ΔΕΡΑ (Αθήνα 9,84 / 9,83 FM): Ανάθεση Υπηρεσιών Μέτρησης Διαφημιστικής Δαπάνης για το 2021 στη MEDIA SERVICES SA.

Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Μόνιμης Επιτροπής Προμηθειών της Δ.Ε.Ρ.Α., για την ανάθεση των υπηρεσιών μέτρησης διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2021.ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Που εκλήθησαν με την υπ’ αριθμ. 303 Πρόσκληση:
ΝΙΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ, ΘΕΟΠΗ ΔΟΜΑΖΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ, ΖΑΚ ΛΕΒΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΔΕΡΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΕΛΛΗΣ.

Απουσίαζαν αν και εκλήθησαν, τα τακτικά μέλη: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΦΡΑΤΗ και ΜΑΡΙΑΜ ΣΑΚΙΜΠ.
Γραμματέας: Ευστρατία Δροσάκη.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1.    Το Π.Δ. 323/1989 (ΦΕΚ Α’ 146/31.05.1989).
2.    Το Π.Δ. 25/1988 (ΦΕΚ Α'10).
3.    Τη με αρ. 45803/07.08.1989 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 624/25.08.1989).
4.    Τη με αρ. 81263/53459/08.06.2015 (ΦΕΚ Β'1283/29.06.2015) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
5.    Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010)
6.    Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/08.06.2006).
7.    Το άρθρο 107 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).
8.    Την παρ. 4 του άρθρου 51 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α'219), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α'138) και ισχύει.
9.    Την υπ’ αριθμ. 871/01-11-2012 απόφαση της 23 Συν. Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου Αθηναίων (ΑΔΑ: Β4Μ7Ω6Μ-ΣΦΧ) σχετικά με την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 871/01-11-2012 απόφασης της 23 Συν. Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (ΑΔΑ:Β4Σ7Ω6Μ-ΛΩΙ),
σχετικά με την έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/24-10-2012 απόφασης της 141 Συν. Δ.Σ. ΔΕΡΑ (ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΟΡΘ7-247), σχετικά με την έγκριση, μεταξύ άλλων, του Κανονισμού της Οικονομικής Διαχείρισης της Δ.Ε.Ρ.Α.
10.    Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α'112/ 13.07.2010).
11.    Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α'143/28.6.2014).
12.    Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α'145/5.8.2016).
13.    Την υπ’ αριθμ. 1 απόφαση της 274ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Α., που έλαβε χώρα στις 4.12.2019 (ΑΔΑ: Ψ87ΧΟΡΘ7-ΟΧ5), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1 (ΕΗΔ)/301/04.01.2021 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΤΤΤΟΡΘ7-0ΝΣ).
14.    Την υπ’ αριθ. 1 απόφαση της με αρ. 295/06.11.2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Ρ.Α. περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού έτους 2021 (ΑΔΑ: ΩΛΛΛΟΡΘ7-Ω6Ν), που εγκρίθηκε με την αρ. 1525 Πράξη της 53/23.11.2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων (ΑΔΑ: Ι6ΦΙΠΩ6Μ-ΔΝΔ).
15.    Το με αρ. πρωτ. 8120/14.12.2020 αίτημα ανάγκης.
16.    Το με αρ. πρωτ. 8130/15.12.2020 θεμελιωμένο αίτημα, νόμιμα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21REQ008002868 2021-01-13).
17.    Την από 16.12.2020 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης από την Πρόεδρο του Δ.Σ., με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (3.695,20 €) σε βάρος του ΚΑΕ 61.08.00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ», επί της οποίας έχει τεθεί η βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Οικονομικών, ότι για την ανωτέρω δαπάνη υπάρχει πίστωση ποσού 3.695,20 € στον ΚΑΕ 61.08.00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, ότι η ανωτέρω δαπάνη έχει καταχωρηθεί στο μητρώο δεσμεύσεων με αύξ. αρ. 33 και ότι απομένει υπόλοιπο προς ανάληψη 61.528,00 €.
18.    Την υπ’ αριθ. 37 απόφαση της με αρ. 300/18.12.2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 988ΘΟΡΘ7-ΟΛΘ), με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσμεύτηκε πίστωση ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (3.695,20 €) σε βάρος του ΚΑΕ 61.08.00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ», για την προμήθεια υπηρεσιών μέτρησης διαφημιστικής δαπάνης.
19.    Την υπ’ αρ. πρωτ. 7977/14.01.2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
20.    Τη με αρ. πρωτ. 11.454/19.01.2021 προσφορά της εταιρείας «ΜΕΝΤΙΑ ΣΕΡΒΙΣΕΣ Α.Β.Ε.Ε.».
21.    Το με αρ. πρωτ. 8295/27.01.2021 Πρακτικό της Μόνιμης Επιτροπής Προμηθειών της Δ.Ε.Ρ.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε τα έγγραφα του φακέλου και έλαβε υπόψη του το με αρ. πρωτ. 8295/27.01.2021 Πρακτικό της Μόνιμης Επιτροπής Προμηθειών, με το οποίο η αρμόδια για τις προμήθειες Επιτροπή της Δ.Ε.Ρ.Α. βεβαιώνει, ότι από τα στοιχεία του φακέλου που κατέθεσε η υποψήφια ανάδοχος προκύπτει ότι προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας και ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω προμήθειας, καθώς και τα τιθέμενα οικονομικά κριτήρια, όπως αυτά είχαν τεθεί με το με αρ. πρωτ. 8130/15.12.2020 θεμελιωμένο αίτημα, ότι έχουν προσκομισθεί και όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 7977/14.01.2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς και γίνεται ομόφωνη εισήγηση προς το Δ.Σ. για την κατακύρωση της προμήθειας στη συγκεκριμένη ανάδοχο, κατά πλειοψηφία, ήτοι με εννέα θετικές ψήφους και μία αποχή, εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών μέτρησης διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2021, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΑ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΤΙΑ ΣΕΡΒΙΣΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λουίζης Ριανκούρ αρ. 64 (Τ.Κ. 11523), έχει Α.Φ.Μ. 094223190, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000896301000 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Κυριάκο Ανδρέου του Χρυσοστόμου, αντί συνολικής αμοιβής δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (2.980,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 24%, 715,20 €, σε βάρος του ΚΑΕ 61.08.00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με τίτλο «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Ρ.Α.

ΝΙΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Πληροφορίες: www.athina984.gr

Παρατηρήσεις: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ - Δημοτική Επιχείριση Ραδιοφωνίας ΑΘΗΝΑ 9,84 (Δ.Ε.Ρ.Α.) του Δήμου Αθηναίων - Αθήνα, 29/01/2021 - Αρ. Συν.: 303 - Αρ. Πρωτ.: 8009

Στην ίδια κατηγορία