ΕΣΡ: Έγκριση Μετάδοσης τηλεοπτικών εκπομπών MAD CINE SOUNDS και MAD LIT.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 20/2021 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 30/3/2021 ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο και τα μέλη (με τηλεδιάσκεψη μέσω epresence.gov.gr) Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόν το μέλος Γιώργος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση των από 18.03.2021 αιτήσεων (με αρ. πρωτ. ΕΣΡ 1427/18.3.2021 και 1430/18.3.2021) της εταιρείας «Solar Ραδιοτηλεοπτικές & Ψυχαγωγικές Υπηρεσίες ΑΕ» για έγκριση τηλεοπτικών εκπομπών υπό τον λογότυπο “MAD CINE SOUNDS” και «MAD LIT» για μετάδοσή του από την συνδρομητική πλατφόρμα της NOVA το πρώτο και της VODAFONE TV το δεύτερο μέσω ευρυζωνικών δικτύων και δορυφόρου στην περίπτωση της NOVA.

Για τον έλεγχο της αίτησης σχηματίστηκαν φάκελοι με αριθμούς 90/22.3.2021 και 90/22.3.2021, οι οποίοι ανατέθηκαν στην ειδική επιστήμονα-νομικό Πέρσα Λαμπροπούλου, που υπέβαλε προφορικά την εισήγησή της.

Για τη συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση. Η ειδική επιστήμων-νομικός ανέπτυξε και προφορικώς το θέμα και στη συνέχεια αποχώρησε.

Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με την υποχρεωτική και δωρεάν μετάδοση των εργασιών της Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.».
2.    Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ: «Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε όλες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων οι οποίες μεταδίδονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, να τηρούν τους κανόνες δικαίου που ισχύουν σε αυτό το κράτος μέλος για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που απευθύνονται στο κοινό.».
3.    Κατά το άρθρο 4 του Ν 2644/1998 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 39 και 40 του Ν 4487/2017): «2. Οι συμβάσεις «κατόχου αδείας με διαχειριστές και προμηθευτές προγράμματος» περιλαμβάνουν, ως ελάχιστο περιεχόμενο, όρους σχετικά με: α) το είδος και τη στόχευση του προμηθευόμενου οπτικοακουστικού περιεχομένου, β) τον ελάχιστο και μέγιστο χρόνο μετάδοσης του συνόλου του προμηθευόμενου οπτικοακουστικού περιεχομένου, γ) το χρησιμοποιούμενο διακριτικό τίτλο, δ) τον υπόχρεο για την εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων που απορρέουν από την εσωτερική και διεθνή νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του προμηθευόμενου οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και με τη νόμιμη κτήση των σχετικών δικαιωμάτων μετάδοσης, ε) το δικαιούχο των οικονομικών ή άλλων ανταλλαγμάτων τα οποία θα καταβάλλονται από τρίτους για τη μετάδοση των διαφημιστικών και των συναφών μηνυμάτων, στ) το είδος του ανταλλάγματος που θα καταβάλλεται από το διαχειριστή στην κάτοχο ή από την κάτοχο στο διαχειριστή για τη μετάδοση του προμηθευόμενου οπτικοακουστικού περιεχομένου και ζ) την τήρηση των κωδίκων δεοντολογίας που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2, καθώς και των λοιπών αρχών και κανόνων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο για την εν γένει προστασία της προσωπικότητας, της αξιοπρέπειας και του ιδιωτικού βίου του ατόμου από το περιεχόμενο των συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. 3. Όταν η σύμβαση προμήθειας οπτικοακουστικού περιεχομένου συνάπτεται με διαχειριστές που είναι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, την οποία έχουν αποκτήσει βάσει του ν. 2328/1995 ή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας άλλου κράτους και η σύμβαση αυτή αφορά αποκλειστικά πρόγραμμα που μεταδίδεται ήδη σε ελεύθερη λήψη, η έγκριση της παρ. 1 δεν αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της. Η κάτοχος άδειας υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και στο Ε.Σ.Ρ. δήλωση έναρξης συνεργασίας με διαχειριστή προγράμματος του προηγούμενου εδαφίου. Στη δήλωση αυτή πρέπει να περιέχονται οι όροι που αναφέρονται στα στοιχείαβ', δ', ε' και στ' της παραγράφου 2. 4. Οι συμβάσεις που συνάπτουν η κάτοχος άδειας και οι διαχειριστές προγράμματος με προμηθευτές προγράμματος καταρτίζονται εγγράφως και υποβάλλονται στο Ε.Σ.Ρ. και στο Μητρώο Πνευματικών Δικαιωμάτων που τηρείται στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μετάδοση του προγράμματος αυτού. Στις συμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι αναφερόμενοι στα στοιχεία β' και δ' της παραγράφου 2 όροι. Η μη τήρηση των προηγούμενων εδαφίων έχει ως συνέπεια την απόλυτη ακυρότητα των συμβάσεων. 5. Απαγορεύεται η μετάδοση από την κάτοχο άδειας οπτικοακουστικού περιεχομένου που προμηθεύεται από διαχειριστές ή προμηθευτές προγράμματος, εφόσον δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.».
4.    Κατά το άρθρο 15 παρ. 5, 7, 8 και 9 του Ν 3592/2007: «5. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω ευρυζωνικών δικτύων για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται συχνότητα, λαμβάνει χώρα για τον πάροχο περιεχομένου, μετά από έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ., εφόσον δεν μεταδίδεται αδειοδοτημένο από το Ε.Σ.Ρ. πρόγραμμα. ... 7. Ειδικότερα, η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών των παραγράφων 5 και 6 μπορεί να είναι συνδρομητική ή μη. Στις περιπτώσεις αυτές, η έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ. λαμβάνεται από τον πάροχο ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί αναλογικής εκπομπής ελεύθερης λήψης, όπως τροποποιούνται δια του παρόντος. Η έγκριση του Ε.Σ.Ρ. αφορά στη μετάδοση ολοκληρωμένου ή μη προγράμματος, ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 5. Για την έγκριση του Ε.Σ.Ρ. απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου, η αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος του και υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων κανόνων δεοντολογίας της εθνικής ή της κοινοτικής έννομης τάξης, καθώς και του διεθνούς δικαίου. 8. Το Ε.Σ.Ρ. δύναται να απορρίψει, με αιτιολογημένη απόφαση του, την αίτηση του ενδιαφερομένου σε περίπτωση που το περιεχόμενο του υποβληθέντος προγράμματος δεν καλύπτει τις επιταγές του άρθρου 15 του Συντάγματος και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 9. Οι πάροχοι δικτύου μπορούν να μεταδίδουν πρόγραμμα μόνο εφόσον το περιεχόμενο του προγράμματος έχει λάβει έγκριση από το Ε.Σ.Ρ. ή έχει αδειοδοτηθεί από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.».
5.    Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν 2644/1998 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 4 παρ. 2δ του Ν 4507/2017): «1. Η παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών υπάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Συντάγματος 1975/1986, στον άμεσο έλεγχο του Κράτους και συνιστά δημόσια λειτουργία με σκοπό την αντικειμενική και επί ίσοις όροις ενημέρωση, καθώς και την υψηλής στάθμης επιμόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Ως παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, θεωρείται η, με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο (αναλογική ή ψηφιακή) ή μέσο (επίγειοι αποκλειστικά πομποί, καλωδιακό δίκτυο ή δορυφόρος), μετάδοση απευθείας προς το κοινό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, η πρόσβαση στα οποία τελεί υπό τους όρους που θέτει η κάτοχος της προβλεπόμενης στις διατάξεις του παρόντος νόμου άδειας, ανεξαρτήτως της υποχρέωσης ή μη του χρήστη των υπηρεσιών αυτών για καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος. Επίσης ως πα,ροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών θεωρείται η παροχή γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων. 2. Για την παροχή προς το κοινό συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών απαιτούνται άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και σύναψη σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, εξαιρουμένης της παροχής γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για την οποία ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 3592/2007 (Α'161).» .

Από τον συνδυασμό και την λογική ερμηνεία των διατάξεων αυτών προκύπτουν τα ακόλουθα:

1.    Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούται να ελέγχει κατά πόσον οι πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών που υπόκεινται στη δικαιοδοσία της τηρούν (και) το σχετικό ενωσιακό δίκαιο.
2.    Αρμόδιο όργανο για την διενέργεια του ελέγχου αυτού επί των προγραμμάτων είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
3.    Οι πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών που υπόκεινται στην δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους, προκειμένου να μεταδώσουν ένα πρόγραμμα, οφείλουν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο οφείλει να διενεργεί σχετικό ουσιαστικό (ποιοτικό) έλεγχο, εφόσον το πρόγραμμα δεν έχει ήδη εγκριθεί σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο δε διότι σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία (άρθρο 3 της Οδηγία 2010/13/ΕΕ) το πρόγραμμα που μεταδίδεται από πάροχο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος θεωρείται ότι πληροί τους όρους της οδηγίας και γι’ αυτό μεταδίδεται, κατ’ αρχήν, ελεύθερα στα άλλα κράτη μέλη.

II. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα:

1. Η αιτούσα εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως προκύπτει από ρητή αναφορά στο άρθρο 2 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας (Ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτ.
1647/13/012014). Κατά συνέπεια, παραδεκτώς υποβάλλεται η αίτηση και για τους δύο τύπους μεταδόσεων (ευρυζωνικά και μέσω δορυφόρου).
2. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η πρώτη αίτηση αφορά στη μετάδοση 24ωρης τηλεοπτικής εκπομπής ψυχαγωγικού-μουσικού περιεχομένου, υπό τον τίτλο MAD CINE SOUNDS, σε καθημερινή βάση για το χρονικό διάστημα από 1.4.2021 έως 10.5.2021. Συγκεκριμένα η εκπομπή περιλαμβάνει, σύμφωνα με την δήλωση της αιτούσας, οπτικοακουστικό μουσικό περιεχόμενο, (video-clips), σε θεματικές μουσικές ζώνες με ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Στην αίτηση περιλαμβάνεται ενδεικτικός εβδομαδιαίος προγραμματισμός με αναφορά στον τίτλο κάθε προγράμματος (όπως Classic Ost Tunes, Golden Hits, Academy Time, Modern Theater), το περιεχόμενο και την διάρκειά του. Η δεύτερη αίτηση αφορά στη μετάδοση 24ωρης τηλεοπτικής εκπομπής ψυχαγωγικού-μουσικού περιεχομένου υπό τον τίτλο “MAD LIT” σε καθημερινή βάση για το χρονικό διάστημα από 1.4.2021 έως 1.8.2021. Συγκεκριμένα η εκπομπή περιλαμβάνει, σύμφωνα με την δήλωση της αιτούσας, οπτικοακουστικό μουσικό περιεχόμενο, (video-clips), σε θεματικές μουσικές ζώνες με ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.
Στην αίτηση περιλαμβάνεται ενδεικτικός εβδομαδιαίος προγραμματισμός με αναφορά στον τίτλο κάθε προγράμματος (όπως Insomnia Mix, Lit Tracks, Latin Jam, Uplift Tunes, Local Trends, K-Idols, Urban Area), στο περιεχόμενο αυτού και την διάρκειά του.
Επίσης, η αιτούσα υπέβαλε δύο ηλεκτρονικές υπεύθυνες δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου, Ανδρέα Κουρή, περί τηρήσεως της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και τους αντίστοιχους κανόνες δεοντολογίας, της εθνικής και κοινοτικής έννομης τάξης με ημερομηνία θεώρησης 29/3/2021.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Οι εν λόγω αιτήσεις πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν. Επομένως, πρέπει να γίνουν δεκτές και να εγκριθεί η μετάδοση των τηλεοπτικών εκπομπών υπό τον τίτλο “ MAD CINE SOUNDS” και “MAD LIT” μέσω ευρυζωνικών δικτύων η πρώτη και μέσω ευρυζωνικών δικτύων και δορυφόρου η δεύτερη. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δέχεται την αίτηση της εταιρείας «Solar Ραδιοτηλεοπτικές & Ψυχαγωγικές Υπηρεσίες ΑΕ».

Εγκρίνει τη μετάδοση των τηλεοπτικών εκπομπών υπό τον τίτλο “MAD CINE SOUNDS” και “MAD LIT”, μέσω ευρυζωνικών δικτύων, η πρώτη, και μέσω ευρυζωνικών δικτύων και δορυφόρου, η δεύτερη, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 30η Μαρτίου 2021 και δημοσιεύθηκε την 14η Απριλίου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 20/2021 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - 14 Απριλίου 2021