ΕΡΤ: Τροποποίηση Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές (Δαπάνες & Ποσά που μπορούν να διαχειρίζονται).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ:Στην Αθήνα, σήμερα, 1 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπήθηκε από τον κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 73ο: Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, οι οποίες τροποποίησαν τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), απαιτείται ο επαναπροσδιορισμός των εξουσιοδοτήσεων των Γενικών Διευθυντών της ΕΡΤ κατά το μέρος που αφορά στην προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 4961/01.04.2021, αποφασίζει ομόφωνα και αντικαθιστά την ΑΔΣ 3246/25.05.2020 (Πρακτικό 222, Θ.2°: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων) και την ΑΔΣ 3517/14.10.2020 (Πρακτικό 241, Θ.29°: Τροποποίηση - Συμπλήρωση αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές) ως προς την παροχή εξουσιοδοτήσεων :
(α) Στον κο Ευάγγελο Λουριδά, Γενικό Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, έκδοσης αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και παραλαβής, έκδοσης προκήρυξης, έγκρισης κατά στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης για διαδικασίες ανάθεσης προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, έγκρισης δαπανών και συμβάσεις έως του ποσού των 30.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη. Η απόφαση για την προμήθεια αγαθών ή την ανάθεση υπηρεσιών για συμβάσεις έως του ποσού των 30.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη θα επέχει θέση σύμβασης, εκτός εάν στην ίδια την απόφαση προβλέπεται ρητά ότι θα υπογράφει σύμβαση, που θα περιλαμβάνει τους όρους της συνεργασίας.
Επιπλέον, την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων ορισμού υπολόγου για χορήγηση έκτακτων πάγιων προκαταβολών, την αρμοδιότητα έγκρισης προκαταβολών μισθού έως τριών (3) μηνών. Η επιστροφή της
προκαταβολής, που θα χορηγείται, θα γίνεται με παρακράτηση από τη μισθοδοσία του υπαλλήλου σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων δεν θα ξεπερνά τις δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις.
Την αρμοδιότητα έγκρισης των δαπανών που πραγματοποιούνται από υπολόγους της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών μέσω παγίων προκαταβολών.
Επίσης, την αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα επιμέρους στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας για διαδικασίες προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών έως του ποσού των 60.000,00 € ανά διακριτή δαπάνη (τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου), καθώς και να συγκροτεί τις κατά περίπτωση επιτροπές και να χειρίζεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τον χρόνο διενέργειας του (διευκρινήσεις επί της διακήρυξης κοκ).
Τον ορίζει επίσης ως διατάκτη για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης/ανατροπής υποχρέωσης (ΑΑΥ) ως ακολούθως:(β) Στον κ. Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου, Γενικό Διευθυντή Προγράμματος, την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης, έως του ποσού των 30.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη και την αρμοδιότητα και το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων και συμβάσεων μίσθωσης προγράμματος έως του ποσού των 10.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη, καθώς και συμβάσεων συμπαραγωγής οπτικοακουστικών - κινηματογραφικών έργων (1,5% - Μικρού Μήκους), κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην τελευταία περίπτωση.
Την αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, μη επαναλαμβανόμενων, έως του ποσού των 2.500 € ανά διακριτή δαπάνη. Η σχετική απόφαση θα επέχει θέση σύμβασης.
Την αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών που πραγματοποιούνται από υπολόγους της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος μέσω παγίων προκαταβολών.
Την εξουσιοδότηση αποστολής επιστολών επιβεβαίωσης εκ μέρους της ΕΡΤ για τη συμμετοχή της ως συμπαραγωγού σε ταινίες - ντοκιμαντέρ, κατόπιν σχετικής απόφασης του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου.
Την αρμοδιότητα και το δικαίωμα υπογραφής συμβάσεων προμήθειας περιεχομένου ανεξαρτήτως ποσού, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των συμβάσεων του περιεχομένου που αφορούν στην ΕΡΤ3.
Την αρμοδιότητα και το δικαίωμα έκδοσης αποφάσεων για την εγγραφή σε μουσικές βιβλιοθήκες και την εκταμίευση της σχετικής δαπάνης, για τις ανάγκες του προγράμματος, έως του ποσού των 5.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά εγγραφή.
Το δικαίωμα υπογραφής συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης ραδιοφωνικών παραγωγών και συμπαραγωγών και προμήθειας ραδιοφωνικού περιεχομένου, αξίας έως 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη σε
περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του κ. Δημητρίου Παπαδημητρίου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ.
Τον ορίζει επίσης ως διατάκτη για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης/ανατροπής υποχρέωσης (ΑΑΥ) ως ακολούθως:γ) Στον κ. Φώτιο Καφαράκη, Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης, την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης, έως του ποσού των 30.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη, την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και υπογραφής συμβάσεων μίσθωσης εκτάκτων κυκλωμάτων μεταφοράς τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος, τεχνικών διευκολύνσεων εσωτερικού- εξωτερικού έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη και την αρμοδιότητα και το δικαίωμα υπογραφής συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης τηλεοπτικής παραγωγής, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Την αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, μη επαναλαμβανόμενων, έως του ποσού των 2.500 € ανά διακριτή δαπάνη. Η σχετική απόφαση θα επέχει θέση σύμβασης.
Την αρμοδιότητα έγκρισης των δαπανών που πραγματοποιούνται από υπολόγους της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης μέσω παγίων προκαταβολών.
Τον ορίζει επίσης ως διατάκτη για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης/ανατροπής υποχρέωσης (ΑΑΥ) ως ακολούθως:(δ) Στον κ. Ιωάννη Βουγιουκλάκη, Γενικό Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων, την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης, έως του ποσού των 30.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη και την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών, την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και υπογραφής συμβάσεων μίσθωσης τακτικών κυκλωμάτων μεταφοράς τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος, τηλεφωνικών γραμμών καθώς και κάλυψης αναγκών εκχιονισμού δρόμων για την πρόσβαση στα Κέντρα Εκπομπής έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη και το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων και συμβάσεων προμήθειας διαδικτυακού περιεχομένου έως του ποσού των 10.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη.
Την αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, μη επαναλαμβανόμενων, έως του ποσού των 2.500 € ανά διακριτή δαπάνη. Η σχετική απόφαση θα επέχει θέση σύμβασης.
Την αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών που πραγματοποιούνται από υπολόγους της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων μέσω παγίων προκαταβολών.
Τον ορίζει επίσης ως διατάκτη για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης/ανατροπής υποχρέωσης (ΑΑΥ) ως ακολούθως:(ε) Στην κα Κωνσταντίνα Κουτρούλη, Γενική Διευθύντρια Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης, την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης, έως του ποσού των
30.0.    00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη και την αρμοδιότητα και το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων και συμβάσεων έως του ποσού των
10.0.    00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη.
Την αρμοδιότητα έγκρισης των δαπανών που πραγματοποιούνται από υπολόγους της Γενικής Διεύθυνσης Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης μέσω παγίων προκαταβολών.
Την αρμοδιότητα και το δικαίωμα εγγραφής σε μουσικές βιβλιοθήκες για την προμήθεια μουσικού υλικού πλαισίωσης τρέιλερ έως του ποσού των
5.0.    00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά εγγραφή.
Την ορίζει επίσης ως διατάκτη για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης/ανατροπής υποχρέωσης (ΑΑΥ) ως ακολούθως(στ) Στον κ. Τριαντάφυλλο Στάγκο, Γενικό Διευθυντή ΕΡΤ3, την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, έκδοσης της προκήρυξης, έκδοσης αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και παραλαβής, έγκρισης κατά στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, έκδοσης αποφάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού καθώς και υπογραφής των σχετικών με αυτές συμβάσεων, έως του ποσού των 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη, στο πλαίσιο πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης, ο οποίος θα ενημερώνει στη συνέχεια σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικού αιτήματος. Η απόφαση για την προμήθεια αγαθών ή την ανάθεση υπηρεσιών έως του ποσού των 30.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη θα επέχει θέση σύμβασης, εκτός εάν στην ίδια την απόφαση προβλέπεται ρητά ότι θα υπογράφει σύμβαση, που θα περιλαμβάνει τους όρους της συνεργασίας.
Την αρμοδιότητα και το δικαίωμα υπογραφής συμβάσεων προμήθειας περιεχομένου ανεξαρτήτως ποσού για το περιεχόμενο που αφορά αποκλειστικά στην ΕΡΤ3, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τον ορίζει ως διατάκτη για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης/ανατροπής υποχρέωσης (ΑΑΥ) ως ακολούθως:Για τις εσωτερικές παραγωγές που υλοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος, Ενημέρωσης, και ΕΡΤ3, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές Προγράμματος, Ενημέρωσης και ΕΡΤ3 όπως, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, εγκρίνουν τις εσωτερικές παραγωγές που υλοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση εκάστου, εκδίδοντας και δημοσιεύοντας τις απαιτούμενες αποφάσεις.

Για την παροχή τεχνικών διευκολύνσεων σε γεωγραφικές περιοχές όπου είτε ουδείς πάροχος έχει εγγράφει στο μητρώο παροχών υπηρεσιών τεχνικών διευκολύνσεων, είτε οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο δεν δύνανται να καλύψουν τις ανάγκες, είτε - τέλος η μετακίνηση συνεργείων εγγεγραμμένων σε μητρώα της ίδιας ή άλλων γεωγραφικών περιοχών είναι ασύμφορη για την ΕΡΤ λόγω μεγάλου κόστους μετακίνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές Ενημέρωσης, Προγράμματος, Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων και ΕΡΤ3 για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικών διευκολύνσεων σε παρόχους με έδρα εντός των προαναφερθεισών περιοχών, που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αλλά καλύπτουν τις απαιτήσεις της ΕΡΤ και αποδέχονται τις τιμές του μητρώου και την έκδοση της σχετικής απόφασης κάθε φορά.

Για τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας εσωτερικού και τις αποφάσεις μετακίνησης εντός έδρας εσωτερικού των υπαλλήλων της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους Γενικούς Διευθυντές όπως, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, υπογράφουν τις αποφάσεις μετακινήσεις των υπαλλήλων της Γενικής τους Διεύθυνσης.

Για τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας εξωτερικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών όπως υπογράφει τις εν λόγω αποφάσεις μετακίνησης των υπαλλήλων της ΕΡΤ ΔΕ, ανεξαρτήτως ποσού ανά μετακίνηση. Η έγκριση των υπηρεσιακών σημειωμάτων που προηγούνται των ως άνω αποφάσεων για την υπηρεσιακή μετακίνηση των εργαζομένων στο εξωτερικό, ανήκει στην αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Στους Γενικούς Διευθυντές Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,
Ενημέρωσης, Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων, ΕΡΤ3, Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης και Προγράμματος χορηγείται η αρμοδιότητα και το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων αναπλήρωσης Προϊσταμένων της Γενικής τους Διεύθυνσης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 1 Απριλίου 2021 - Αρ. Πρωτ. : 3950
 

Στην ίδια κατηγορία