Το Εορταστικό Πασχαλινό Πρόγραμμα της ΕΡΤ ανατέθηκε στη FOSS PRODUCTIONS ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ:Στην Αθήνα, σήμερα, 1 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 62ο : Έγκριση ανάθεσης εξωτερικής παραγωγής με τίτλο «ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΕΡΤ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Ν. Ελματζιόγλου, Μέλους του ΔΣ και Προέδρου της Επιτροπής Προγράμματος και Ενημερωτικών Εκπομπών, για την ανάθεση εκτέλεσης εξωτερικής παραγωγής, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης εξωτερικής παραγωγής με τίτλο ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΕΡΤ ως ακολούθως, σύμφωνα με το κοστολόγιο που εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή :Το κόστος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ για το οικονομικό έτος 2021. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 1 Απριλίου 2021 - Αρ. Πρωτ.: 3940

Στην ίδια κατηγορία