ΕΡΤ: Ο Κωνσταντίνος Μαντάς ανέλαβε τα καθήκοντα Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση για το Θέμα: «Τοποθέτηση στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης, του Τομέα Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε.»Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν.4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».
2.    Τα άρθρα 75 έως 82 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α'184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγία 2016/2102,2019/1024- Ηλεκτρονικές επικοινωνίες οδηγία 2018/1972 κ.λπ διατάξεις», όπως ισχύει.
3.    Την υπ' αριθμ. Ε/178/17.09.2019 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)»], (ΦΕΚ.τ.Υ.Ο.Δ.Δ 749/17.09.2019).
4.     Την υπ' αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 203/20.09.2019, θ. 1ο: Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα, ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
5.    Το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 3150/11.03.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΓ7Ρ465Θ1Ε-ΛΨ5).
6.    Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΑΔΑ:ΨΩΞΞ465Θ1Ε- ΒΜ5).
7.    Την υπ' αριθμ. 3246/25.05.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 222/25.05.2020, θ. 2ο «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων», ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ).
8.     Την υπ' αριθμ. 6619/01.06.2020 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., «Παροχή εξουσιοδοτήσεων», (ΑΔΑ: Ω7ΟΟ465Θ1Ε-ΓΣΛ).
9.    Την υπ' αριθμ. 4601/24.03.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Προϊσταμένου Δ/νσης Λειτουργίας Παραγωγής Τ/Ο, του Τομέα Λειτουργίας της Γενικής Δ/νσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
10.    Την υπ' αριθμ. 3941/01.04.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 257/01.04.2021, θ. 63ο «Καθορισμός της διάρκειας θητείας των Προϊσταμένων όλων των υπηρεσιακών μονάδων της ΕΡΤ Α.Ε.», ΑΔΑ: 6ΙΕ3465Θ1Ε-75Ι).
11.    Την υπ' αριθμ. 817/05.04.2021 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου, της Δ/νσης Λειτουργίας Παραγωγής Τ/Ο του Γενικού Διευθυντή
Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε.», με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
12.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τοποθέτηση του τακτικού υπαλλήλου ΤΕΤ1α Ηλεκτρονικών, ΜΑΝΤΑ Κωνσταντίνου του Γεωργίου, (ΑΜ 9742), στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης του Τομέα Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε. από 08.04.2021.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγία Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021 - Αρ. Πρωτ.: 5299

Στην ίδια κατηγορία