ΕΡΤ: Μεταφορά μη εξαντλούμενων ποσών από το οικονομικό έτος 2020 στον προϋπολογισμό 2021 για εξωτερικές τηλεοπτικές παραγωγές.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Θέμα :«Μεταφορά μη εξαντλούμενων ποσών από το οικονομικό έτος 2020 στον προϋπολογισμό 2021 για εξωτερικές τηλεοπτικές παραγωγές»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τον Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2.    Τα άρθρα 75 έως 82 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγ. 2016/2102, 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Οδηγ. 2018/1972) κλπ διατάξεις», όπως ισχύει,
3.    Τον Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
4.    Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/A/2000) «Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5.    Την υπ' αριθ. Ε/178/17.09.2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.9.2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»,
6.    Την υπ' αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (αρ. πρακτικού 203/20.9.2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ),
7.    Την υπ'αριθμ.3797/9.2.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, Θέμα 38ο: «Εγκριση τροποποιήσεων Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας» (ΑΔΑ: ΨΩΞΞ465Θ1Ε-ΒΜ5),
8.    Την υπ' αριθ. 3246/25.5.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, αρ. πρακτικού 222/25.5.2020, Θέμα 2ο: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων» (ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ),
9.    Την υπ' αριθ. 3517/14.10.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, αρ. πρακτικού 241/14.10.2020, Θέμα 29ο: «Τροποποίηση - Συμπλήρωση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε γενικούς διευθυντές» (ΑΔΑ 64ΤΔ465Θ1Ε-ΡΗΠ),
10.    Τον Κανονισμό Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αριθμ. 1982/20.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, αρ. πρακτικού 149/20-12-2017, θέμα 1ο: «Εγκριση του τροποποιημένου Κανονισμού Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος» (ΑΔΑ: ΨΜ5Ρ465Θ1Ε-ΗΨΥ),
11.    Την υπ'αριθμ.3656/21.12.20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, αρ. πρακτικού 250/21.12.2020, Θέμα 21ο: «Εκδοση αποφάσεων μεταφοράς μη εξαντλούμενων ποσών που 
αφορούν δεσμεύσεις υπηρεσιών ή αγαθών από το οικονομικό έτος 2020 στον προϋπολογισμό του 2021» (ΑΔΑ: 6960465Θ1Ε-Ρ3Χ),
12.    Τις ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε. σε τηλεοπτικό πρόγραμμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη μεταφορά μη εξαντλούμενου ποσού από το οικονομικό έτος 2020 στον προϋπολογισμό 2021 για τις παρακάτω παραγωγές:Το προαναφερόμενο κόστος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της ΕΡΤ Α.Ε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 5.4.2021 - Αρ. Πρωτ.: 5104

Στην ίδια κατηγορία