ΕΣΡ: Θέματα Ραδιοφωνικών & Τηλεοπτικών Σταθμών - Συνεδρίαση Δευτέρα 5 Απριλίου 2021.

Η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «EUROPE ΟΝΕ» Ν. Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση:

Ι) α)του άρθρου 6 παρ. 13 ε’ του Ν. 3592/2007- δελτία ειδήσεων στη νοηματική β)του άρθρου 23 παρ. 1 του Π.Δ/τος 109/2010- υπέρβαση ημερήσιου διαφημιστικού χρόνου και γ) του άρθρου 20 παρ. 1 του Π.Δ/τος 109/2010- σήμανση μηνυμάτων τηλεπώλησης. (24ωρη ροή προγράμματος 15, 16, 18 Ιανουαρίου 2016) (Φ. 174/2016)

ΙΙ) α)ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στο άρθρο 12 παρ. 2 του Π.Δ/τος 109/2010- αθέμιτη τοποθέτηση, β)το άρθρο 10 παρ. 1 α' του Π.Δ/τος 109/2010- συγκεκαλυμμένη διαφήμιση, γ)το άρθρο 4 παρ. 1 β' του Ν. 2863/2000, το άρθρο 4 παρ. 1 α' Ν. 2328/1995 και το άρθρο 9δ παρ. 1 του Ν. 2251/1994- παραπλανητική διαφήμιση. (εκπομπή «ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» 2.4.2017) (Φ. 256/2017) (το δεύτερο από αναβολή 10.3.2020)
 
2.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «FOCUS FM 103,6», Νομού Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση:
α) του άρθρου 20 παρ. 1 Π.Δ/τος 109/2010- παράβαση αρχής διαχωρισμού των διαφημίσεων από το συντακτικό περιεχόμενο β) του άρθρου 10 παρ. 1 ε’ του Π.Δ/τος 109/2010, του άρθρου 4 παρ. 2 δ’ του Κανονισμού 3/1991/ΕΣΡ- διαφημίσεις που ενθαρρύνουν συμπεριφορές επιζήμιες για την υγεία των πολιτών γ) του άρθρου 6 παρ. 2 της ΚΥΑ Γ5α/53625/2017, των άρθρων 4 παρ. 2 στ’ και 5 παρ. 1 α’ του Κανονισμού 3/1991/ΕΣΡ, του άρθρου 9δ στοιχεία α' και β' του Ν. 2251/1994 - παραπλανητική διαφήμιση που εκμεταλλεύεται τους φόβους του κοινού. (εκπομπή «Η ώρα του λαού» 27.3.2020) (Φ. 228/2020)

3.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ENA TV», Νομού Φθιώτιδας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση των άρθρων 6 παρ. 2 και 10α της ΚΥΑ Υ1/ΓΠ/127962/03, του άρθρου 2 παρ. 1, α’ και ζ’ του Κανονισμού 1223/2009/ΕΕ, του άρθρου 9δ παρ. 1 του Ν. 2251/1994 και του άρθρου 4 παρ. 1, α' του Ν. 2328/2995- συμπληρώματα διατροφής/καλλυντικά προϊόντα και παράνομη τηλεπώληση αυτών (24ωρη ροή προγράμματος 21.3.2015) (Φ. 280/2015).

4.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «STAR CHANNEL», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση του άρθρου 10 παρ. 1 ε’ του Π.Δ/τος 109/2010, των άρθρων 4 παρ. 2, στοιχεία δ’ και στ’ και 5 παρ. 1 α’ του Κανονισμού 3/1991 του ΕΣΡ, του άρθρου 9δ παρ. 1, στοιχεία α’ και β’ του Ν. 2251/1994    - παραπλανητική διαφήμιση-προστατευτική μάσκα. (ροή προγράμματος 10.4.2020) (Φ. 196/2020).

5.    Ακρόαση των τηλεοπτικών σταθμών «ΕΡΤ 1» και «ΕΡΤ 3», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση:
α) του άρθρου 5 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003- ακρίβεια και πληρότητα των ειδήσεων, β) του άρθρου 8 παρ. 1 του ΠΔ/τος 77/2003- έλεγχος βασιμότητας των ειδήσεων, γ) του άρθρου 15 παρ. 1 Π.Δ/τος 77/2003- διαχωρισμός ειδήσεων από σχόλια και δ) των άρθρων 3 παρ. 1 β’ του Ν. 2328/1995 και 9 παρ. 2 του Π.Δ/τος 77/2003- προσβολή προσωπικότητας νομικού. προσώπου. (εκπομπή «Αίθουσα σύνταξης της 26-4-2017 (ΕΡΤ 1) και δελτίο ειδήσεων της 26-4-2017 (ΕΡΤ3) [(Φ. 245/2017(ΕΡΤ1) και Φ. 246/2017(ΕΡΤ3)].

6.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση:
α) του άρθρου 23 παρ. 1 του Π.Δ/τος 109/2010 - υπέρβαση συνολικού ημερήσιου διαφημιστικού χρόνου, β) των άρθρων 5 παρ. 1 α' του Κανονισμού 3/1991 του ΕΣΡ, 9δ παρ. 1, β' του Ν. 2251/1994, 6 παρ. 2 ΚΥΑ Υ1/ΓΠ/127962/03, 4 παρ. 1, α' του Ν. 2328/1995 - παραπλανητική διαφήμιση- συμπληρώματος διατροφής.
(48ωρη ροή προγράμματος 21.3 και 22.3.2015) (Φ. 283/2015).

7.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «EXTRA CHANNEL» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση:
I)    του άρθρου 5 παρ. 1 α' του Κανονισμού 3/1991 του ΕΣΡ, του άρθρου 9δ και 1 (β') του Ν. 2251/1994, του άρθρου 6 παρ. 2 της ΚΥΑ Υ1/ΓΠ/127962/03 και του άρθρου 4 παρ. 1 (α') του Ν. 2328/1995    - παραπλανητική διαφήμιση συμπληρωμάτων διατροφής. (ροή προγράμματος 6 και 7.3.2015) (Φ. 237/2015)
II)    των άρθρων 1 παρ. 17 και 3 παρ. 12 του Ν. 2328/1995- μη υποβολή αιτηθέντων στοιχείων (της ροής προγράμματος) (Φ. 273/2018)

8.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «OPEN BEYOND», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση του άρθρου 23 παρ. 1 του Π.Δ/τος 109/2010 - υπέρβαση ωριαίου χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεαγοράς. (ροή προγράμματος 13.9.2015) (Φ. 570/2015)

9.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΙ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση:
Ι. του άρθρου 23 παρ. 2 του Π.Δ/τος 109/2010 - διαφημίσεις εντός του δελτίου ειδήσεων (ροή προγράμματος 2.8 έως 4.8.2015) (Φ. 518/2015)
ΙΙ. του άρθρου 5 παρ. 1 α' του Κανονισμού 3/1991 του ΕΣΡ, των άρθρων 6 παρ. 2, 10 παρ. 1 και 10α της ΚΥΑ Υ1/ΓΠ/127962/03, του άρθρου 9δ παρ. 1 του Ν. 2251/1994 και του άρθρου 4 παρ. 1 (α') του Ν. 2328/1995- παραπλανητική διαφήμιση συμπληρώματος διατροφής (OLIVAXIN, 12.12.2015) (Φ. 195/206)
ΙΙΙ. α) του άρθρου 21 παρ. 1 του Π.Δ/τος 109/2010- προσβολή της ακεραιότητας των προγραμμάτων, β) του άρθρου 21 παρ. 2 του Π.Δ/τος 109/2010- αθέμιτη μετάδοση διαφημίσεων σε δελτίο ειδήσεων (ροή προγράμματος 10.5.2016) (Φ. 223/2016)
IV. του άρθρου 21 παρ. 2 του Π.Δ/τος 109/2010 - αθέμιτη μετάδοση διαφημίσεων σε δελτίο ειδήσεων (κεντρικό δελτίο ειδήσεων 3.4.2016) (Φ. 178/2016).

10.  Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «BLUE SKY» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση: α) του άρθρου 10 παρ. 1 ε’ του Π.Δ/τος 109/2010 και του άρθρου 4 παρ. 2 δ’ του Κανονισμού 3/1991/ΕΣΡ- διαφημίσεις που ενθαρρύνουν συμπεριφορές επιζήμιες για την υγεία των πολιτών, β) των άρθρων 4 παρ. 2 στ’ και 5 παρ. 1 α’ του Κανονισμού 3/1991/ΕΣΡ και του άρθρου 9δ παρ. 1 στοιχεία α' και β' του Ν. 2251/1994 - παραπλανητική διαφήμιση που εκμεταλλεύεται τους φόβους του κοινού. (μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος συσκευής θεραπείας VITAFON-T 19.12.2020) (Φ. 39/2021).

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 1η Απριλίου 2021 - Αρ. Πρωτ : 1873