ΕΣΡ: Λύση Δικτύωσης Ρ/Φ Σταθμών d-CODE 96,2 FM Ν. Χανίων & ΕΝ ΛΕΥΚΩ Ν. Αττικής.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 111/2020 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 20.10.2020 και ώρα 10:30, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr) τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΣΡ 4377/9.10.2020 αίτησης του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗ, που λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό «d-CODE 96,2 FM» Νομού Χανίων, και της εταιρείας με την επωνυμία FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΕΝ ΛΕΥΚΩ» Νομού Αττικής, για διακοπή της μεταξύ τους δικτύωσης.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 359/14.10.2020, ο οποίος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα, που κατέθεσε το υπ’ αρ. πρωτ. ΕΣΡ 848ΕΣ/19.10.2020 υπηρεσιακό σημείωμα.

Για τη συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθούν οι αιτούντες, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση.
Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr), και η Ολομέλεια, αφού άκουσε τη διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, όπως ισχύει), «1. Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της. 2. Για την ανάκληση δεν είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της πράξης, εκτός αν ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών».

2.    Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 2328/1995: «Μετά από ειδική άδεια του ΕΣΡ επιτρέπεται η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών διαφορετικών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια και υποβάλλουν το αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης».

3.    Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3021/2002: «Οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 για τη δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών που κατέχουν άδεια λειτουργίας για διαφορετικό νομό ισχύουν και για τη δικτύωση με ραδιοφωνικούς σταθμούς που θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999».

4.    Σε εφαρμογή των διατάξεων για τη δικτύωση των ραδιοφωνικών σταθμών εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1/15.01.2008 Οδηγία του ΕΣΡ «Τροποποίηση της Οδηγίας 6/2002 “Δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών”» με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και ελέγχου τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της Οδηγίας: «Κάθε τροποποίηση ή λύση συμφωνίας δικτύωσης ή τροποποίηση Παραρτήματός της, κοινοποιείται αμελλητί στο ΕΣΡ. Για τη διακοπή της δικτύωσης απαιτείται είτε να κοινοποιηθεί στο ΕΣΡ εξώδικη καταγγελία της σύμβασης δικτύωσης από τον νόμιμο εκπρόσωπο ενός εκ των δύο συμβληθέντων ραδιοφωνικών σταθμών, είτε να κατατεθούν στο ΕΣΡ κοινά ή αυτοτελή έγγραφα γνωστοποιήσεως της διακοπής της δικτύωσης και από τους δύο συμβληθέντες».

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα:

1)    Με την υπ’ αρ. 327/27.6.2013 απόφαση του ΕΣΡ χορηγήθηκε άδεια δικτύωσης μεταξύ των ραδιοφωνικών σταθμών «d-CODE 96,2 FM» Νομού Χανίων, ιδιοκτησίας του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗ, ως αναμεταδίδοντος, και «ΕΝ ΛΕΥΚΩ» Νομού Αττικής, με φορέα την εταιρεία με την επωνυμία FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως αναμεταδιδόμενου.

2)    Με το ως άνω έγγραφο των φορέων των σταθμών, γνωστοποιήθηκε η λύση της από 17.1.2013 σύμβασης της μεταξύ τους δικτύωσης.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Εν όψει των ανωτέρω η υποβαλλόμενη αίτηση για λύση δικτύωσης μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών είναι βάσιμη και πρέπει να γίνει δεκτή, να καταργηθεί δε η ισχύς της απόφασης με την οποία η δικτύωση είχε επιτραπεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης καταργεί την ισχύ της υπ’ αριθ. 327/2013 απόφασης του ΕΣΡ, με την οποία είχε επιτραπεί η ανωτέρω δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 20η Οκτωβρίου 2020 και δημοσιεύτηκε την 17η Μαρτίου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                  H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 17 Μαρτίου 2021

Στην ίδια κατηγορία