ΕΣΡ: Χορήγηση Άδειας Δικτύωσης Ρ/Φ Σταθμών ALPHA NEWS Ν. Δράμας & ΣΚΑΪ 100,3 FM Ν. Αττικής.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 59/2020 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 20.10.2020 και ώρα 10:30, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr) τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΣΡ 2320/9.6.2020 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία ALPHA NEWS DRAMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, που λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό «ALPHA NEWS» Νομού Δράμας, και της εταιρείας με την επωνυμία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, που λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ 100,3 FM» Νομού Αττικής, για χορήγηση άδειας δικτύωσης του πρώτου ως αναμεταδίδοντος και του δεύτερου ως αναμεταδιδόμενου.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 240/18.6.2020. Ο φάκελος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα, η οποία κατέθεσε το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΣΡ 678ΕΣ/30.7.2020 υπηρεσιακό σημείωμα.
Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθούν οι αιτούσες, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση.
Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια, αφού άκουσε τη διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 2328/1995: «Μετά από ειδική άδεια του ΕΣΡ επιτρέπεται η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών διαφορετικών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια και υποβάλλουν το αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης».

2.    Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3021/2002: «Οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 για τη δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών που κατέχουν άδεια λειτουργίας για διαφορετικό νομό, ισχύουν και για τη δικτύωση με ραδιοφωνικούς σταθμούς που θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999».

3.    Σε εφαρμογή των διατάξεων για τη δικτύωση των ραδιοφωνικών σταθμών εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1/15.01.2008 Οδηγία του ΕΣΡ «Τροποποίηση της Οδηγίας 6/2002 “Δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών”» με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και ελέγχου τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της Οδηγίας: «Κάθε τροποποίηση ή λύση συμφωνίας δικτύωσης ή τροποποίηση Παραρτήματός της, κοινοποιείται αμελλητί στο ΕΣΡ. Για τη διακοπή της δικτύωσης απαιτείται είτε να κοινοποιηθεί στο ΕΣΡ εξώδικη καταγγελία της σύμβασης δικτύωσης από τον νόμιμο εκπρόσωπο ενός εκ των δύο συμβληθέντων ραδιοφωνικών σταθμών, είτε να κατατεθούν στο ΕΣΡ κοινά ή αυτοτελή έγγραφα γνωστοποιήσεως της διακοπής της δικτύωσης και από τους δύο συμβληθέντες».

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα: 

1)    Με την ως άνω αίτηση ζητείται η δικτύωση μεταξύ των ραδιοφωνικών σταθμών «ALPHA NEWS» Νομού Δράμας, με φορέα την εταιρεία με την επωνυμία ALPHA NEWS DRAMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, που διαθέτει την υπ’ αρ. 82/6.7.2004 Βεβαίωση Λειτουργίας, εκδοθείσα από το ΕΣΡ, αφενός, και «ΣΚΑΪ 100,3 FM» Νομού Αττικής, με φορέα την εταιρεία με την επωνυμία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, που διαθέτει την υπ’ αρ. 12873/Ε/24.5.2001 Βεβαίωση Λειτουργίας, εκδοθείσα από το Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ, αφετέρου.

2)    Στην αίτηση περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα από τον νόμο και από την Οδηγία του ΕΣΡ στοιχεία, ήτοι το από 12.5.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό για δικτύωση μέχρι πέντε (5) ώρες ημερησίως και παράρτημα στο οποίο αναφέρονται οι ώρες δικτύωσης.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Κατά την κρίση της Ολομέλειας, η εν λόγω αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και της Οδηγίας του ΕΣΡ που προαναφέρθηκαν και επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή και να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια δικτύωσης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δέχεται την αίτηση και χορηγεί άδεια δικτυώσεως του ως άνω αναμεταδίδοντος ραδιοφωνικού σταθμού μετά του ως άνω αναμεταδιδόμενου ραδιοφωνικού σταθμού.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 20η Οκτωβρίου 2020 και δημοσιεύτηκε την 17η Μαρτίου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                  H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 17 Μαρτίου 2021

Στην ίδια κατηγορία