ΕΚΟΜΕ: Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ της GREEN OLIVE FILMS M. IKE.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση για το Θέμα: Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ» (τηλεοπτική σειρά τεκμηρίωσης επτά επεισοδίων), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «GREEN OLIVE FILMS M. IKE», στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α'116), όπως ισχύειΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την υπ' αρίθ. 3654 ΕΞ 2021/09.02.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (παρ. 3 άρθρο 29 του ν.4487/2017 (Α' 116), όπως ισχύει, το άρθρο 16 του π.δ. 40/2020 και την υπ' αριθ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/559/26.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, Β' 660, όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 4694 (ΦΕΚ 5347 Β'/05.12.2020)), εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ» (τηλεοπτική σειρά τεκμηρίωσης επτά επεισοδίων), του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «GREEN OLIVE FILMS M. IKE», στις διατάξεις του Δ' κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α' 116), για την ενίσχυση του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου, με το κίνητρο της επιχορήγησης, σύμφωνα με το αρ. 52/18.01.2021 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 (Α' 116). Το ως άνω επενδυτικό σχέδιο αποτελεί αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4487/2017 (Α' 116) και συγκεκριμένα πρόκειται για τηλεοπτική σειρά τεκμηρίωσης, το οποίο εμπίπτει στον κωδικό αριθμό δραστηριότητας 59.11, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 και 2 της υπ' αριθ. 149/2020 ΚΥΑ (B' 3272), όπως ισχύει.

Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΤΕ) Α.Ε.».

Το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο πληροί τα πολιτιστικά κριτήρια όπως ορίζονται στον Πίνακα Β του Παραρτήματος 3 της υπ' αριθ. 149/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (B' 3272), όπως ισχύει και συγκεντρώνει γενική συνολική βαθμολογία 49 βαθμούς, με προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους 20 βαθμούς.

Ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (147.999,00 €).
Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% του προϋπολογισμού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ήτοι στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (59.199,60 €).

Το ποσό της επιχορήγησης θα καθορισθεί επακριβώς μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την ολοκλήρωση του ελέγχου ολοκλήρωσης υλοποίησης και τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν. 4487/2017 (Α' 116), σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της υπ' αριθ. 149/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (B' 3272).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4487/2017 (Α 116) και της υπ' αριθ. 149/2020 κοινής υπουργικής
απόφασης (B' 3272), όπως ισχύουν.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 18-1-2021.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πληροφορίες: www.ekome.media/el

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) - Αθήνα, 18η Φεβρουαρίου 2021 ΑΠ 4465

Στην ίδια κατηγορία