ΕΣΡ: Έγκριση Μεταβίβασης Ρ/Φ Σταθμού STAR FM 93,5 Νομού Δράμας.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 143/2020 της Ανεξάρτητης Αρχής: Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 23.11.2020 και ώρα 11:00,, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω epresence.gov.gr) τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της μεταβίβασης του ραδιοφωνικού σταθμού «STAR FM 93,5» του Νομού Δράμας, η οποία γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 562/10-02-2020 έγγραφο. Ειδικότερα, με το προαναφερόμενο έγγραφο γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ το με αριθμό 4.583/02-12-2019 συμβόλαιο, δυνάμει του οποίου μεταβιβάστηκε ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθμός από τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ του Μάρκου στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ του Βασιλείου.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 93/13.2.2020, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-οικονομολόγο Ανδρέα Παπανδρέου και στην ειδική επιστήμονα-νομικό Παρασκευή (Πάρη) Καρατζόγλου. Ο ειδικός επιστήμων- οικονομολόγος υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 323/ΕΣ/10.04.2020 έκθεση. Στη συνέχεια, η ειδική επιστήμων-νομικός υπέβαλε τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 741/ΕΣ/31.08.2020 εισήγηση.
Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί ο αιτών, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση με την ελεγχόμενη μεταβίβαση.

Αμέσως μετά, η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω μέλη της και η αυτή ως άνω γραμματεύς. Η Ολομέλεια, αφού άκουσε τους ανωτέρω εισηγητές και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.
2.    Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ ελέγχει μεταξύ άλλων μεταβολές στην εταιρική σύνθεση ή τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας που γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στο Ε.Σ.Ρ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 11 του Ν 2328/1995. Η εν λόγω διάταξη του Ν 2328/1995 εξακολουθεί να ισχύει δεδομένου ότι ο Ν 3592/2007 δεν περιέχει ανάλογες διατάξεις. Ειδικότερα η παράγραφος 11 του άρθρου 6 του Ν 2328/1995, ορίζει ότι: «Επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, εφόσον αυτή λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση της επιχείρησης και του συνόλου των βαρών της κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστού ή μετοχών ή μεριδίων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 %) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση εταιρείας με τη συμμετοχή ατομικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε μετατροπή της μορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο... Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενου ς και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας». Εξάλλου, η παράγραφος 12 του ιδίου ως άνω άρθρου, ορίζει ότι: «Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές ή μερίδα εταιρείας ή ατομική επιχείρηση που κατέχει την παραπάνω άδεια και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, υποχρεούται να εκποιήσει την επιχείρηση ή το μερίδιο του ή το μερίδιο που υπερβαίνει τα νόμιμα όρια, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας». Παρά την κατάργηση του άρθρου 6 του Ν 2328/1995 και συνακόλουθα της προπαρατεθείσας παραγράφου 11 (και της μη ρύθμισης του θέματος), ο ως άνω έλεγχος καθίσταται επιβεβλημένος για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και κατά τούτο πρέπει να θεωρηθεί ότι τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής η διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 1 ιδίου νόμου, η οποία ρυθμίζει, με τρόπο ανάλογο εκείνου της καταργηθείσας παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν 2328/1996, τον έλεγχο μεταβιβάσεων και λοιπών μεταβολών του καταστατικού των τηλεοπτικών επιχειρήσεων.
3.    Εξ άλλου, η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξ αιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του άρθρου 53 του Ν 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα (πρβλ ΣτΕ 3515/2013, ΟλΣτΕ 3315/2014) τούτο όμως λογικώς δεν οδηγεί σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ούτε βεβαίως σε ερμηνεία ότι επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου προέκυψαν τα ακόλουθα.

Για τον συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Μ.Ε. Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας η υπ'αριθμ. πρωτ. 27129/Ε1/20-12-2000 βεβαίωση νομίμου λειτουργίας (του άρθρου 53 Ν 2778/1999).
Στο ανωτέρω πωλητήριο συμβόλαιο, δηλώθηκε ότι ο πωλητής «πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στον αγοραστή κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή την ως άνω ραδιοφωνική επιχείρηση υπό τον διακριτικό τίτλο «STAR FM» στο σύνολό της και εκχωρεί όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα που απορρέουν εξ αυτής, καθώς και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως του ως άνω ραδιοφωνικού σταθμού.» [...] «Ως τίμημα για την εν λόγω πώληση και μεταβίβαση συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων εν συνόλω το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ...»
Προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη τυχόν νομικών κωλυμάτων και ασυμβιβάστων δραστηριοτήτων στο πρόσωπο του αγοραστή, εστάλησαν από τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ του Βασιλείου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.    Υπεύθυνη δήλωση περί των συγγενικών του προσώπων κατά το άρθρο 5 παρ. 3 περ. β του Ν 3592/2007, και δη, η από 10/01/2020, θεωρημένη από το ΚΕΠ Δράμας.
2.    Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του της ασυμβίβαστης ιδιότητας (πονικής καταδίκης) του άρθρου 3 του Ν 3310/2005, και δη, η από 10/01/2020, θεωρημένη από το ΚΕΠ Δράμας.
3.    Υπεύθυνη δήλωση περί μη ασυμβίβαστης συμμετοχής σε άλλα ΜΜΕ κατά το άρθρο 5 παρ. 1 και 6 του Ν 3592/2007, και δη, η από 10/01/2020, θεωρημένη από το ΚΕΠ Δράμας.
4.    Υπεύθυνη δήλωση περί μη ασυμβίβαστης συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις (εκτός ΜΜΕ) κατά το άρθρο 1 παρ. 13 και 6 παρ. 11 του Ν 2328/1995, άρθρο 1 παρ. 7 του Ν 3592/2007, 3 παρ. 1 και 4 του Ν 3310/2005 ως ισχύει, και δη, η από 10/01/2020, θεωρημένη από το ΚΕΠ Δράμας.
Σημειώνεται ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ του Βασιλείου δεν έχει εις βάρος του οποιαδήποτε καταδίκη (βλ. σχετικό αντίγραφο ποινικού μητρώου).
Από τον οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βάσει στοιχείων και εγγράφων που υποβλήθηκαν, τεκμηριώνεται η κάλυψη του τιμήματος της μεταβίβασης (1.000 ευρώ). Κατά τα δεδομένα, άλλωστε, της κοινής πείρας, καθένας θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη νόμιμη προέλευση του ποσού αυτού.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, η εν λόγω μεταβίβαση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου που προαναφέρθηκαν. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η σχετική αίτηση και να εγκριθεί η μεταβίβαση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης εγκρίνει ομόφωνα την μεταβίβαση του ραδιοφωνικού σταθμού «STAR FM 93,5» του Νομού Δράμας από τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ του Μάρκου στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ του Βασιλείου.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 23Η Νοεβμρίου 2020 και δημοσιεύθηκε την 3η Φεβρουαρίου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 3 Φεβρουαρίου 2021

Στην ίδια κατηγορία