Ματαίωση συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εικαστικών υπηρεσιών & λογισμικού των ψηφιακών μέσων μετάδοσης ΕΡΤ ΑΕ.

Απόφαση ματαίωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εικαστικών υπηρεσιών και λογισμικού για το σύνολο των ψηφιακών μέσων μετάδοσης της ΕΡΤ ΑΕ.28/03/2019 - Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ ΑΊ12) "Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις".
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) Το Ν. 4013/2011 περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .
4. Την υπ'αριθμ. 271/22.01.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της ΕΡΤ ΑΕ και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ» (ΦΕΚ 30 Υ.Ο.Δ.Δ. 23/01/2018).
5. Την υπ’ αρ. 102/15.11.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
6. Το Ν. 4013/2011 περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την από 28/09/18 Αίτηση Παραγγελίας (CPV 72200000-7) και Έκθεση Σκοπιμότητας της Γ. Δ/νσης Νέων Μέσων, με την οποία ζητείται η προμήθεια εικαστικών υπηρεσιών και λογισμικού για το σύνολο των ψηφιακών μέσων μετάδοσης που διαθέτει η ΕΡΤ ΑΕ (Hybrid & Smart TV, Desktops, Tablets, Mobile Phones κλπ), προυπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
8. Την υπ'αριθμ. 139/28.09.18 Θ. 16ο Θετική Γνωμοδότηση της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής για την αναγκαιότητα της προμήθειας και το ύψος του ποσού.
9. Την υπ'αριθμ. 935/24.01.19 Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού.
10. Την υπ'αριθμ. 962/24.01.19 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού.
11. Την υπ'αριθμ. 1027/25.01.19 Απόφαση Ορισμού Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης και Παραλαβής Συνοπτικού Διαγωνισμού.
12. Το από 12/02/19 Πρακτικό Συνοπτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατέθεσε προσφορά η εταιρία INFOSET M.ΕΠΕ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ .
13. Το από 20/2/19 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Συνοπτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η υποψήφια εταιρία INFOSET M.ΕΠΕ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ κρίνεται ως ακατάλληλη μη πληρώντας τις προυποθέσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του Συνοπτικού Διαγωνισμού και ως εκ
τούτου, εισηγείται την ακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εικαστικών υπηρεσιών και λογισμικού για το σύνολο των ψηφιακών μέσων μετάδοσης που διαθέτει η ΕΡΤ ΑΕ (Hybrid & Smart TV, Desktops, Tablets, Mobile Phones κλπ) .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη ματαίωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εικαστικών υπηρεσιών και λογισμικού για το σύνολο των ψηφιακών μέσων μετάδοσης που διαθέτει η ΕΡΤ ΑΕ (Hybrid & Smart TV, Desktops, Tablets, Mobile Phones κλπ), λόγω μη τεχνικής καταλληλότητας της μοναδικής προσφέρουσας εταιρίας.
ΔΕΣΜ 14-00191/22.01.19, Λογαριασμός 61.90.00.0000 (60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ) φορολογικού έτους 2019.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ Α.Ε. - 28/03/2019, Αρ. Πρωτ: 3812

Στην ίδια κατηγορία