ΕΣΡ: Οικονομική Κύρωση 15.000€ στον Τ/Σ ΒΕΡΓΙΝΑ TV.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 154/2018 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:

27η Μαρτίου 2019 - Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 25.7.2018 και ώρα 10:30 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Ευαγγελία Μήτρου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Γιώργος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «ΒΕΡΓΙΝΑ TV» Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», αναφορικά με την ανακριβή μετάδοση γεγονότων και πληροφοριών (που είχε ως αποτέλεσμα την προσβολή προσωπικότητας νομικού προσώπου), στη διάρκεια της εκπομπής με τον τίτλο «Σχολιάζοντας την επικαιρότητα» που μεταδόθηκε από τον εν λόγω τηλεοπτικό σταθμό στις 6.11.2017 και στις 7.11.2017. Η υπόθεση εξετάζεται ύστερα από καταγγελία του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου», με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 5572/15.11.2017.
Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 521/22.11.2017, ο οποίος χρεώθηκε στην ειδική επιστήμονα-νομικό Ρέα Λαμπροπούλου, η οποία κατέθεσε την με αριθμό πρωτοκόλλου 484/ΕΣ/22.6.2018 νομική της εισήγηση.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Προσήλθε επίσης αυτόκλητος, ο Στέργιος Καλόγερος, παρουσιαστής της εκπομπής, και προτάθηκε από την εγκαλούμενη να εξετασθεί ως μάρτυς, πράγμα που έγινε (βλ. πρακτικό). Προσήλθαν δε και ζήτησαν να παρασταθούν οι Χρήστος Γιούσιος και Ελένη Καραγεωργίου, δικηγόροι, εκ μέρους του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου». Επετράπη δε από την Ολομέλεια στον συνεταιρισμό να παρασταθεί, ως έχοντα έννομο συμφέρον. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 31.7.2018 και ώρα 14.00. Δόθηκε, επίσης, προθεσμία μέχρι την 1.8.2018 για ενδεχόμενη προσθήκη και αντίκρουση των υπομνημάτων και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 4130/30.7.2018 υπόμνημα και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου κατέθεσε το με αριθμό πρωτοκόλλου 4143/31.7.2018 υπόμνημα. Στη συνέχεια κατέθεσαν τα με αριθμό πρωτοκόλλου 4173/1.8.2018 και 4175/1.8.2018, αντιστοίχως, πρόσθετα υπομνήματα.
Την 4.12.2018 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τα αυτά ως άνω (παρόντα κατά τη συζήτηση) μέλη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Ολομέλεια, αφού άκουσε την ειδική επιστήμονα- νομικό Ρέα Λαμπροπούλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ι. Νομικό Μέρος
1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο άμεσος αυτός έλεγχος του κράτους έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, την προστασία της αξίας του ανθρώπου και την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
2. Κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους», ενώ κατά την παρ. 2 εδ. α' ο τύπος είναι ελεύθερος.
3. Επίσης, κατά το άρθρο 5Α παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων». Αποτελούν δε υποκείμενα προστατευόμενων δικαιωμάτων και συμφερόντων όχι μόνον τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και τα νομικά πρόσωπα (πρλ. ΑΠ 1265/2010 και ΣτΕ 1243/2015)
4. Κατά το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(που έχει νομική ισχύ επί τη βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, άρ. 6 της ΣΕΕ): «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων. Η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία τους είναι σεβαστές».
5. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - ΕΣΔΑ που αποτελεί εσωτερικό δίκαιο διότι κυρώθηκε με το Ν.Δ. 53/1974, αναφέρει στο άρθρο 10 παρ. 1 ότι παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. «Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν γνώμης ως και την ελευθερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ επεμβάσεως δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων».
6. Κατά το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 2462/1997 (που κυρώνει το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966): «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία της αναζήτησης, της λήψης και της μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων κάθε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, γραπτά, σε έντυπα, σε κάθε μορφή τέχνης ή με κάθε άλλο μέσο της επιλογής του».
7. Κατά το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003: «Ο δημοσιογράφος υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης και, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, έχει το δικαίωμα να μεταδίδει ανεμπόδιστα πληροφορίες και σχόλια για να εξασφαλίσει την ενημέρωση της κοινής γνώμης».
8. Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003: «Η μετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσο είναι δυνατό πλήρης. Τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μη δημιουργούν υπέρμετρη ελπίδα, σύγχυση ή πανικό στο κοινό».
9. Κατά το άρθρο 9 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003: «Τα πρόσωπα που... αναφέρονται στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και της αξιοπρέπειάς τους.».
10. Εξάλλου, στο άρθρο 9 του Π.Δ. 100/2000 (Α’ 98), ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: « 1. Κάθε πρόσωπο, ανεξαρτήτως ιθαγενείας, του οποίου προσβάλλονται από το περιεχόμενο τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής εκπομπής δικαιώματα, όπως, ιδίως η προσωπικότητα, η τιμή ή η υπόληψη ή ο ιδιωτικός και οικογενειακός βίος ή η επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφής δραστηριότητα. δικαιούται να ζητήσει επανόρθωση από το σταθμό που μετέδωσε την επίμαχη εκπομπή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη μετάδοση ή την αναμετάδοση της εκπομπής. 2. . 6. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη παράγραφο 1 και εφόσον η προσβολή του δικαιώματος μπορεί να αποκατασταθεί με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η προηγούμενη υποβολή αίτησης επανόρθωσης και η μη προσήκουσα από τον εγκαλούμενο τηλεοπτικό σταθμό ικανοποίηση της αίτησης αυτής, αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων για το γεγονός που προκάλεσε την αίτηση επανόρθωσης». (βλ. ΣτΕ 2917/2014).
11. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 8 παρ. 1 εδ. α' του Π.Δ. 77/2003: «Δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί».
12. Τέλος, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000: «Το ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην. νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 (και άρθρο 8 παρ. 5) προβλεπόμενες κυρώσεις».

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από τα έγγραφα του φακέλου, την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προέκυψαν, κατά την κρίση του Συμβουλίου, τα ακόλουθα: (Α) Την 28.6.2017 είχε περιέλθει στο Συμβούλιο το υπό στοιχεία 649/27.6.2017 έγγραφο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου που επιγραφόταν «καταγγελία για τον τηλεοπτικό σταθμό ΒΕΡΓΙΝΑ TV».Το έγγραφο υπογραφόταν από 192 μέλη του και διαλαμβάνονταν σ’ αυτό, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα (κατά λέξιν): «Ο σταθμός αυτός με αλλεπάλληλες εκπομπές συκοφαντεί, δυσφημεί και διασύρει την Συνεταιριστική μας Οργάνωση και κυρίως την “ατμομηχανή” αυτής, ήτοι την γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ, με σκοπό να την πλήξει οικονομικά, να την αποδυναμώσει, να την απαξιώσει και έτσι να την καταστήσει ευάλωτη στις ορέξεις των ανταγωνιστών. Αφού δεν κατέστη δυνατή η σύναψη συμφωνίας διαφημίσεων και δεν έγινε αποδεκτή από το Συνεταιρισμό η σχετική πρόταση του ως άνω τηλεοπτικού σταθμού, ο οποίος απαιτούσε για την παροχή (διαφημίσεις), δυσανάλογο τίμημα (αξία διαφημίσεων), ο τελευταίος επιδίδεται τώρα απρόκλητα και με περισσή εμμονή στη δυσφήμησή του, διευκολύνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ανταγωνιστικά συμφέροντα, που ενοχλούνται από την ανοδική και πετυχημένη πορεία της συγκεκριμένης επιχείρησης... προσφεύγουμε σ’ εσάς και ζητούμε, αφού διερευνήσετε την υπόθεση σε βάθος και πεισθείτε για την ακρίβεια των καταγγελιών μας, να μας προστατέψετε από τον ανήθικο και αθέμιτο ανταγωνισμό και προπάντων από έναν έρποντα προκλητικό κιτρινισμό...». Πριν εκδοθεί απόφαση επί της καταγγελίας εκείνης (για την οποία πάντως εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 153/2018 απόφαση του Συμβουλίου) ο ίδιος Συνεταιρισμός υπέβαλε στο Συμβούλιο νέα καταγγελία κατά του αυτού τηλεοπτικού σταθμού (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 5572/15.11.2017) για νέες ανακριβείς και συκοφαντικές εις βάρος του εκπομπές.
Πράγματι, σε εκπομπή του σταθμού της 6.11.2017 ο παρουσιαστής αυτού δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο καταγγέλλον νομικό πρόσωπο ως εξής: «. Συνέχεια της έρευνας για την αμαρτωλή όσο αφορά την μόλυνση περιβάλλοντος ΕΒΟΛ του κ. Πρίντζου, η οποία αυτή η βιομηχανία γάλακτος κυρίες και κύριοι εξακολουθεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό ακόμη να ρυπαίνει το περιβάλλον, μιας και μπορεί να έβαλε Βιολογικό Καθαρισμό όσον αφορά τα λύματα, δεν έχει κάνει όμως κάτι για το τυρόγαλο και βέβαια μια βιομηχανία η οποία επί δεκάδες έτη στην κυριολεξία μόλυνε το περιβάλλον της Μαγνησίας και όχι μόνο. Όλα αυτά λοιπόν με νέα στοιχεία νέες μεγάλες αποκαλύψεις θα τα παρουσιάσουμε τις επόμενες μέρες και θα καλέσουμε και εκπροσώπους εκ νέου από την εταιρία αν θέλουν να έρθουν. Θα σας ενημερώσουμε βέβαια για τους δικαστικούς αγώνες που κάνει αυτή η εταιρία και σε λίγες μέρες θα σας πούμε ότι ο Πρόεδρος της ΕΒΟΛ ζητάει 700.000 € από κάποιους αγρότες λέει επειδή τον συκοφαντήσανε, έχει χρήματα η εταιρία πληρώνει τους δικηγόρους και οι αγρότες προσπαθούν μέσα από τις τσέπες να αποδείξουν μέσα από τις δικές τους τσέπες να πληρώσουν δικηγόρους και να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες...».
Περεταίρω, σε εκπομπή του σταθμού της 7.11.2017 αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, και τα εξής: «... Ολοκληρώνουμε την έρευνα μας με δύο ακόμη εκπομπές που θα σας παρουσιάσουμε για την τρομερή μόλυνση και ρύπανση του περιβάλλοντος από την μεγάλη βιομηχανία γάλακτος ΕΒΟΛ του Νικήτα Πρίντζου στην Μαγνησία. Μια μεγάλη έρευνα μιας και η Δικαιοσύνη έχει αναλάβει την υπόθεση στα χέρια της για το περιβάλλον 200 τόνους περίπου λύματα έχει πετάξει στον Άγιο Δημήτριο Βελεστίνου, εκεί που κάποιοι δεν θέλανε να δούνε και βέβαια απορώ οι οικολόγοι του Βόλου τι κάνουν δεν έχουν καθόλου ευαισθησίες σε αυτά τα θέματα, γιατί άραγε? Απορώ τι κάνουν κάποιες άλλες αρχές? Και βέβαια η τρομερή αντίσταση το λέω έτσι δημοσίως, και ας διαφωνεί ο Γιάννης Ντάσκας, η τρομερή αντίσταση δεν ξέρω εάν είναι θελημένη ή αθέλητη από το δικαστικό να μην πω κύκλωμα, από το δικαστικό στερέωμα της Μαγνησίας, απέναντι στη λέξη ΕΒΟΛ και μόλυνση. Δεν μιλάει κανείς, δεν μιλούσε τώρα αναγκάζονται όμως γιατί πήγε εντολή από τον Άρειο Πάγο. Όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες κυρίες και κύριοι. ».
(Β) Ανεξάρτητα ποιο ακριβώς ήταν το «κινούν αίτιο», ήτοι τα παραγωγικά αίτια της βούλησης της εγκαλούμενης εταιρίας, αποδεδειγμένο γεγονός είναι ότι αυτή (δια των οργάνων που την διοικούν) αποφάσισε να στοχοποιήσει τον καταγγέλλοντα αγροτικό συνεταιρισμό εμφανίζοντας αυτόν (εντελώς ανεπέρειστα) ως δημιουργό περιβαλλοντικής μόλυνσης και ως εκνόμως δρώντα, ακόμα δε και ως συστηματικό παραβάτη της εργατικής νομοθεσίας. Πράγματι δε η εγκαλουμένη - δια των προστηθέντων υπ’ αυτής προσώπων μέσω (και) των τηλεοπτικών εκπομπών της 6 και 7ης Νοεμβρίου 2017 - απέδωσε στον συνεταιρισμό άλλοτε άμεσα και άλλοτε υπαινικτικά πλήθος παρανομιών και ατασθαλιών, και ιδίως: (α) Ότι μόλυνε το περιβάλλον στην περιοχή της Μαγνησίας και μάλιστα με τυρόγαλο (κατάλοιπο της μετατροπής του γάλακτος σε τυρί). (β) Ότι είχε επιτύχει να επηρεάζει αθεμίτως δικαστικούς λειτουργούς του Βόλου.

III. Υπαγωγή
Υπό τα δεδομένα αυτά: (1) Η εγκαλουμένη προέβαλε συκοφαντικούς εις βάρος του καταγγέλλοντος συνεταιρισμού ισχυρισμούς, παραβιάζοντας τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος διατάξεις.
(2) Δεν είχε κανένα δικαιολογημένο (δημοσιογραφικό) ενδιαφέρον, ήτοι ενδιαφέρον να ενημερώσει το τηλεθεάμον κοινό για ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος.
(3) Η τρωθείσα προσωπικότητα του συνεταιρισμού - ιδίως ενόψει της εντάσεως του δόλου και του εξακολουθητικού χαρακτήρος της παραβάσεως - δεν ήταν δυνατόν να αποκατασταθεί με την τήρηση της αναφερόμενης στο νομικό μέρος «διαδικασίας επανόρθωσης».
(4) Πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλουμένη διοικητική κύρωση, και δη εκείνη του προστίμου κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.
Περαιτέρω, με βάση τη βαρύτητα της παραβάσεως, το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού και το γεγονός ότι η εγκαλουμένη υπήρξε πολλαπλώς υπότροπη (και) κατά το πρόσφατο παρελθόν για παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας (όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στο ΕΣΡ στοιχεία), κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Δέχεται ότι η εγκαλουμένη μετέδωσε συκοφαντικούς εις βάρος του καταγγέλλοντος συνεταιρισμού ισχυρισμούς κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού ΒΕΡΓΙΝΑ TV Νομού Θεσσαλονίκης, την διοικητική κύρωση του προστίμου των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 
Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1. Της εταιρείας με την επωνυμία ΒΕΡΓΙΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ΒΕΡΓΙΝΑ TV Νομού Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οδό Λ. Στράτου 31, με Α.Φ.Μ. 094218603, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
2. Του Duzha Valjet του Barjam, με Αρ. Διαβατηρίου: BJ5098745, ΑΦΜ 302065280, αγνώστου Δ.Ο.Υ, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 4η Δεκεμβρίου 2018 και δημοσιεύτηκε την 27η Μαρτίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Παρατηρήσεις: Απόφαση 154/2018 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης - 27η Μαρτίου 2019