ΕΣΡ: Οικονομική Κύρωση ύψους 15.000€ στον Τ/Σ ΒΕΡΓΙΝΑ TV Ν. Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 153/2018 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:27η Μαρτίου 2019 - Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 18.9.2017 και ώρα 10:30 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη και Γιώργο Πλειό. Απόντα τα μέλη Νικόλαος Κιάος, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιος Σαρειδάκης, τα οποία είχαν προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «ΒΕΡΓΙΝΑ TV» Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», αναφορικά με την προσβολή προσωπικότητας νομικού προσώπου (τιμής, υπόληψης, φήμης) σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου, καθώς και τη μη ακριβή και χωρίς έλεγχο μετάδοση γεγονότων και πληροφοριών στη διάρκεια της εκπομπής με τον τίτλο «Σχολιάζοντας την επικαιρότητα» που μεταδόθηκε από τον εν λόγω τηλεοπτικό σταθμό στις 19, 20, 21 και 26.6.2017. Η υπόθεση εξετάζεται ύστερα από καταγγελία του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου», με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 3455/28.6.2017.
Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 353/30.6.2017, ο οποίος χρεώθηκε στην ειδική επιστήμονα-νομικό Ρέα Λαμπροπούλου, η οποία κατέθεσε την με αριθμό πρωτοκόλλου 681/ΕΣ/24.7.2017 νομική της εισήγηση.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστησαν ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Παναγιώτης Γιαννόπουλος και η ασκούμενη δικηγόρος Γεωργία Νικολοπούλου. Προσήλθαν δε και ζήτησαν να παρασταθούν οι Χρήστος Γιούσιος και Ελένη Καραγεωργίου, δικηγόροι, εκ μέρους του «Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου». Επετράπη δε από την Ολομέλεια στον συνεταιρισμό να παρασταθεί, ως έχοντα έννομο συμφέρον. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 2.10.2017 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 4798/2.10.2017 υπόμνημα και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου κατέθεσε το με αριθμό πρωτοκόλλου 4796/2.10.2017 υπόμνημα.
Την 4.12.2018 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τα αυτά ως άνω (παρόντα κατά τη συζήτηση) μέλη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Ολομέλεια, αφού άκουσε την ειδική επιστήμονα- νομικό Ρέα Λαμπροπούλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ι. Νομικό Μέρος
1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο άμεσος αυτός έλεγχος του κράτους έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, την προστασία της αξίας του ανθρώπου και την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
2. Κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους», ενώ κατά την παρ. 2 εδ. α' ο τύπος είναι ελεύθερος.
3. Επίσης, κατά το άρθρο 5Α παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων». Αποτελούν δε υποκείμενα προστατευόμενων δικαιωμάτων και συμφερόντων όχι μόνον τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και τα νομικά πρόσωπα (πρλ. ΑΠ 1265/2010 και ΣτΕ 1243/2015)
4. Κατά το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(που έχει νομική ισχύ επί τη βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, άρ. 6 της ΣΕΕ): «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων. Η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία τους είναι σεβαστές».
5. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - ΕΣΔΑ που αποτελεί εσωτερικό δίκαιο διότι κυρώθηκε με το Ν.Δ. 53/1974, αναφέρει στο άρθρο 10 παρ. 1 ότι παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. «Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν γνώμης ως και την ελευθερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ επεμβάσεως δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων».
6. Κατά το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 2462/1997 (που κυρώνει το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966): «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία της αναζήτησης, της λήψης και της μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων κάθε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, γραπτά, σε έντυπα, σε κάθε μορφή τέχνης ή με κάθε άλλο μέσο της επιλογής του».
7. Κατά το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003: «Ο δημοσιογράφος υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης και, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, έχει το δικαίωμα να μεταδίδει ανεμπόδιστα πληροφορίες και σχόλια για να εξασφαλίσει την ενημέρωση της κοινής γνώμης».
8. Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003: «Η μετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσο είναι δυνατό πλήρης. Τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μη δημιουργούν υπέρμετρη ελπίδα, σύγχυση ή πανικό στο κοινό».
9. Κατά το άρθρο 9 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003: «Τα πρόσωπα που... αναφέρονται στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και της αξιοπρέπειάς τους.».
10. Εξάλλου, στο άρθρο 9 του Π.Δ. 100/2000 (Α’ 98), ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: « 1. Κάθε πρόσωπο, ανεξαρτήτως ιθαγενείας, του οποίου προσβάλλονται από το περιεχόμενο τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής εκπομπής δικαιώματα, όπως, ιδίως η προσωπικότητα, η τιμή ή η υπόληψη ή ο ιδιωτικός και οικογενειακός βίος ή η επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφής δραστηριότητα. δικαιούται να ζητήσει επανόρθωση από το σταθμό που μετέδωσε την επίμαχη εκπομπή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη μετάδοση ή την αναμετάδοση της εκπομπής. 2. . 6. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη παράγραφο 1 και εφόσον η προσβολή του δικαιώματος μπορεί να αποκατασταθεί με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η προηγούμενη υποβολή αίτησης επανόρθωσης και η μη προσήκουσα από τον εγκαλούμενο τηλεοπτικό σταθμό ικανοποίηση της αίτησης αυτής, αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων για το γεγονός που προκάλεσε την αίτηση επανόρθωσης». (βλ. ΣτΕ 2917/2014).
11. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 8 παρ. 1 εδ. α' του Π.Δ. 77/2003: «Δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί».
12. Τέλος, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000: «Το ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην. νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 (και άρθρο 8 παρ. 5) προβλεπόμενες κυρώσεις».

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από τα έγγραφα του φακέλου, την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προέκυψαν, κατά την κρίση του Συμβουλίου, τα ακόλουθα: (Α) Την 28.6.2017 περιήλθε στο Συμβούλιο το υπό στοιχεία 649/27.6.2017 έγγραφο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου που επιγραφόταν «καταγγελία για τον τηλεοπτικό σταθμό ΒΕΡΓΙΝΑ TV» και το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο ΕΣΡ με αριθμό 3455/28.6.2017. Το έγγραφο αυτό, κατά το καταγγελτικό του μέρος, είχε, κατά λέξιν, ως εξής: «Εμείς οι υπογράφοντες την παρούσα, 192 συνέταιροι - μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου (από σύνολο 223 μελών), εκτιμούμε πως είναι επιτακτικά αναγκαίο να προσφύγουμε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), ως εποπτεύουσα ανεξάρτητη αρχή, για να αντιμετωπίσουμε την όχι απλώς ζημιογόνα, αλλά και οικονομικά καταστροφική συμπεριφορά και πρακτική του τηλεοπτικού σταθμού ΒΕΡΓΙΝΑ TV (5ΜΙΓΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΑΤΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΝΕΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΚΡΗΤΗ Τν1, ΚΡΗΤΗ).
Ο σταθμός αυτός με αλλεπάλληλες εκπομπές συκοφαντεί, δυσφημεί και διασύρει την Συνεταιριστική μας Οργάνωση και κυρίως την “ατμομηχανή” αυτής, ήτοι την γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ, με σκοπό να την πλήξει οικονομικά, να την αποδυναμώσει, να την απαξιώσει και έτσι να την καταστήσει ευάλωτη στις ορέξεις των ανταγωνιστών.
Αφού δεν κατέστη δυνατή η σύναψη συμφωνίας διαφημίσεων και δεν έγινε αποδεκτή από το Συνεταιρισμό η σχετική πρόταση του ως άνω τηλεοπτικού σταθμού, ο οποίος απαιτούσε για την παροχή (διαφημίσεις), δυσανάλογο τίμημα (αξία διαφημίσεων), ο τελευταίος επιδίδεται τώρα απρόκλητα και με περισσή εμμονή στη δυσφήμησή του, διευκολύνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ανταγωνιστικά συμφέροντα, που ενοχλούνται από την ανοδική και πετυχημένη πορεία της συγκεκριμένης επιχείρησης. Ο παρουσιαστής - δημοσιογράφος του σταθμού, ο οποίος μάλιστα έλκει την καταγωγή του από την περιοχή μας, εν αγαστή συνεργασία με κάποιους που συμμερίζονται την προσέγγισή του στο συγκεκριμένο θέμα, επιτίθεται επανειλημμένα με απαράδεκτους και αναληθείς ισχυρισμούς εναντίον της συνεταιριστικής οργάνωσης και των εκπροσώπων της.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου χαρακτηρίζεται, από το σύνολο των φορέων της χώρας, πρότυπο παραγωγικότητας, ανάπτυξης και κοινωνικής συνεισφοράς, αποτελεί δε κατά γενική ομολογία μία από τις καλλίτερες, αν όχι την καλλίτερη, συνεταιριστική επιχείρηση στην Ελλάδα. Δεν έχει οφειλές προς τρίτους, δεν χρειάζεται τα πάσης φύσεως, μορφής και έκτασης τραπεζικά δάνεια για να λειτουργήσει, κατασκεύασε νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο δυναμικότητας 50 τόνων γάλακτος την ημέρα, εξ ιδίων πόρων και χωρίς κανένα δανεισμό, αμείβει κανονικά και πλουσιοπάροχα (με bonus κάθε χρόνο) τους εργαζόμενους, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και το σημαντικότερο, εξασφαλίζει για τα μέλη του, αλλά και για χιλιάδες άλλους αγρότες της περιοχής τις υψηλότερες τιμές των προϊόντων τους σε όλη την Ελλάδα...
... Η επίμονη, κακόβουλη και συκοφαντική εκστρατεία του τηλεοπτικού σταθμού, προκύπτει από απανωτές, πολύωρες εκπομπές. Ειδικότερα, στην εκπομπή με τίτλο «Σχολιάζοντας την επικαιρότητα», που μεταδόθηκε στις 19-6-2017 (Σχετικά βίντεο εδώ: ... καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, οι κάτωθι αναφορές από τον παρουσιαστή κ. Καλόγηρο, καθώς και τον κ. Ντάσκα που παρευρίσκονταν στην εν λόγω εκπομπή, ήτοι:
«... Θυμίζει τις χειρότερες στιγμές της Χούντας ...» (15:08’)
«Αποκαλύπτουμε δικαστικές αποφάσεις που μαρτυρούν σκάνδαλα» (19:00’ - τρέιλερ).
«... να κοιμίζουν τη δικαιοσύνη ή να έχουν τη δικαιοσύνη στο τσεπάκι τους με βάση κάποιους δικαστές ... ο πανίσχυρος συνεταιρισμός ... να πει στο δικαστή άστο μωρέ, μην εφαρμόζεις το αυτόφωρο, κάνε ότι δεν καταλαβαίνεις...» (5:53’).
Ένας εκ των υποτίτλων δε («σουπεράκι») της εκπομπής, ο οποίος αναγραφόταν στην οθόνη κατά το μεγαλύτερο μέρος της, ήταν: «Μεγάλη έρευνα για τις αθλιότητες στην ΕΒΟΛ».
Τα έωλα επιχειρήματά τους και οι απροκάλυπτοι συκοφαντικοί ισχυρισμοί, ειπώθηκαν εκ νέου και στις εκπομπές με τον ίδιο ως άνω τίτλο, που μεταδόθηκαν στις 20-6-2017 και 21-6-2017 αντίστοιχα (Σχετικά βίντεο εδώ.) αλλά και σε αυτήν που μεταδόθηκε στις 26-6-2017.
Μάλιστα τις τελευταίες μέρες παρατηρείται και ρήψη στους δρόμους φεϊγβολάν με συκοφαντικό περιεχόμενο.
Δυστυχώς η προσπάθεια αυτή άρχισε να έχει τα αρνητικά της αποτελέσματα, αφού οι εν λόγω μεταδόσεις, αναμεταδόσεις, τα δήθεν ενημερωτικά δελτία και εν γένει η σκανδαλολογία που έχει αναπτυχθεί, επέφερε επιφυλακτικότητα στο καταναλωτικό κοινό. Ήδη σημειώνεται μικρή, αλλά σταθερή κάμψη των πωλήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. Παράλληλα, τόσο ο
Πρόεδρος, όσο και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, με δηλώσεις τους και συνεντεύξεις προσπαθούν ν' αντιμετωπίσουν την κατάσταση.
Θέλουμε να σας δηλώσουμε ότι η Οργάνωσή μας είναι ανοιχτή και θεωρεί ευπρόσδεκτο κάθε έλεγχο από την Πολιτεία, την Δικαιοσύνη, τις ασφαλιστικές και φορολογικές αρχές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Προσφεύγουμε σ’ εσάς και ζητούμε, αφού διερευνήσετε την υπόθεση σε βάθος και πεισθείτε για την ακρίβεια των καταγγελιών μας, να μας προστατέψετε από τον ανήθικο και αθέμιτο ανταγωνισμό και προπάντων από έναν έρποντα προκλητικό κιτρινισμό...».
(Β) Ανεξάρτητα ποιο ακριβώς ήταν το «κινούν αίτιο», ήτοι τα παραγωγικά αίτια της βούλησης της εγκαλούμενης εταιρίας, αποδεδειγμένο γεγονός είναι ότι αυτή (δια των οργάνων που την διοικούν) αποφάσισε να στοχοποιήσει τον καταγγέλλοντα αγροτικό συνεταιρισμό εμφανίζοντας αυτόν (εντελώς ανεπέρειστα) ως δημιουργό περιβαλλοντικής μόλυνσης και ως εκνόμως δρώντα, ακόμα δε και ως συστηματικό παραβάτη της εργατικής νομοθεσίας και ως επιβαρύνοντα «τον φορολογούμενο. με χιλιάδες ευρώ».
Πράγματι δε η εγκαλουμένη - δια των προστηθέντων υπ’ αυτής προσώπων και μέσω των τηλεοπτικών εκπομπών που προαναφέρθηκαν - απέδωσε στον συνεταιρισμό άλλοτε άμεσα και άλλοτε υπαινικτικά πλήθος παρανομιών και ατασθαλιών, και ιδίως: (α) Ότι μόλυνε το περιβάλλον, στην περιοχή της Μαγνησίας, και μάλιστα με τυρόγαλο (κατάλοιπο της μετατροπής του γάλακτος σε τυρί), το οποίο ο σταθμός εντέχνως εμφάνιζε άλλοτε ως «λύματα» και άλλοτε ως «βοθρολύματα». (β) Ότι χρησιμοποίησε στις εγκαταστάσεις της παλαιά «σίδερα και σκέπαστρα» μοναστηριού του Αγίου Όρους και τα εμφάνισε ως καινούργια και «πήρε επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση». (γ) Ότι είχε επιτύχει να επηρεάζει αθεμίτως δικαστικούς λειτουργούς του Βόλου. Έπραξε δε ταύτα η εγκαλουμένη στα πλαίσια πολύωρου, πολυθεματικού και ενίοτε ανερμάτιστου και ακατανόητου τηλεοπτικού λόγου, χωρίς να αναφέρει οποιοδήποτε αξιόλογο αποδεικτικό στοιχείο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις γινόταν αναφορά σε αόριστες και ανέλεγκτες πληροφορίες αγνώστων προσώπων.

III. Υπαγωγή
Υπό τα δεδομένα αυτά: (1) Η εγκαλουμένη προσέβαλε (και έβλαψε) εκ προθέσεως και με την επίκληση αναληθών στοιχείων την φήμη του καταγγέλλοντος αγροτικού συνεταιρισμού παραβιάζοντας τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος διατάξεις.
(2) Δεν είχε κανένα δικαιολογημένο (δημοσιογραφικό) ενδιαφέρον, ήτοι ενδιαφέρον να ενημερώσει το τηλεθεάμον κοινό για ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος.
(3) Η τρωθείσα προσωπικότητα του συνεταιρισμού - ιδίως ενόψει της εντάσεως του δόλου και του εξακολουθητικού χαρακτήρος της παραβάσεως - δεν ήταν δυνατόν να αποκατασταθεί με την τήρηση της αναφερόμενης στο νομικό μέρος «διαδικασίας επανόρθωσης».
(4) Πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλουμένη διοικητική κύρωση, και δη εκείνη του προστίμου κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.
Περαιτέρω, με βάση τη βαρύτητα της παραβάσεως, το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού και το γεγονός ότι η εγκαλουμένη υπήρξε πολλαπλώς υπότροπη (και) κατά το πρόσφατο παρελθόν για παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας (όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στο ΕΣΡ στοιχεία), κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Δέχεται ότι η εγκαλουμένη προσέβαλε εκ προθέσεως την φήμη του καταγγέλλοντος συνεταιρισμού κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού ΒΕΡΓΙΝΑ TV Νομού Θεσσαλονίκης, την διοικητική κύρωση του προστίμου των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 
Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1. Της εταιρείας με την επωνυμία ΒΕΡΓΙΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ΒΕΡΓΙΝΑ TV Νομού Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οδό Λ. Στράτου 31, με Α.Φ.Μ. 094218603, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
2. Του Duzha Valjet του Barjam, με Αρ. Διαβατηρίου: BJ5098745, ΑΦΜ 302065280, αγνώστου Δ.Ο.Υ, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 4η Δεκεμβρίου 2018 και δημοσιεύτηκε την 27η Μαρτίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Παρατηρήσεις: Απόφαση 153/2018 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης - 27η Μαρτίου 2019

Στην ίδια κατηγορία