ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Σύστασης στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Τ/Σ ATTICA TV) για μετάδοση εκπομπής στην αγγλική γλώσσα χωρίς μεταγλώττιση ή εμφάνιση ελληνικών υπότιτλων.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 133/2020 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 20.10.2020 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γιώργιο Πλειό, και Γεώργιο Σαρειδάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο ATTICA TV (πρώην ΘΡΙΑΣΙΟ TV), ιδιοκτησίας της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, αναφορικά με την υποχρέωση χρήσης της ελληνικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας μετάδοσης ή υποτιτλισμού κατά τη μετάδοση της εκπομπής με τίτλο «DEMOCRACY NOW» την 6.12.2018 μεταξύ 08.00 και 09.00. Η υπόθεση εξετάζεται ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 6073/23.11.2018 καταγγελία.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 222/12.7.2019, ο οποίος ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα - νομικό Όλγα Γαρουφαλιά, που υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 386/ΕΣ/7.5.2020 νομική της εισήγηση, που περιείχε και καταγραφή των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Σπυρίδων Αρώνης. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 30.10.2020 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 4773/30.10.2020 υπόμνημα.

Την 16.11.2020 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Γεώργιος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και η ειδική επιστήμων-νομικός Όλγα Γαρουφαλιά, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Α. Νομικό μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων.
2.    Το άρθρο 3 παρ. 18 του Ν. 2328/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 3592/2007, ορίζει: «Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με πρωτότυπη γλώσσα την ελληνική σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του χρόνου εκπομπής τους, εκτός του χρόνου των αθλητικών εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών παιχνιδιών, των διαφημίσεων ή των υπηρεσιών τηλεειδησεογραφίας».
3.    Τα άρθρα 6 παρ. 13 εδ. α του Ν. 3592/2007 και 8 παρ. 1 του Ν. 4339/2015 ορίζουν: «Η κύρια γλώσσα μετάδοσης ή υποτιτλισμού είναι η ελληνική».
4.    Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

Οι ανωτέρω διατάξεις θεσπίζουν υποχρέωση των τηλεοπτικών σταθμών να εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με πρωτότυπη γλώσσα την ελληνική σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του χρόνου εκπομπής τους, χωρίς να προβλέπεται ρητή απαγόρευση μετάδοσης ξενόγλωσσων εκπομπών. Επίσης, η υποχρέωση των τηλεοπτικών σταθμών να μεταδίδουν το πρόγραμμά τους με κύρια γλώσσα την ελληνική δεν αποκλείει μεν τη μετάδοση ξενόγλωσσων εκπομπών, δεδομένου ότι η ελληνική γλώσσα αποτελεί τη βασική, όχι όμως και τη μοναδική γλώσσα μετάδοσης εκπομπών, πλην όμως, οι ξενόγλωσσες εκπομπές πρέπει να συνοδεύονται από μεταγλώττιση ή υποτιτλισμό στα ελληνικά, ώστε το μεταδιδόμενο συνολικά πρόγραμμα ενός σταθμού να γίνεται αντιληπτό από το τηλεοπτικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Επισημαίνεται πρόσθετα ότι η μετάδοση ξενόγλωσσου προγράμματος χωρίς μετάφραση ή υποτιτλισμό, λόγω μη χρήσης της ελληνική γλώσσας αλλά χρήσης ξένης γλώσσας, δυσχεραίνει ή καθιστά αδύνατο τον έλεγχο του περιεχομένου του προγράμματος ως προς τυχόν παράβαση κανόνων της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας (πρβλ. ΕφΑθ 2/2018).

Από τα ανωτέρω συνάγεται, επομένως, ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εντός της Ελληνικής Επικράτειας οφείλουν να μεταδίδουν το πρόγραμμά τους στην ελληνική γλώσσα ή με χρήση ελληνικών υποτίτλων ή μεταγλώττισης σε περίπτωση ξενόγλωσσου προγράμματος, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα παρακολούθησης και κατανόησης του προγράμματος από το τηλεοπτικό κοινό στο οποίο αυτό απευθύνεται και το οποίο κατά κύριο λόγο απαρτίζεται από Έλληνες πολίτες.

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος που απέστειλε ο σταθμός στο ΕΣΡ και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής:
Την 6.12.2018 μεταξύ 08.00 και 09.00 μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό «ATTICA TV» η δημοσιογραφική εκπομπή με τίτλο «DEMOCRACY NOW» στην αγγλική γλώσσα, χωρίς μεταγλώττιση ή εμφάνιση ελληνικών υπότιτλων. Επρόκειτο για συνέντευξη του Αμερικανού καθηγητή Νόαμ Τσόμσκυ.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Η μετάδοση της εξεταζόμενης εκπομπής διάρκειας μίας ώρας στην αγγλική γλώσσα, χωρίς μεταγλώττιση στα ελληνικά και χωρίς τη χρήση ελληνικών υπότιτλων, είχε ως αποτέλεσμα το περιεχόμενό της αφενός, να μην μπορεί να γίνει αντιληπτό από τον μέσο τηλεθεατή και αφετέρου, να καταστεί δυσχερής ο έλεγχος αυτού για τυχόν παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
Κρίθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια ότι ετελέσθη μεν (εκ προθέσεως) από την εγκαλούμενη εταιρεία η διοικητική παράβαση της υποχρέωσης μετάδοσης εκπομπών με κύρια γλώσσα την ελληνική, αποφασίστηκε δε από την Ολομέλεια ότι για την παράβαση αυτή πρέπει να της επιβληθεί διοικητική κύρωση, και δη εκείνη της «συστάσεως» να μη μεταδίδει στο μέλλον ξενόγλωσσα προγράμματα χωρίς μεταγλώττιση στα ελληνικά ή χωρίς ελληνικούς υπότιτλους..

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δέχεται ομόφωνα ότι η εγκαλουμένη παραβίασε - εκ προθέσεως - τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς τη μετάδοση εκπομπών με κύρια γλώσσα την ελληνική κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Επιβάλλει στη δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού ATTICA TV (πρώην ΘΡΙΑΣΙΟ TV) τη διοικητική κύρωση της σύστασης να μην προβάλλει στο μέλλον προγράμματα όμοια με το ανωτέρω.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 16η Νοεμβρίου 2020 και δημοσιεύτηκε την 28η Ιανουαρίου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.               H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 28η Ιανουαρίου 2021

Στην ίδια κατηγορία