Ανανέωση σύμβασης έρευνας και μελέτης ακροαματικότητας των Ρ/Φ Σταθμών της ΕΡΤ ΑΕ με την ΑΕΜΑΡ.

Στην Αθήνα, σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τη συνεδρίαση αποχώρησε ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, Πρόεδρο του ΔΣ, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 22ο : Ανανέωση σύμβασης έρευνας και μελέτης ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ ΑΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης με αρ. πρωτ. : 66/13.01.2021, σχετικά με την έρευνα και μελέτη ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ ΑΕ, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει :

° Την παράταση του υπογραφέντος συμφωνητικού μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και της Αστικής Εταιρίας Μέτρησης Ακροαματικότητας Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΑΕΜΑΡ), της MRB HELLAS SA και της GLOBAL LINK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ, με τους ίδιους όρους για το έτος 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021), για τη λήψη υπηρεσιών μέτρησης και καταγραφής ακροαματικότητας των πέντε ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ ΑΕ : ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΡΑ ΣΠΟΡ ΚΑΙ KOSMOS 93,6.

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 63.266,60 € πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ για το οικονομικό έτος 2021.

° Την ανανέωση της συμφωνίας με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (τεχνικός σύμβουλος), με τους ίδιους όρους για το έτος 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021), για την έρευνα ακροαματικότητας.

Η Γενική Διευθύντρια Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ - Αθήνα, 15.01.2021 -Αρ. Πρωτ.: 3751