Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Ηρακλείου Αττικής: Έγκριση των συμφωνιών συνεργασίας ΕΔΗΡΤΜΜΕΕ με ΕΔΕΜ & ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Έγκριση δηλώσεων προσχώρησης Επικοινωνία 94 FM σε αυτές.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Ηρακλείου Αττικής (ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94.0 FM):ΤΑ ΜΕΛΗ

Παρόντα    

Ιγγλέζη Μαρία ( Πρόεδρος )
Ταβουλάρης Δημ. (Αντ/δρος)
Πέτρου Γ εω. (Αναπλ.)
Σούφλας Δημ. (Τακτ.)
Γαλανάκος Αθ. (Τακτ.)
Κικίμης Κων/νος(Τακτ.)
Χελιώτης Σπ. (Τακτ.)
Ασημακοπούλου Αικ. (Τακτ.)
Μισιάκας Γ. (Εκ. Εργαζ.)

Απόντα

Σπυρόπουλος Νικ.(Τακτ.)

Διαπιστώθηκε απαρτία και ξεκίνησε η συνεδρίαση με την παρουσία εννέα (9) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Θέμα 11 ο : «Έγκριση των συμφωνιών συνεργασίας της Ε.ΔΗ.Ρ.Τ.Μ.Μ.Ε.Ε ("Ενωση Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ Ελλάδας ) με τις ενώσεις ΕΔΕΜ ( Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής) και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ( Οργανισμός Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων), καθώς και έγκριση των δηλώσεων προσχώρησης του Επικοινωνία 94 FM σε αυτές».

Μετά την εκφώνηση του 11ου θέματος, το λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος ο οποίος ανέγνωσε στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:

«Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η Ε.ΔΗ.Ρ.Τ.Μ.Μ.Ε.Ε μετά την απόκτηση της νομικής της υπόστασης και την εκλογή του νέου της ΔΣ, προχώρησε άμεσα σε συνομιλίες με τις διάφορες ενώσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις πέτυχε πολύ επωφελείς συμφωνίες για όλα τα Δημοτικά Ραδιόφωνα σχετικά με το ύψος των χρηματικών απαιτήσεων που είχαν από αυτά.

Με την ΕΔΕΜ η συμφωνία έγινε στις 07/12/20 και προβλέπει την καταβολή για πνευματικά δικαιώματα από τα Δημοτικά Ραδιόφωνα 417€ ετησίως, ενώ με την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έγινε στις 10/12/20 και προβλέπει καταβολή 300€ ετησίως. Εκκρεμεί ακόμα η συμφωνία με την Τρίτη ένωση πνευματικών δικαιωμάτων, την ΓΕΑ.

Ο Επικοινωνία 94 FM είναι μέλος της Ε.ΔΗ.Ρ.Τ.Μ.Μ.Ε.Ε πολλά χρόνια, με αντιπροσώπους την κ. Αρώνη Μαίρη τακτικό μέλος και τον κ.Ταβουλάρη Δημήτρη αναπληρωματικό. Στο τελευταίο συνέδριο της Ε.ΔΗ.Ρ.Τ.Μ.Μ.Ε.Ε, στο οποίο λάβαμε ενεργό μέρος, εκλέχτηκε εκ νέου η κ. Αρώνη μέλος του ΔΣ.

Προκειμένου να επωφεληθεί των παραπάνω συμφωνιών και ο Επικοινωνία 94FM έπρεπε άμεσα να ικανοποιηθούν τρείς βασικές προϋποθέσεις.

•    Να υπογράψουμε σαν Διοίκηση του 94FM δηλώσεις προσχώρησης στην συμφωνία και να τους αποστείλουμε τα στοιχεία του σταθμού μαζί με κάποια οικονομικά στοιχεία.
•    Να μας αποστείλουν έγκαιρα τα τιμολόγια με τα χρηματικά ποσά που προβλέπουν οι αντίστοιχες συμφωνίες.
•    Να πληρωθούν τα σχετικά τιμολόγια από εμάς το αργότερο μέχρι 31/12/20. Για να μην χάσουμε τα περιθώρια, που ήταν πιεστικά, υπογράψαμε τις επωφελείς δηλώσεις προσχώρησης και ήδη μας έχουν αποστείλει και τα τιμολόγιά τους. Εκκρεμεί όμως η αποπληρωμή τους.

Παρακαλούμε για την έγκριση από το ΔΣ όλων των παραπάνω ενεργειών». 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε τα ανωτέρω, θεωρώντας τα όσα αναφέρονται ορθά, νόμιμα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΙ

Ενέκρινε κατά πλειοψηφία, απέχοντος του κου Χελιώτη Σπ. , τις συμφωνίες συνεργασίας της Ε.ΔΗ.Ρ.Τ.Μ.Μ.Ε.Ε ("Ενωση Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ Ελλάδας ) με τις ενώσεις ΕΔΕΜ ( Ενωση Δικαιούχων Εργων Μουσικής) και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ( Οργανισμός Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων), καθώς και έγκριση των δηλώσεων προσχώρησης του Επικοινωνία 94 FM σε αυτές.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιγγλέζη Μαρία

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Ταβουλάρης Δημ.

Τα Παρόντα Μέλη
Πέτρου Γεωργ.
Σούφλας Δημ.
Γαλανάκος Αθ.
Κικίμης Κων.
Χελιώτης Σπ.
Ασημακοπούλου Αικ.
Μισιάκας Γ.

Πληροφορίες: www.94fm.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Ηρακλείου Αττικής (ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94.0 FM) - 23 Δεκεμβρίου 2020