ΕΡΤ: BASKET LEAGUE ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (Μετάδοση αγώνων 1.1.2021-31.5.2021).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Θέμα:«Εκπομπή εσωτερικής παραγωγής με τίτλο «BASKET LEAGUE ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (Μετάδοση αγώνων 1.1.2021-31.5.2021)»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τον Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2.    Τα άρθρα 75 έως 82 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγ. 2016/2102, 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Οδηγ. 2018/1972) κλπ διατάξεις», όπως ισχύει,
3.    Τον Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
4.    Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/A/2000) «Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5.    Την υπ' αριθ. Ε/178/17.09.2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.9.2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. »
6.    Την υπ' αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (αρ. πρακτικού 203/20.9.2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ),
7.    Την υπ'αριθμ.3350/9.7.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, Θέμα 7ο:
«Εγκριση νέου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας -Οργανογράμματος» (ΑΔΑ: ΩΑΩΚ465Θ1Ε- ΕΤΤ),
8.    Την υπ' αριθ. 3246/25.5.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, αρ. πρακτικού 222/25.5.2020, Θέμα 2ο: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων» (ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ),
9.    Την υπ' αριθ. 3517/14.10.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, αρ. πρακτικού 241/14.10.2020, Θέμα 29ο: «Τροποποίηση - Συμπλήρωση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε γενικούς διευθυντές» (ΑΔΑ 64ΤΔ465Θ1Ε-ΡΗΠ),
10.    Τον Κανονισμό Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αριθμ. 1982/20.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, αρ. πρακτικού 149/20-12-2017, θέμα 1ο: «Εγκριση του τροποποιημένου Κανονισμού Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος» (ΑΔΑ: ΨΜ5Ρ465Θ1Ε-ΗΨΥ),
11.    Την υπ'αριθμ.3483/14.10.20 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (αρ. πρακτικού 241/14.10.2020), Θέμα 4ο: «Εγκριση συμφωνίας ΕΡΤ-ΕΣΑΚΕ για την απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης και εκμετάλλευσης αγώνων καλαθοσφαίρισης» (ΑΔΑ: Ω958465Θ1Ε-ΗΘ9),
12.    Την υπ'αριθμ.3531/29.10.20 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (αρ. πρακτικού 242/29.10.2020), Θέμα 10ο: «Εξουσιοδότηση Διευθύνοντος Συμβούλου για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΕΡΤ και του ΕΣΑΚΕ» (ΑΔΑ: 91ΞΛ465Θ1Ε-ΛΡΒ),
13.    Το υπ'αριθμ. 476α/14.1.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Προγράμματος και Ενημερωτικών εκπομπών,
14.    Την από 12.01.2021 εισήγηση του Διευθυντή Αθλητικού Προγ/τος,
15.    Τις ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε. σε τηλεοπτικό πρόγραμμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση της εκπομπής με τίτλο «BASKET LEAGUE ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021, Β' Μέρος», εσωτερικής παραγωγής, που αφορά μετάδοση αγώνων μπάσκετ από 01.01.2021 έως 31.5.2021 και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους. Η μεταφορά ποσών από κατηγορία σε κατηγορία είναι δυνατή εφόσον δεν μεταβάλλεται το συνολικό κόστος της παραγωγής. Η σχετική δαπάνη συνολικού ποσού πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (547.250,00€) πλέον ΦΠΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της ΕΡΤ Α.Ε.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ: BASKET LEAGUE ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 (Β' ΜΕΡΟΣ)

ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ: ΑΘΛΗΤΙΚΗ-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01.01.2021-31.05.2021

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ
Κ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 18.01.2021 - Αρ. Πρωτ.: 463