ΕΡΤ: Παραγωγή ντοκιμαντέρ με τίτλο ΄΄ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ-ΕΝΑΛΕΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ».

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Θέμα : «Παραγωγή ντοκιμαντέρ με τίτλο "ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ-ΕΝΑΛΕΙΑ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ».

Έχοντας υπόψη:

1.    Τον Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α' 169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ,
2.     Τα άρθρα 75 έως 82 του Ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγ.2016/2102,2019/1024-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Οδηγ.2018/1972) και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
3.    Τον Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α'167), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
4.    Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/A/2000) «Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5.    Την υπ' αριθμ. Ε/178/17.09.2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.09.2019)
απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ.Α.Ε.»,
6.    Την υπ' αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 203/20.09.2019, Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ)
7.    Την υπ' αριθμ. 3350/9.7.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, Θέμα 7ο:«Έγκριση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας-Οργανογράμματος-» (ΑΔΑ:ΩΑΩΚ465Θ1Ε-ΕΤΤ),
8 .Την υπ’ αριθμ. 3246/25.05.2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, αρ. πρακτικού 222/25.05.2020) Θέμα 2ο «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων»(ΑΔΑ:ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ).
9.    Την υπ’ αριθ. 3517/14.10.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, αρ.πρακτικού 241/14.10.2020, Θέμα 29ο:«Τροποποίηση - Συμπλήρωση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε γενικούς διευθυντές» (ΑΔΑ 64ΤΔ465Θ1Ε-ΡΗΠ),
10.    Τον Κανονισμό Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 1982/20.12.2017απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, αρ. πρακτικού 149/20.12.2017, θέμα 1ο: « Έγκριση του τροποποιημένου Κανονισμού Υλοποίησης, Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος» (ΑΔΑ: ΩΜ5Ρ465Θ1Ε-ΗΩΥ),
11.    Την από 23/12/2020 εισήγηση του Προϊστάμενου της Δ/νσης Παραγωγής και την από 7/1/2021 εισήγηση της Δ/ντριας Προγράμματος,
12.    Το με αριθμ.492 /11-1-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Προγράμματος
13.    Τις ανάγκες της ΕΡΤ ΑΕ σε τηλεοπτικό πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παραγωγή ντοκιμαντέρ σε δύο εκδοχές με τίτλο" ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ- ΕΝΑΛΕΙΑ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ",το οποίο θα παραχθεί σε δύο εκδοχές, το πρώτο θα έχει διάρκεια 13' και το δεύτερο 53'. Η συνολική δαπάνη ποσού 11.636,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της ΕΡΤ Α.Ε. με τους ακόλουθους όρους: Να εξαντλούνται αυστηρά πρώτα όλα τα τεχνικά μέσα της εταιρείας. Τα κόστη των τεχνικών διευκολύνσεων ενοικίασης (ENG,SNG & OB VAN) να εξετάζονται με βάση τις τελευταίες τιμές που δόθηκαν από τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς της Διεύθυνσης Προμηθειών. Να προσκομίζονται τα παραστατικά όπως προβλέπεται από τον Υπηρεσιακό Κανονισμό. Η μεταφορά ποσών από κατηγορία σε κατηγορία και από επεισόδιο σε επεισόδιο είναι δυνατή εφόσον δεν μεταβάλλεται το συνολικό κόστος της παραγωγής.

ΤΙΤΛΟΣ : ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ-ΕΝΑΛΕΙΑ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ: ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ: 13' και μια 53'

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΑΞ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021-ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - ΕΡΤ ΑΕ - Αγία Παρασκευή, 19.01.2021 - Αρ.Πρωτ.: 588