Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής έργου παροχής υπηρεσιών κατάρτισης Πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου ΕΡΤ ΑΕ.

Απόφαση περί του Ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της παροχής υπηρεσιών κατάρτισης του Πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε».

26 Μαρτίου 2019 - Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α'112) "Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύουν,
4. Την υπ' αρ.271/22.01.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018),
5. Την υπ' αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21.11.2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ),
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 17728/13.12.2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών κατάρτισης του Πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑ: 632Ζ465Θ1Ε-6Μ5). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου της παροχής υπηρεσιών κατάρτισης του Πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
1. Μαγγέρας Λάμπρος, Πρόεδρος
2. Ξυράφας Μάριος, Γραμματέας - Τακτικό Μέλος
3. Ντούμα Ηλέκτρα, Τακτικό Μέλος
Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας των μελών της, ενώ δεν θα καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή στα μέλη της.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ Α.Ε. - 26/03/2019 Αρ. Πρωτ: 3680