ΕΣΡ: Απόρριψη Αίτησης Θεραπείας Ρ/Φ Σταθμού STAR 88.8 (πρώην ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ) Νομού Ξάνθης.

  Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 124/2020 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 19.10.2020 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Γιώργος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμό πρωτοκόλλου 1129/11.3.2020 αίτησης θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ιδιοκτησιακού φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού STAR 88.8 (πρώην ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ) Ν. Ξάνθης, με την οποία ζητεί να ανακληθεί η με αριθμό 130/2018 απόφαση του ΕΣΡ και να επιτραπεί η επαναλειτουργία του σταθμού της.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 133/20.3.2020, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-νομικό Γεώργιο Αναγνωσταρά. Ο Ειδικός Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 322/7.4.2020 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστησαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του σταθμού Δημήτριος Νταφούλης και Σπυρίδων Κωνσταντόπουλος. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι Δικηγόροι απάντησαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια - και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 27.10.2020 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 4725/27.10.2020 υπόμνημα.

Την 9.11.2020 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Γιώργος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

Κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος: «1) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 2) Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο». Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ... έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου κα της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας ...». Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.2863/2000: «Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ... αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις ... Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη 3 νομοθεσία διοικητικές προσφυγές ... ». Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999): «Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)».

Από τον συνδυασμό και τη λογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα:

(Α) Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς (ή-πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει) δεν δικαιούται όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον: (α) Εάν επικαλείται νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίναν όργανο της υποθέσεως. (β) Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει από την ίδια την διοικητική πράξη.

(Β) Ότι η τυχόν αίτηση που υποβάλλεται, εκ μέρους του βλαπτομένου, από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής χωρίς την επίκληση νέων δεδομένων ή σφάλματος που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, δεν είναι παραδεκτή και γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει αρνητικής «απαντήσεως», κατά την έννοια του άρθρου 10 του Συντάγματος, η σχετική δε «απάντηση», ανεξάρτητα από την τυπική της μορφή, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη (πρβλ. ΣτΕ 2855/2013, 4393/2013, 4519/2014, 4596/2015, 671/2016).

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Με την προσβαλλόμενη απόφαση, έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: «Από το σύνολο των διαλαμβανόμενων στο φάκελο στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα: Η εταιρεία ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ λειτουργούσε ραδιοφωνικό σταθμό στην Ξάνθη με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 88.8 FM» (ήδη «STAR 88,8»), ο οποίος εξέπεμπε πρόγραμμα στην συχνότητα 88.8 FM. Όμως, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 3689/14.09.2016 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) κατά τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε κατά την 20η Ιουλίου 2016 στην Ξάνθη δεν διαπιστώθηκε λειτουργία του επίμαχου ραδιοφωνικού σταθμού. Εξάλλου, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 4738/9.12.2016 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατά τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε κατά την 18η Οκτωβρίου 2016 στην Ξάνθη δε διαπιστώθηκε εκπομπή ραδιοφωνικού προγράμματος του επίμαχου σταθμού παρά μόνο φέρον σήμα. Επίσης, με τα με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 2450/26.5.2016 και 2673/14.6.2016 έγγραφα των ιδιωτών Νεκτάριου Παπαδόπουλου και Σοφοκλή Σταματόπουλου αναφέρθηκε στο ΕΣΡ ότι ο συγκεκριμένος ραδιοφωνικός σταθμός είχε σταματήσει τη λειτουργία του ήδη από τις αρχές του 2016.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ραδιοφωνικού σταθμού προβάλλει τον ισχυρισμό ότι λόγω συρρίκνωσης του προσωπικού του σταθμού και της οικονομικής κρίσης, η λειτουργία του σταθμού υπήρξε «ακατάστατη κατά το έτος 2016». Ισχυρίζεται επίσης ότι τα προβλήματα αυτά ξεπεράστηκαν και ότι ο σταθμός μεταδίδει πλέον κανονικά και αδιαλείπτως το σύνηθες ραδιοφωνικό του πρόγραμμα. Δεν εξηγείται ωστόσο πώς ο σταθμός βρέθηκε μη λειτουργών σε δύο διαφορετικές μετρήσεις της ΕΕΤΤ, με σημαντική μάλιστα μεταξύ τους χρονική απόσταση. Δεν εξηγείται επίσης πώς οι μετρήσεις αυτές συμπίπτουν με το περιεχόμενο των προαναφερθεισών καταγγελιών ιδιωτών, οι οποίες υποβλήθηκαν δύο και τέσσερις αντιστοίχως μήνες πριν τις καταγραφές της ΕΕΤΤ και αφορούν σε περίοδο αναγόμενη σε προγενέστερο χρόνο αυτών. Θεωρεί δε το ΕΣΡ πλήρως αποδεδειγμένο ότι ο σταθμός είχε παύσει την εκπομπή προγράμματος από τις αρχές του 2016 μέχρι τουλάχιστον την τελευταία καταγραφή της ΕΕΤΤ, ήτοι έως τις 18 Οκτωβρίου 2016. Υπό διαφορετική εκδοχή, θα ήταν αδύνατον να εξηγηθεί λογικώς πώς τα ανωτέρω πρόσωπα μπόρεσαν να προβλέψουν σε ανύποπτο χρόνο ότι θα γίνονταν στο μέλλον οι προαναφερθείσες τεχνικές μετρήσεις της ΕΕΤΤ και ότι αυτές θα κατέγραφαν τον τερματισμό της λειτουργίας του συγκεκριμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, διαπιστώνεται η διακοπή της λειτουργίας του Ρ/Σ «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 88.8 FM» (ήδη «STAR 88,8») Ν. Ξάνθης και στην συχνότητα 88.8 FM καθώς και η διακοπή της έννομης σχέσης του φορέως που λειτουργούσε τον εν λόγω σταθμό με τη συγκεκριμένη ραδιοφωνική συχνότητα. Ως εκ τούτου, η συχνότητα αυτή ανήκει πλέον αποκλειστικά και μόνον στο Ελληνικό Κράτος, γεγονός που πρέπει να αναγνωρισθεί».
Κατά της προσβαλλομένης ασκήθηκε η με αριθμό 5994/19.11.2018 αίτηση θεραπείας, η οποία απορρίφθηκε λόγω μη προσκόμισης νέων στοιχείων με την ΕΣΡ 104/2019.

III. Υπαγωγή

Με την υπό κρίση αίτηση θεραπείας η ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού εταιρεία δεν προσκομίζει κανένα «νέο» ουσιώδες δεδομένο υπό την προεκτεθείσα έννοια στο οποίο να μπορεί να θεμελιωθεί το υποβαλλόμενο αίτημα. Δεν υπάρχει εξάλλου στην προσβαλλομένη κανένα νομικό σφάλμα που να μπορεί να οδηγήσει στην ανάκληση αυτής.

Επομένως, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης απορρίπτει την με αριθμό πρωτοκόλλου 1129/11.3.2020 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για την ανάκληση της με αριθμό 130/2018 απόφασης του ΕΣΡ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 9η Νοεμβρίου 2020 και δημοσιεύτηκε την 7η Ιανουαρίου 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 124/2020 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) 7 Ιανουαρίου 2021.