Πρόσκληση για στελέχωση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ΑΕ)!

Διαβάστε ακολούθως την Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ):Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις:

I.    των άρθρων 44-51 του ν. 4339/2015 : «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής  » (Α'133) και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 49 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. ε, του ν. 4506/2017 (Α'191) και ισχύει,

II.    του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), όπως ισχύει,

III.    του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» και ιδίως του άρθρου 55 «Θέματα προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α'134), όπως ισχύει,

IV.    του ν. 4674/2020, άρθρο 82, παρ. 2 και 3 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α' 53) ,

V.    του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137),

VI.    του ν. 3528/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α' 26), όπως ισχύει,

VII.    του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α'119), όπως ισχύει,

VIII.    του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'121),

IX.    του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α'123),

X.    του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α' 85), όπως ισχύει,

XI.    του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α' 39), όπως ισχύει.

2.    Την υπ’ αρ. Υ6/9.7.2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β' 2902).

3.    Την υπ’ αριθμ. 7959 ΕΞ 2020/31.03.2020, Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας«Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΥΟΔΔ 241).

4.    Το υπ’ αριθμ. Β 1586 18/12/2020 έγγραφο του ΕΚΟΜΕ με θέμα: «Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων για δεκαπέντε (15) αποσπάσεις στο ΕΚΟΜΕ ΑΕ».

5.    Την υπ’ αριθμ. 129/14-12-2018 (Β'5981) ΚΥΑ «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.».

6.    Την υπ’ αριθμ. 1004/26.4.2017 (ΥΟΔΔ 197) ΚΥΑ «Διορισμός του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΟΜΕ» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2604/12.9.2017 (ΥΟΔΔ 443) ΚΥΑ και ισχύει, καθώς και την υπ’ αριθμ. 3976/29.09.2020 (ΥΟΔΔ 827) ΚΥΑ με θέμα: «Ανανέωση θητείας Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΚΟΜΕ».

Εκδίδουμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1.    Το γεγονός ότι η εταιρεία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε.» έχει σκοπό, όπως ορίζεται στο άρθρο 45 του ν. 4339/2015 (Λ' 133), όπως ισχύει:

1)    Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των εξελίξεων στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας σε θεσμικό, κοινωνικό, πολιτικό και τεχνικό επίπεδο.

2)    Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την υποστήριξη των τομέων των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας και των στελεχών τους.

3)     Την οργάνωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση εθνικού αρχείου οπτικοακουστικών μέσων και μέσων ψηφιακής προβολής, ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης.

4)    Την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης και τράπεζας δεδομένων.

5)    Την έκδοση εγχειριδίων, βιβλίων, μελετών και ενημερωτικών δελτίων, καθώς και τη διάδοση κοινωνικών μηνυμάτων, που αφορούν στα οπτικοακουστικά μέσα και στην ψηφιακή τεχνολογία.

6)    Την οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, εκθέσεων, διαλέξεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων.

7)     Την παραγωγή και διαχείριση οπτικοακουστικού υλικού και μέσων ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης.

8)    Την υποβοήθηση του Δημοσίου στην εφαρμογή των επικοινωνιακών πολιτικών στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την προώθηση των πολιτικών αυτών.

9)    Την υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας.

10)  Τον εθνικό συντονισμό των δράσεων των φορέων, που συλλέγουν, κατέχουν και εκμεταλλεύονται οπτικοακουστικό υλικό στην Ελλάδα και τη δημιουργία ενιαίου καταλόγου του συνόλου του οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο κατέχει το Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Λ' του ν. 3429/2005 (Λ' 314).

11)   Την υποστήριξη, ενίσχυση και ανάδειξη της δημιουργίας και των δημιουργών στα οπτικοακουστικά μέσα και την επικοινωνία στη χώρα, μέσα από μια σειρά προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα, η βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας στα οπτικοακουστικά μέσα και την επικοινωνία στην Ελλάδα, η εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από τον ιδιωτικό τομέα.

12)    Την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα στον κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας. Την προβολή και προώθηση της Ελλάδας στο εξωτερικό ως τόπου κατάλληλου για την πραγματοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών και η προσέλκυση στην Ελλάδα διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, εκμεταλλευόμενο τα εκάστοτε επενδυτικά, φορολογικά και άλλα κίνητρα που ισχύουν. Τον Εθνικό συντονισμό των συναρμόδιων φορέων, οργανισμών, υπουργείων, καθώς και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη δημιουργία και λειτουργία των κατάλληλων υποδομών, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν στην Ελλάδα οι διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές.

13)    Την καταγραφή, αποθήκευση και ψηφιοποίηση του προγράμματος που εκπέμπουν οι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, που διαθέτουν νόμιμη άδεια εκπομπής, με στόχο τη διάσωση, διαφύλαξη και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και συγκεντρωτικού αρχείου της εθνικής πολιτιστικής οπτικοακουστικής μνήμης».

2.    Προκειμένου το ΕΚΟΜΕ να ανταποκριθεί στην αποστολή του, απαιτείται οι Διευθύνσεις και τα Τμήματά του να στελεχωθούν από ισχυρές επιστημονικές ομάδες εξειδικευμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης με αυξημένες δεξιότητες. Για το σκοπό αυτό προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

3.    Συγκεκριμένα προκηρύσσονται δεκαπέντε (15) θέσεις με απόσπαση, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (άρθρο 82, του ν. 4674/2020 Α' 53), και κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:

α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)

Σύνολο θέσεων έντεκα (11), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Α. ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: Θέσεις οκτώ (8).

Β. ΠΕ Νομικών: Θέση μία (1)

Γ. ΠΕ Μηχανικών: Θέση μία (1)

Δ. ΠΕ Πληροφορικής: Θέση μία (1)

Διαβάστε τη σχετική Απόφαση του ΕΚΟΜΕ:

Σύνολο θέσεων δύο (2), οι οποίες κατανέμονται ως
ακολούθως:

Α. TE Διοικητικού -Λογιστικού: Θέση μία (1).

Β. ΤΕ Πληροφορικής: Θέση μία (1).

γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ).

Σύνολο θέσεων δύο (2), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Α. ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: Θέσεις δύο (2).

Για όλες τις θέσεις λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α'39), όπως ισχύει. Οι ανωτέρω θέσεις θα κατανεμηθούν στις οργανικές μονάδες του ΕΚΟΜΕ βάσει των υπηρεσιακών αναγκών.

4.    Πρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη για την τελική επιλογή και θα συνεκτιμηθούν είναι: σχετική πανεπιστημιακή εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα με αυτά των δράσεων του ΕΚΟΜΕ, άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, προϋπηρεσία σε κεντρικές θεματικές διευθύνσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων, εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση - διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, εμπειρία στο σχεδιασμό, στην αξιολόγηση και υλοποίηση κρατικών πολιτικών, προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, μελέτες, δημοσιεύσεις και συνέδρια, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και διοίκησης έργου, επιτελική εμπειρία.

5.    Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, για τους οποίους δεν συντρέχουν τα κωλύματα απόσπασης και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική ή πειθαρχική δίωξη. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 3 του ν. 4339/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3ο παρ. ε' του νόμου 4506/2017 (Α'191) και του άρθρου 82, παρ. 2 και 3 του ν. 4674/2020 (Α'53), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.    Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να αποστείλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα στην παρούσα ανακοίνωση), από την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή μέχρι να καλυφθούν οι προκηρυσσόμενες θέσεις.

7.    Η αίτηση θα συνοδεύεται από:

1)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται λεπτομερειακά η επαγγελματική εμπειρία με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουν υπηρετήσει οι ενδιαφερόμενοι και τα αντικείμενα που έχουν χειρισθεί.

2)    Υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του βιογραφικού σημειώματος.

3)    Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο θα προκύπτουν βασικά στοιχεία προσωπικού μητρώου μεταξύ των οποίων και στοιχεία της πειθαρχικής τους κατάστασης. Εφόσον το πιστοποιητικό υπηρεσιακό μεταβολών δεν προσκομιστεί από τους υποψηφίους, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας κατ' εφαρμογή της υπ' αρ.ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10.07.2007 ΚΥΑ (Β' 1171).

8.    Επισημαίνεται ότι η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στο ΕΚΟΜΕ βαρύνει τον φορέα υποδοχής.

9.    Οι φορείς στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους, καθώς και στους εποπτευόμενους από αυτούς φορείς (Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ του ευρύτερου δημόσιου τομέα). Ιδιαίτερα τα Υπουργεία παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, καθώς και των φορέων που εποπτεύονται ή υπάγονται σε αυτά. Επίσης, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται για την άμεση διαβίβαση της παρούσας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους.

10.     Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

11.    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 214 4022513 και 214 4027536.

Ο Υπουργός Επικρατείας Κυριάκος Πιερρακάκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Α. Όλα τα Υπουργεία στις Διευθύνσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις υπηρεσίες από τις οποίες συγκροτούνται καθώς και τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημοσίου τομέα)

α/α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

1.    Ψηφιακής Διακυβέρνησης
2.    Οικονομικών
3.    Ανάπτυξης και Επενδύσεων
4.    Εξωτερικών
5.    Προστασίας του Πολίτη
6.    Εθνικής Άμυνας
7.    Παιδείας και Θρησκευμάτων
8.    Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
9.    Υγείας
10.    Περιβάλλοντος και Ενέργειας
11.    Πολιτισμού και Αθλητισμού
12.    Δικαιοσύνης
13.    Εσωτερικών
14.    Υποδομών και Μεταφορών
15.    Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
16.    Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
17.    Τουρισμού
18.    Μετανάστευσης και Ασύλου
19.    Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
20.    Γενική Γραμματεία Συντονισμού
21.    Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

Β. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Διευθύνσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού (με την παράκληση να διαβιβάσουν άμεσα την παρούσα και σε όλους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους)

α/α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1.    Αττικής
2.    Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας
3.    Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας
4.    Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
5.    Μακεδονίας- Θράκης
6.    Αιγαίου
7.    Κρήτης

Γ. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές α/α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

1.    Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
2.    Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
3.    Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
4.    Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
5.    Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)
6.    Επιτροπή Ανταγωνισμού
7.    Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
8.    Συνήγορος του Καταναλωτή
9.    Συνήγορος του Πολίτη

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, Βασ.Σοφίας 15, 106 74 ΑΘΗΝΑ (για την ενημέρωση της σελίδας του δικτυακού www.minadmin.gov.gr

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Α.Δ.Τ.: ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (Μόνιμου/ΙΔΑΧ)

Φορέας Οργανικής Θέσης: Υπηρεσία που υπηρετώ: Κατηγορίας:

Κλάδου:

Βαθμού:

Τηλέφωνο:

Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Θέμα: «Υποβολή αιτήματος για απόσπαση στο Εθνικό Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ. Α.Ε.)»
Αθήνα, /01/2021

Πληροφορίες: www.ekome.media/el/

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Πρόκληση - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) - Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020

Στην ίδια κατηγορία