ΕΡΤ ΑΕ: Ανάθεση-σύμβαση μίσθωσης έργου (10 άτομα) έργου παραγωγής ή παρουσίασης tv ή ραδιοφωνικών εκπομπών και παραγωγής διαδικτυακού προϊόντος.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Στην Αθήνα, σήμερα, 13 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ.Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ.Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τη συνεδρίαση αποχώρησε η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Νικόλαο Ελματζιόγλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Από τη συνεδρίαση αποχώρησε επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Γεώργιο Γαμπρίτσο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 38ο : Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης, μετά την έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας για την ανάθεση, με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε 10 άτομα του έργου της παραγωγής ή παρουσίασης συγκεκριμένου αριθμού τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών εκπομπών, καθώς και της παραγωγής διαδικτυακού προϊόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. : 16568/26.10.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση 10 συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ΕΡΤ ΑΕ, το υπ. αριθμ. 2/10.11.2020 σχετικό Πρακτικό - Εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης και την με αρ. πρωτ. : 106/11/11.11.2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως 31 Δεκεμβρίου 2020, με δικαίωμα παράτασης, ως ακολούθως:

°    2 Δημοσιογράφοι, για το έργο της παραγωγής δημοσιογραφικών ερευνών για τις ανάγκες των τηλεοπτικών εκπομπών έρευνας και των δελτίων ειδήσεων :
α) Ελβίρα Κριθάρη, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους
2.700.0 € πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ. β) Ιωάννης Σουλιώτης, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 3.000 € πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

° Δημοσιογράφος - Αρχισυντάκτης, για το έργο της αρχισυνταξίας της καθημερινής ειδησεογραφίας (ρεπορτάζ) :
Τιτίκα Ανουσάκη, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 3.300.0 € πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

° Δημοσιογράφος - Αρχισυντάκτης, για το έργο της παραγωγής και αρχισυνταξίας του ειδησεογραφικού περιεχομένου του διαδικτυακού ιστοτόπου της ΕΡΤ :
Αναστάσιος Ευαγγελίου, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 3.300.0 € πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

°    2 video editors, για το έργο της δημιουργίας και επεξεργασίας βίντεο για τις ανάγκες του περιεχομένου του διαδικτυακού ιστοτόπου της ΕΡΤ : α) Μαρία Νικολαΐδου, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 3.0.00 € πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ. β) Ιωάννα Σπανού, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 2.700.0€ πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

°    2 Δημοσιογράφοι - Παραγωγοί, για το έργο της οπτικοποίησης των θεμάτων των κεντρικών δελτίων ειδήσεων:
α) Βασίλειος Τάνης, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 3.000 € πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ. β) Ευάγγελος Παπαδόπουλος, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 3.000,00 € πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

°    2 Δημοσιογράφοι - Ρεπόρτερ, για το έργο της παραγωγής θεμάτων (ρεπορτάζ) για τα κεντρικά δελτία ειδήσεων τηλεόρασης και ραδιοφώνου : α) Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 3.300,00 € πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ. β) Αλέξανδρος Καλαφάτης, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους 3.300,00 € πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

Οι ειδικότεροι όροι του έργου θα αναφέρονται στις συμβάσεις που θα υπογραφούν, για την υπογραφή των οποίων εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

 Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 13.11.2020 - Αρ. Πρωτ.: 3581