ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 20.000 ευρώ στην ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - Τ/Σ MEGA CHANNEL.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 103/2020 της Ανεξάρτητης Αρχής:



Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 8.9.2020 και ώρα 14:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη μετάδοση από τον σταθμό της εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακριβούς είδησης περί παγιδεύσεως συλληφθέντος από αστυνομικούς. Η υπόθεση εξετάζεται κατόπιν σχετικής αναφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας (με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου 3133/17.7.2020).

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 295/17.7.2020, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Γεώργιο Αναγνωσταρά, που υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου 692/ΕΣ/4.8.2020 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρέστησαν για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας ο Αναστάσιος Κωνσταντινίδης, δικηγόρος, και ο δημοσιογράφος Νικόλαος Φιλιππίδης, συνεργάτης του τηλεοπτικού σταθμού. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι εκπρόσωποι της εγκαλουμένης απάντησαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 15.9.2020 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 3900/15.9.2020 υπόμνημα.

Την 29.9.2020 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e-presence.gov.gr» επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο και τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόντα τα μέλη Γεώργιος Πλειός και Ευαγγελία Μήτρου, τα οποία είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.     Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο άμεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό, μεταξύ των άλλων, την αντικειμενική μετάδοση των πληροφοριών και των ειδήσεων.
2.    Κατά ρητή νομοθετική επιταγή, επιβάλλεται η μετάδοση των γεγονότων να είναι αληθής και ακριβής. Τα γεγονότα πρέπει εξάλλου να προβάλλονται με προσοχή και με αίσθημα ευθύνης, ώστε να μην προκαλούν υπέρμετρη σύγχυση και πανικό στο κοινό. Ειδικότερα, το άρθρο 5 παρ. 1 του ΠΔ 77/2003 ορίζει τα εξής: «Η μετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσο είναι δυνατό πλήρης. Τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μη δημιουργούν υπέρμετρη ελπίδα, σύγχυση ή πανικό στο κοινό».
3.    Δεν πρέπει επίσης να μεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί. Απαγορεύεται η παρουσίαση ως γεγονότων απλών υποθέσεων και πιθανολογήσεων. Τυχόν ανακρίβειες και παραπλανητικές πληροφορίες πρέπει να ανακαλούνται αμέσως. Συναφώς, το άρθρο 8 παρ. 1 του ΠΔ 77/2003 ορίζει τα εξής: «Δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί». Ομοίως, το άρθρο 5 παρ. 2 του ΠΔ 77/2003 ορίζει τα εξής: «Ανακρίβειες ή παραπλανητικές δηλώσεις διορθώνονται αμέσως στο πλαίσιο της ίδιας ή παρόμοιας εκπομπής». Εξάλλου, το άρθρο 15 παρ. 1 του ΠΔ 77/2003 ορίζει τα εξής: «Ειδήσεις και σχόλια, κρίσεις ή απόψεις πρέπει να διακρίνονται με τρόπο σαφή. Υποθέσεις ή πιθανολογήσεις δεν παρουσιάζονται ως γεγονότα».
4.    Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει σε περίπτωση παραβάσεων τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.
5.    Από τον συνδυασμό των παραπάνω προκύπτει ότι επιβάλλεται η αντικειμενική και με αίσθημα ευθύνης μετάδοση των πληροφοριών και των ειδήσεων και η άμεση αποκατάσταση της όποιας μεταδοθείσης ανακρίβειας από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Πριν τη μετάδοση μιας είδησης, πρέπει να γίνεται ο απαιτούμενος έλεγχος αυτής ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση σύγχυσης και παραπλάνησης στο κοινό. Δεν επιτρέπεται εξάλλου η μετάδοση πιθανολογήσεων και προσωπικών κρίσεων ως εξακριβωμένων ειδήσεων. Αυτονοήτως, οι παραπάνω υποχρεώσεις υφίστανται σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, όσον αφορά τη μετάδοση θεμάτων που σχετίζονται με ευαίσθητα ζητήματα λειτουργίας των θεσμών και των αρμόδιων κρατικών οργάνων.

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, από την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος και από τους ισχυρισμούς της εγκαλούμενης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως) προέκυψαν τα εξής.
Κατά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA, που μεταδόθηκε από τον σταθμό της εγκαλουμένης την 16η Ιουλίου 2020, προβλήθηκε ρεπορτάζ σχετικό με συγκέντρωση κατοίκων κατά της έντονης παρουσίας μεταναστών στην περιοχή τους και τα επεισόδια που ακολούθησαν μετά την οργάνωση παράλληλης αντισυγκέντρωσης από ομάδες αλληλέγγυων προς τους μετανάστες πολιτών. Έγινε λόγος για αστυνομική βία που ασκήθηκε κατά πολιτών και προβλήθηκε βίντεο, στο οποίο εμφανίζονταν αστυνομικοί να κάνουν έλεγχο σε πολίτη και να μεταφορτώνουν, σε ένα μηχανάκι άγνωστης ταυτότητας, κοντάρια και έναν μηχανισμό που προσομοίαζε με βόμβα μολότοφ.
Το επίμαχο βίντεο προβλήθηκε μεταξύ των ωρών 08:18:55-08:20:40 και 08:31:10-08:39:50.
Κατά την πρώτη ως άνω προβολή, συμμετείχαν στον σχολιασμό του οι παρουσιαστές της εκπομπής και τρεις προσκεκλημένοι βουλευτές. Η παρουσιάστρια της εκπομπής ανέφερε τα ακόλουθα: «Το συγκεκριμένο βίντεο είναι και δεν έχει υποστεί κάποια επεξεργασία... Αυτό το στειλιάρι το βλέπετε ότι το επιστρέφει στον διαδηλωτή μαζί με τη μολότοφ, την οποία τη φύτεψε στον σάκο του; (Παρουσιαστής: Βλέπετε εκεί, βάζει κάτι μες στην τσάντα του). Ε, τώρα εδώ είναι μια εικόνα χίλιες λέξεις η συγκεκριμένη. Το συγκεκριμένο βίντεο, παρακολουθήστε». Ο συμπαρουσιαστής της εκπομπής προέβη στη συνέχεια στον εξής σχολιασμό: «Τώρα συζητάμε κάτι συγκεκριμένο, το οποίο περιμένουμε απάντηση από την Ελληνική Αστυνομία τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι και άλλα επεισόδια, βλέπουμε εδώ πέρα ότι επιστρέφουν κάποια κοντάρια. Φαίνεται ότι το μηχανάκι αυτό είναι πολιτικό μηχανάκι, δεν είναι μηχανάκι δηλαδή της αστυνομίας. Άρα, αναρωτιόμαστε για ποιον λόγο επιστρέφουν τα στειλιάρια». Ακολούθησε παρέμβαση προσκεκλημένου βουλευτή, ο οποίος παρατήρησε ότι μπορούσε να επρόκειτο για κατασχεμένο υλικό και η συγκεκριμένη μηχανή να ήταν αστυνομική με συμβατικές πινακίδες. Ο παρουσιαστής της εκπομπής συμφώνησε με την παρατήρηση.
Μεταξύ των ωρών 08:18:55 και 08:20:40 προβλήθηκε ο εξής τίτλος: ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΝΑ «ΦΥΤΕΥΕΙ» ΜΟΛΟΤΟΦ ΣΕ ΣΑΚΟ ΔΙΑΔΗΛΩΤΗ.
Κατά την επόμενη προβολή του βίντεο, συμμετείχαν στον σχολιασμό του οι παρουσιαστές της εκπομπής και προσκεκλημένοι δημοσιογράφοι. Ο παρουσιαστής επικοινώνησε με πολιτικό συντάκτη της Εφημερίδας των Συντακτών. Πληροφόρησε το κοινό ότι είχε ανέβει στην ιστοσελίδα της εφημερίδας ένα βίντεο, που σήκωνε συζήτηση και που σύμφωνα με την ιστοσελίδα εφέρετο να απεικονίζει αστυνομικό να
επιστρέφει σε συλληφθέντα κοντάρια και έναν μηχανισμό. Έδειξε το βίντεο και σχολίασε ότι ήταν ασαφές το τι ακριβώς γινόταν και το αν το μηχανάκι ήταν της αστυνομίας ή πολίτη, αν δηλαδή τα υλικά κατάσχονταν ή επιστρέφονταν στον συλληφθέντα. Η παρουσιάστρια της εκπομπής προέβη στον παρακάτω σχολιασμό: «Πάντως είναι μία εικόνα που προκαλεί δύο βασικά ερωτήματα. Αυτά είναι αποδεικτικά στοιχεία, πρώτον, που έχει συλλέξει η αστυνομία. Το ένα είναι τα στειλιάρια και η μολότοφ. Είχαν τσάντες οι συλληφθέντες, τα κρατούσαν, τους τα πήρε η αστυνομία και τους τα δίνει πίσω; Τους τα δίνει πίσω; Τους τα φυτεύει; Δεν είναι αστείο, γιατί αν το δείτε συνολικά το βίντεο όταν τους (άγνωστη λέξη) αυτοί οι άντρες δεν είχαν τσάντες».
Μεταξύ των ωρών 08:31:10-08:39:50 προβλήθηκε ο εξής τίτλος: ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΝΑ «ΦΥΤΕΥΕΙ» ΜΟΛΟΤΟΦ ΣΕ ΣΑΚΟ ΔΙΑΔΗΛΩΤΗ.
Περί την ώρα 08:51:40 ο παρουσιαστής της εκπομπής έκανε σύνδεση με τον αστυνομικό συντάκτη του σταθμού, ο οποίος ενημέρωσε ότι είχε υπάρξει αντίδραση της αστυνομίας για το θέμα και ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές επρόκειτο για κατασχεθέν υλικό που φορτωνόταν σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα για να μεταφερθεί προς εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι παρουσιαστές της εκπομπής σημείωσαν ότι επρόκειτο για σημαντική πληροφορία και μίλησαν για το ζήτημα της προκατάληψης της εικόνας.
Την επόμενη ημέρα από την προβολή της εκπομπής, εκδόθηκε επίσημη ανακοίνωση για το θέμα από την Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με αυτήν, το επίμαχο βίντεο απεικόνιζε στην πραγματικότητα αστυνομικούς να τοποθετούν σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα κατασχεθέντα κοντάρια που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον τους από συλληφθέντες στα επεισόδια πολίτες και έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό που ερρίφθη εναντίον τους χωρίς τελικώς να εκραγεί από ομάδα μη ταυτοποιημένων ατόμων. Η μεταφόρτωση των υλικών έγινε προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν ως πειστήρια έκνομων ενεργειών των συλληφθέντων κατά τα επεισόδια προσώπων, αλλά και αγνώστου ταυτότητας παραβατών.

ΙΙΙ. Προβαλλόμενοι ισχυρισμοί

Η εγκαλουμένη προβάλλει τον ισχυρισμό ότι επρόκειτο για βίντεο που αναρτήθηκε την προηγούμενη ημέρα στον ηλεκτρονικό ιστότοπο εφημερίδας και το οποίο ο σταθμός αποφάσισε να προβάλει, αφού είχε ζητήσει πρώτα ενημέρωση επί του θέματος από την αστυνομία, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση έως και την στιγμή μετάδοσης του σχετικού ρεπορτάζ. Υποστηρίζει επίσης ότι ουδέποτε έλαβε ο σταθμός θέση επί του περιεχομένου του βίντεο, αλλά απλά το προέβαλε στα πλαίσια της υποχρέωσης πληροφόρησης του κοινού που υπείχε. Ισχυρίζεται τέλος ότι ενημέρωσε άμεσα για την αντίδραση της αστυνομίας επί του προβληθέντος θέματος, γεγονός που ήρε την όποια ασάφεια και σύγχυση του κοινού που υποτίθεται ότι προκλήθηκε από την αρχική μετάδοση του βίντεο.
Όπως όμως προκύπτει από τα αναφερθέντα στο πραγματικό μέρος της παρούσας, η εγκαλουμένη -δια των προστηθέντων υπ’ αυτής προσώπων- έλαβε κατά τη διάρκεια της επίμαχης εκπομπής, άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμμεσα, θέση επί του θέματος, αναφέροντας μεταξύ άλλων και τα εξής: «Αυτό το στειλιάρι το βλέπετε ότι το επιστρέφει στον διαδηλωτή μαζί με τη μολότοφ, την οποία τη φύτεψε στον σάκο του; (Παρουσιαστής: Βλέπετε εκεί, βάζει κάτι μες στην τσάντα του). Ε, τώρα εδώ είναι μια εικόνα χίλιες λέξεις η συγκεκριμένη». Σημαντικό είναι επίσης να τονιστεί ότι σε όλον σχεδόν τον χρόνο προβολής του βίντεο προβαλλόταν τίτλος που υπονοούσε ότι η αστυνομία παγίδευε συλληφθέντα, τοποθετώντας υλικά στη μοτοσικλέτα του (ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΝΑ «ΦΥΤΕΥΕΙ» ΜΟΛΟΤΟΦ ΣΕ ΣΑΚΟ ΔΙΑΔΗΛΩΤΗ). Παρουσίασε επομένως ο σταθμός μια πιθανολογούμενη εκδοχή του επίμαχου βίντεο ως περίπου αποδεδειγμένο γεγονός (κυρίως με την χρήση σχετικού τίτλου αλλά και τον αρχικό σχολιασμό των παρουσιαστών του), αποδίδοντας έτσι ατιμωτική ενέργεια στους αστυνομικούς. Με τον τρόπο όμως αυτόν παραβίασε τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας υποχρεώσεις του, μη επιδεικνύοντας το απαιτούμενο κατά την παρουσίαση των γεγονότων αίσθημα ευθύνης και προκαλώντας παραπλανητικές εντυπώσεις και σύγχυση στο κοινό για το περιεχόμενο του προβληθέντος βίντεο. Είναι βέβαια αλήθεια ότι ο σταθμός ανέφερε τελικώς την θέση της αστυνομίας, μισή περίπου ώρα μετά την αρχική προβολή του θέματος. Το γεγονός αυτό ωστόσο ουδόλως αναιρεί τον άδικο χαρακτήρα του διοικητικού αδικήματος που είχε διαπραχθεί με την ως άνω προφορική και γραπτή παρουσίαση του θέματος, λαμβάνεται όμως υπόψιν ως ελαφρυντική περίσταση.
Κατά τη γνώμη, όμως, ενός μέλους του Συμβουλίου, υπό τα εκτεθέντα δεν τελέσθηκε (διοικητικό) αδίκημα.
IV. Υπαγωγή
Ενόψει αυτών καθίσταται σαφές ότι η εγκαλουμένη παραβίασε -εκ προθέσεως- τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας υποχρεώσεις της, παραπληροφορώντας το κοινό σχετικά με το περιεχόμενο προβαλλόμενου βίντεο και παρουσιάζοντας απλές πιθανολογήσεις ως τετελεσμένα γεγονότα.
Κατά συνέπεια, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλουμένη κύρωση και δη εκείνη του χρηματικού προστίμου. Κατά τη γνώμη ωστόσο ενός μέλους, έπρεπε να επιβληθεί στην εγκαλουμένη η κύρωση της συστάσεως.
Περαιτέρω, με βάση την βαρύτητα των παραβάσεων, το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού και την ανωτέρω αναφερθείσα ελαφρυντική περίσταση, κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των 20.000 ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δέχεται ότι η εγκαλουμένη παραβίασε -εκ προθέσεως- την υποχρέωση ακριβούς και με αίσθημα ευθύνης μετάδοσης των πληροφοριών και ειδήσεων, παραπληροφορώντας το τηλεοπτικό κοινό για το πραγματικό περιεχόμενο μεταδοθέντος βίντεο και ανάγοντας απλές πιθανολογήσεις σε τετελεσμένα γεγονότα, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού MEGA CHANNEL, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1.    Της εταιρείας ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, με ΑΦΜ 800745939 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

2.    Της Φωτεινής Υψηλάντη με ΑΦΜ 054442606, Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,

3.    Του Γεράσιμου Παξινού, με ΑΦΜ 018347476, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 29η Σεπτεμβρίου 2020 και δημοσιεύτηκε την 3η Νοεμβρίου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 103/2020 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 3η Νοεμβρίου 2020