ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 30.000 ευρώ στην ΡΟΔΟΠΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ - Τ/Σ TV RODOPI Νομός Ροδόπης.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 93/2020 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 27.7.2020 και ώρα 10:30, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιο Πλειό. Απόν το μέλος Γεώργιος Σαρειδάκης, ο οποίος είχε προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη αποστολή ζητηθείσης ροής προγράμματος μη αντιστοιχούσης στην πραγματικά μεταδοθείσα από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο TV RODOPI Ν. Ροδόπης, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΡΟΔΟΠΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, και δη όσον αφορά την εκπομπή ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ της 5.3.2020.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 199/8.5.2020, ο οποίος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Ειρήνη Κεραμήτσου και στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Γεώργιο Αναγνωσταρά. Η Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 376/ΕΣ/30.4.2020 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Στην συνέχεια, ο Ειδικός Επιστήμων υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 488/ΕΣ/4.6.2020 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρέστη για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας η πληρεξούσια δικηγόρος της Χαρίκλεια Γέραλη. Ερωτηθείσα από τον Πρόεδρο, η Πληρεξούσια Δικηγόρος απάντησε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να της παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 3.8.2020 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 3393/3.8.2020 υπόμνημα.

Την 29.9.2020 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e-presence.gov.gr» επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο και τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόντα τα μέλη Γεώργιος Πλειός και Ευαγγελία Μήτρου, τα οποία είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά τον απόντα κατά την συζήτηση Γεώργιο Σαρειδάκη αναγιγνώσκοντας τις έγγραφες εισηγήσεις, το υπόμνημα της εγκαλουμένης και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου για την υπόθεση. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο έλεγχος αυτός έχει σκοπό την τήρηση από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς των νομίμων υποχρεώσεων που υπέχουν ως προς το περιεχόμενο του μεταδιδόμενου από αυτούς προγράμματος.
2.     Το άρθρο 3 παρ. 12 του Ν. 2328/1995 ορίζει τα εξής: « Οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους μαγνητοφωνήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις όλων των εκπομπών τους, όπως αυτές μεταδίδονται ή αναμεταδίδονται, στην τελική τους μορφή με τις τυχόν διακοπές για μετάδοση διαφημίσεων κ.ο.κ. και ως τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την ημέρα μετάδοσης. Οι σταθμοί υποχρεούνται να αποστέλλουν αυτές τις μαγνητοφωνήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις στο Ε.Σ.Ρ. μόλις τους το ζητήσει ή να χορηγούν αντίγραφα στους ενδιαφερομένους, προκειμένου αυτοί να ασκήσουν το δικαίωμα απάντησης ή το δικαίωμα δικαστικής προστασίας τους».
3.    Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει σε περιπτώσεις παραβάσεων τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.
4.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν για τρεις μήνες ακριβές αρχείο των μεταδιδόμενων εκπομπών τους και να αποστέλλουν όποτε τους ζητηθεί αντίγραφα των εκπομπών αυτών όπως ακριβώς μεταδόθηκαν για την άσκηση του προβλεπόμενου κατά νόμον ελέγχου. Στόχος της παραπάνω ρύθμισης είναι προδήλως να καταστεί εφικτός ο έλεγχος συμμορφώσεως των τηλεοπτικών φορέων προς τις σχετικές με τη λειτουργία τους νομοθετικές επιταγές. Η τυχόν πλημμελής εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων συνιστά αυτοτελή παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και ομοίως αυτοτελή λόγο επιβολής των προβλεπόμενων από αυτήν κυρώσεων (όλως ενδεικτικώς ΣτΕ 864/2019, ΣτΕ 1088/2015, ΣτΕ 1535/2012). Παραβιάζει εξάλλου τις ανωτέρω υποχρεώσεις η αποστολή ροής προγράμματος μη ανταποκρινόμενης στην ημερομηνία που φέρεται κατά τον ελεγχόμενό σταθμό να έχει μεταδοθεί η υπό κρίση τηλεοπτική εκπομπή (ΣτΕ 4425/2013).

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, από την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος και από τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως) προέκυψαν τα εξής.
Κατόπιν αναφορών πολιτών και επαγγελματικών συλλόγων για τη μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας εκπομπών με προβολή προϊόντων που φέρονταν να παρέχουν απόλυτη προστασία κατά του νέου κορονοϊού, ζητήθηκε με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1642/15.04.2020 έγγραφο του ΕΣΡ από έναν μεγάλο αριθμό παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας η αποστολή ροής προγράμματος για την εκπομπή ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ όπως ακριβώς αυτή είχε μεταδοθεί από τις 2.3.2020 έως και τις 5.3.2020. Μεταξύ των τηλεοπτικών φορέων στους οποίους απευθύνθηκε το σχετικό έγγραφο ήταν και ο σταθμός της εγκαλουμένης.
Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1706/24.04.2020 έγγραφο, ο τηλεοπτικός σταθμός της εγκαλουμένης απέστειλε ροή προγράμματος που φερόταν να αντιστοιχεί στο πραγματικώς μεταδοθέν από αυτόν περιεχόμενο της εκπομπής ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ από τις 2.3.2020 έως και τις 5.3.2020. Εξάλλου, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1837/06.05.2020 έγγραφο ο σταθμός ενημέρωσε ότι η προβολή της ελεγχόμενης εκπομπής γινόταν κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο κατά τις 17.00-18.00 το απόγευμα.
Ζητήθηκε στη συνέχεια με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1894/08.05.2020 έγγραφο του ΕΣΡ από τον ελεγχόμενο σταθμό να ενημερώσει για τον ακριβή τρόπο και χρόνο κατά τον οποίον προμηθευόταν τις προβαλλόμενες εκπομπές. Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2243/03.06.2020 έγγραφο, ο σταθμός ενημέρωσε ότι η προμήθεια του υλικού γινόταν βάσει σχετικής σύμβασης από τρίτη εταιρεία και ότι η κάθε εκπομπή του αποστελλόταν καθημερινά μαγνητοσκοπημένη με ηλεκτρονικό τρόπο (και συγκεκριμένα μέσω συνδέσμου επισυναπτόμενου σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για μετάδοση την ίδια ημέρα με την αποστολή της. Απέστειλε επίσης αντίγραφα των σχετικών εντολών μετάδοσης με το ακόλουθο περιεχόμενο: «ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΣΗΜΕΡΑ [ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΑΣ] ΠΑΜΕ ΜΕ ΕΚΠΟΜΠΗ [ΑΝΑΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ]...». Εξ αυτών, προκύπτει σαφώς ότι η ηλεκτρονική παραλαβή των μαγνητοσκοπημένων εκπομπών κατά την ελεγχόμενη περίοδο γινόταν κατά τις 12.00 το μεσημέρι. Από τις ίδιες ως άνω εντολές προκύπτει μάλιστα ότι οι εκπομπές αποστέλλονταν ταυτοχρόνως από την ίδια παραγωγό εταιρεία σε πολυάριθμους παραλήπτες, με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο.
Ωστόσο, η αποσταλείσα εκπομπή που φέρεται να μεταδόθηκε στις 05.03.2020 περιελάμβανε μεταξύ άλλων και αποσπάσματα από κοινοβουλευτική ομιλία του παρουσιαστή της που είχε πραγματοποιηθεί μεταξύ των ωρών 12.30 και 12.57 της 5.3.2020. Η ομιλία αυτή προβλήθηκε πανελληνίως από τον τηλεοπτικό σταθμό ΒΟΥΛΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ και η ημέρα και ο χρόνος που εκφωνήθηκε πιστοποιούνται τόσο από τα επίσημα Πρακτικά της Ολομέλειας της Βουλής της 05.03.2020, όπως επίσης και από την οικεία Συμπληρωματική Ημερήσια Διάταξη της Ολομέλειας της Βουλής.
Δεδομένων των παραπάνω, και ιδίως του χρόνου παραλαβής του σχετικού υλικού, είναι πρακτικώς αδύνατον η εκπομπή που απεστάλη από τον τηλεοπτικό σταθμό στο ΕΣΡ ως μεταδοθείσα στις 05.03.2020 να είχε πράγματι προβληθεί την ημερομηνία αυτή και την ως άνω αναφερόμενη από τον σταθμό ώρα (17.00-18.00), καθώς περιελάμβανε αποσπάσματα κοινοβουλευτικής ομιλίας που πραγματοποιήθηκε αρκετά αργότερα (από τις 12.30 έως τις 12.57) από τον χρόνο κατά τον οποίο ο σταθμός ανέφερε ότι παρέλαβε ηλεκτρονικά το μεταδοθέν υλικό (περί τις 12.00 το μεσημέρι της ημέρας προβολής της εκπομπής).
Η εγκαλουμένη προβάλλει τον ισχυρισμό ότι ο χρόνος κατά τον οποίο παρελήφθη το επίμαχο υλικό προς μετάδοση είναι νομικά αδιάφορος για την αποδιδόμενη στον σταθμό κατηγορία και ότι σε κάθε περίπτωση υπήρχαν ημέρες κατά τις οποίες οι εκπομπές αποστέλλονταν αργότερα από την παραγωγό τους εταιρεία. Είναι ωστόσο σαφές ότι ο χρόνος παραλαβής από την εγκαλουμένη του φερόμενου ως μεταδοθέντος υλικού είναι απολύτως κρίσιμος στη βάση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, καθώς είναι πρακτικώς αδύνατον να είχε αποσταλεί προς μετάδοση εκπομπή περιέχουσα ομιλία μη εισέτι εκφωνηθείσα κατά τον χρόνο παραλαβής του μαγνητοσκοπημένου προγράμματος από τον σταθμό. Περαιτέρω, στο με αριθμό πρωτοκόλλου 2243/03.06.2020 έγγραφο που απέστειλε η ίδια η εγκαλουμένη επισυνάπτεται και το ηλεκτρονικό αντίγραφο της εντολής μετάδοσης της εκπομπής που της απεστάλη από την παραγωγό εταιρεία την 5.3.2020. Από το αντίγραφο αυτό καθίσταται σαφές ότι η αποστολή του επίμαχου υλικού έγινε κατά την κρίσιμη ημερομηνία στις 11.57 π.μ. (νωρίτερα επομένως από τον χρόνο πραγματοποίησης της περιεχόμενης στην εκπομπή κοινοβουλευτικής ομιλίας) και ότι αφορούσε περαιτέρω την μαγνητοσκοπηθείσα εκπομπή της προηγούμενης της αποστολής ημέρας (στην οποία θα ήταν σε κάθε περίπτωση αδύνατον να περιλαμβάνεται απόσπασμα κοινοβουλευτικής ομιλίας που πραγματοποιήθηκε την επόμενη της μαγνητοσκόπησης ημέρα). Ειδικότερα, η σχετική εντολή μετάδοσης είχε το ακόλουθο περιεχόμενο: «ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΜΕ ΜΕ ΕΚΠΟΜΠΗ 4-3-20». Δεν καταλείπεται επομένως καμία απολύτως αμφιβολία ότι η εγκαλουμένη απέστειλε προς έλεγχο πρόγραμμα μη αντιστοιχούν στο πραγματικό περιεχόμενο της μεταδοθείσης από αυτήν εκπομπής ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ της 5.3.2020, με προφανή στόχο να παραπλανήσει την ελέγχουσα αρχή και να καταστήσει πρακτικώς ανέφικτη την άσκηση των συνταγματικώς επιβαλλόμενων αρμοδιοτήτων της επί του περιεχομένου του προβαλλόμενου προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού της.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει αυτών καθίσταται σαφές ότι η εγκαλουμένη παραβίασε -εκ προθέσεως- τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας υποχρεώσεις της, αποστέλλοντας υλικό μη ανταποκρινόμενο σε εκείνο του πραγματικώς μεταδοθέντος κατά την προβολή της εκπομπής ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ της 5.3.2020.
Κατά συνέπεια, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλουμένη κύρωση και δη εκείνη του χρηματικού προστίμου.
Περαιτέρω, με βάση την βαρύτητα των παραβάσεων και το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού, κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των 30.000 ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δέχεται ότι η εγκαλουμένη παραβίασε -εκ προθέσεως- την υποχρέωση αποστολής προς έλεγχο του τηλεοπτικού της προγράμματος, στην ακριβή μορφή που αυτό μεταδόθηκε από τον σταθμό της κατά την προβολή της εκπομπής ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ της 5.3.2020.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΡΟΔΟΠΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού TV RODOPI Ν. Ροδόπης, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά: 

1.    Της εταιρείας ΡΟΔΟΠΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ που εδρεύει στην Κομοτηνή, με ΑΦΜ 094515112, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής,

2.    Του Μαλούση Γεωργίου του Δημητρίου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, με, ΑΦΜ 026799794, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 29η Σεπτεμβρίου 2020 και δημοσιεύτηκε την 21η Οκτωβρίου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 90/2020 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 21η Οκτωβρίου 2020

Στην ίδια κατηγορία