Υποψήφιοι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων της ΕΕΤΤ - Πίνακες μοριοδότησης (Προκήρυξη Απ.902/15/15-7-2019 ΑΔΑ: ΩΝ5Ξ639-Υ9Φ) μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων.

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) (συγκρότηση με την υπ’ αριθ. πρωτ. 32324/Φ.610/16-4-2019 Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 34411/Φ.610/25-11-2019 και υπ’ αριθ. πρωτ. 34684/Φ.610/11-12-2019 ΑΔA: ΩΡΤ5639-55Χ Αποφάσεις του Προέδρου της ΕΕΤΤ), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της οικείας προκήρυξης (ΑΠ.902/15/15-7-2019 ΑΔΑ: ΩΝ5Ξ639-Υ9Φ) καταρτίστηκαν οι πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά ανά Διεύθυνση, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν επί των αρχικών πινάκων κατάταξης, που αναρτήθηκαν την 15η Ιουλίου 2020 από το ΣΕΠ.Διαβάστε ακολούθως τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ:

Διεύθυνση ΤηλεπικοινωνιώνΔιεύθυνση ΦάσματοςΔιεύθυνση ΤαχυδρομείωνΔιεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες: www.eett.gr

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) - 19 Οκτωβρίου 2020

 

Στην ίδια κατηγορία