ΕΣΡ: Ομόφωνη Έγκριση Μεταβίβασης Ρ/Φ Σταθμού IONIAN GALAXY 90,8 FM Ν. Κεφαλληνίας.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 74/2020 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 15.9.2020 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω epresence.gov.gr) τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Γεώργιος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της μεταβίβασης του ραδιοφωνικού σταθμού «IONIAN GALAXY 90,8 FM» Νομού Κεφαλληνίας, η οποία γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 2919/09-07-2020 έγγραφο. Ειδικότερα, με το προαναφερόμενο έγγραφο γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ το με αριθμό 3.718/24-06-2020 συμβόλαιο, δυνάμει του οποίου μεταβιβάστηκε ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθμός από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΝΗΣΩΝ ΙΟΝΙΟΥ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» νομίμως εκπροσωπούμενη από τον διαχειριστή της ΗΛΙΑ ΠΑΡΓΙΝΟ του Πέτρου στον ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΟΛΛΑΤΟ του Γερασίμου. Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 273/8.7.2020, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-οικονομολόγο Ανδρέα Παπανδρέου και στην ειδική επιστήμονα-νομικό Παρασκευή (Πάρη) Καρατζόγλου. Ο ειδικός επιστήμων-οικονομολόγος υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 703/ΕΣ/06.08.2020 έκθεση. Στη συνέχεια, η ειδική επιστήμων- νομικός υπέβαλε τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 738/ΕΣ/31.08.2020 εισήγηση.

Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση με την ελεγχόμενη μεταβίβαση. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια, αφού άκουσε τους ανωτέρω εισηγητές:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.

2.    Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ ελέγχει, μεταξύ άλλων, μεταβολές στην εταιρική σύνθεση ή τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας που γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στο Ε.Σ.Ρ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 11 του Ν 2328/1995. Η εν λόγω διάταξη του Ν 2328/1995 εξακολουθεί να ισχύει δεδομένου ότι ο Ν 3592/2007 δεν περιέχει ανάλογες διατάξεις. Ειδικότερα η παράγραφος 11 του άρθρου 6 του Ν 2328/1995, ορίζει ότι: «Επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, εφόσον αυτή λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση της επιχείρησης και του συνόλου των βαρών της κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστού ή μετοχών ή μεριδίων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 %) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση εταιρείας με τη συμμετοχή ατομικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε μετατροπή της μορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο... Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενου ς και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας». Εξάλλου, η παράγραφος 12 του ιδίου ως άνω άρθρου, ορίζει ότι: «Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές ή μερίδα εταιρείας ή ατομική επιχείρηση που κατέχει την παραπάνω άδεια και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, υποχρεούται να εκποιήσει την επιχείρηση ή το μερίδιο του ή το μερίδιο που υπερβαίνει τα νόμιμα όρια, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας». Παρά την κατάργηση του άρθρου 6 του Ν 2328/1995 και συνακόλουθα της προπαρατεθείσας παραγράφου 11 (και της μη ρύθμισης του θέματος), ο ως άνω έλεγχος καθίσταται επιβεβλημένος για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και κατά τούτο πρέπει να θεωρηθεί ότι τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής η διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 1 ιδίου νόμου, η οποία ρυθμίζει, με τρόπο ανάλογο εκείνου της καταργηθείσας παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν 2328/1996, τον έλεγχο μεταβιβάσεων και λοιπών μεταβολών του καταστατικού των τηλεοπτικών επιχειρήσεων.

3.    Εξ άλλου, η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξ αιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του άρθρου 53 του Ν 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα (πρβλ ΣτΕ 3515/2013, ΟλΣτΕ 3315/2014) τούτο όμως λογικώς δεν οδηγεί σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ούτε βεβαίως σε ερμηνεία ότι επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου προέκυψαν τα ακόλουθα.

Για τον συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Μ.Ε. Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας η υπ'αριθμ. 3475/08-02-2001 βεβαίωση νομίμου λειτουργίας του άρθρου 53 Ν 2778/1999.

Στο ανωτέρω πωλητήριο συμβόλαιο, δηλώθηκε ότι η πωλήτρια εταιρία «πωλεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει την επιχείρηση λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «IONIAN GALAXY90,8 FM»» [...] «ως ενιαία «επιχείρηση», ως ενιαίο σύνολο υλικών και άυλων αγαθών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και παραδίδει την κυριότητα, τη νομή και την κατοχή όλων» [...] «και εκχωρεί όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη λειτουργία της» στον αγοραστή «αντί του μεταξύ τους συμφωνηθέντος τιμήματος των έξι χιλιάδων διακοσίων (6.200) ευρώ.».

Προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη τυχόν νομικών κωλυμάτων και ασυμβιβάστων δραστηριοτήτων στο πρόσωπο του αγοραστή, εστάλησαν από τον ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΟΛΛΑΤΟ του Γερασίμου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.    Υπεύθυνη δήλωση περί των συγγενικών του προσώπων κατά το άρθρο 5 παρ. 3 περ. β του Ν 3592/2007, και δη, η από 02/07/2020, θεωρημένη από το ΚΕΠ Αργοστολίου.

2.    Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του της ασυμβίβαστης ιδιότητας (πονικής καταδίκης) του άρθρου 3 του Ν 3310/2005, και δη, η από 02/07/2020, θεωρημένη από το ΚΕΠ Αργοστολίου.

3.    Υπεύθυνη δήλωση περί μη ασυμβίβαστης συμμετοχής του σε άλλα ΜΜΕ κατά το άρθρο 5 παρ. 1 και 6 του Ν 3592/2007, και δη, η από 02/07/2020, θεωρημένη από το ΚΕΠ Αργοστολίου.

4.    Υπεύθυνη δήλωση περί μη ασυμβίβαστης συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις (εκτός ΜΜΕ) κατά το άρθρο 1 παρ. 13 και 6 παρ. 11 του Ν 2328/1995, άρθρο 1 παρ. 7 του Ν 3592/2007, 3 παρ. 1 και 4 του Ν 3310/2005 ως ισχύει, και δη, η από 04/07/2020 ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη δεόντως από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΛΛΑΤΟΣ του Γερασίμου δεν έχει εις βάρος του οποιαδήποτε ποινική καταδίκη (βλ. σχετικό αντίγραφο ποινικού μητρώου).

Από τον οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βάσει στοιχείων και εγγράφων που υποβλήθηκαν, τεκμηριώνεται η κάλυψη του τιμήματος της μεταβίβασης (6.200 ευρώ). 

ΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, η εν λόγω μεταβίβαση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου που προαναφέρθηκαν. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η σχετική αίτηση και να εγκριθεί η μεταβίβαση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης εγκρίνει ομόφωνα την μεταβίβαση του ραδιοφωνικού σταθμού «IONIAN GALAXY 90,8 FM» του Νομού Κεφαλληνίας από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΝΗΣΩΝ ΙΟΝΙΟΥ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» στον ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΟΛΛΑΤΟ του Γερασίμου.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 15η Σεπτεμβρίου 2020 και δημοσιεύθηκε την 16η Σεπτεμβρίου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ       ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 74/2020 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) -  16η Σεπτεμβρίου 2020
 

Στην ίδια κατηγορία