ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου συνολικού ύψους 40.000 ευρώ στην ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (Τ/Σ Εθνικής Εμβέλειας ALPHA CHANNEL).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 11/2020 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 9.4.2019 και ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο και τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη, και Δήμητρα Παπαδοπούλου. Απόν το μέλος Γεώργιος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο ALPHA CHANNEL, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., αναφορικά με την τήρηση των κανόνων για τη χορηγία, την αρχή του διαχωρισμού του προγράμματος από τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις και τη συγκεκαλυμένη διαφήμιση στη διάρκεια εκπομπής.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 377/12.7.2017, ο οποίος ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα - νομικό Ρέα Λαμπροπούλου. Η ειδική επιστήμων είχε αρχικά διενεργήσει προκαταρκτικό έλεγχο με αφορμή την καταγγελία με αρ. πρωτ. 162/16.1.2017 υποβάλλοντας το με αρ. πρωτ. 549/ΕΣ/21.6.2017 σημείωμά της στο οποίο πρότεινε το σχηματισμό φακέλου για πιθανές παραβιάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας σχετικά με τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις. Στη συνέχεια, η ίδια ειδική επιστήμων υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 781/ΕΣ/11.9.2017 νομική της εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστη η πληρεξούσια δικηγόρος του σταθμού Άννα Σούρπη. Ερωτηθείσα από τον Πρόεδρο, η πληρεξούσια δικηγόρος απάντησε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να της παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 16.4.2019 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 2242/16.4.2019 υπόμνημά του.

Την 4.2.2020 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο και τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Γεώργιος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος:

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

2.    Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1α του Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών(που τροποποιήθηκε με το Ν. 3587/2007 και εφαρμόζεται βάσει του άρθρου 3 § 17 του Ν. 2328/1995) «διαφήμιση κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι κάθε ανακοίνωση που γίνεται με κάθε μέσο στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας με στόχο την προώθηση της διάθεσης αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων και των συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων».

3.    Στο άρθρο 2 παρ. 1 περ. η' του Π.Δ. 109/2010 δίνεται ο ορισμός της οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης: «εικόνες με ή χωρίς ήχο που προορίζονται για άμεση ή έμμεση προώθηση εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή της εικόνας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι εικόνες αυτές συνοδεύουν ή περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής. Μορφές οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης συνιστούν ιδίως η τηλεοπτική διαφήμιση, η χορηγία, η τηλεπώληση και η τοποθέτηση προϊόντος».

4.    Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 περ. α' του Π.Δ. 109/2010 «οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις οφείλουν να αναγνωρίζονται εύκολα ως τέτοιες».

5.    Κατά το άρθρο 20 παρ. 1 του ως άνω προεδρικού διατάγματος «η τηλεοπτική διαφήμιση και η τηλεπώληση πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες και σαφώς διακριτές από το συντακτικό περιεχόμενο του προγράμματος μέσω οπτικών ή/και ακουστικών ή/και χωρικών μέσων, με την επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφημιστικών τεχνικών».

6.    Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 περ. ια' του Π.Δ. 109/2010: «Χορηγία είναι κάθε συνεισφορά δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) ή φυσικού προσώπου, που δεν παρέχει υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή δεν παράγει οπτικοακουστικά έργα, για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, της εικόνας, των δραστηριοτήτων ή των προϊόντων του».

7.    Στο άρθρο 11 παρ. 1 του Π.Δ. 109/2010 ορίζεται: «Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή τα προγράμματα που λαμβάνουν χορηγία πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: (περ. β') δεν πρέπει να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες», (περ. γ') οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται σαφώς ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτελούν αντικείμενο χορηγίας. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την επωνυμία, το λογότυπο ή/και κάθε άλλο σύμβολο του χορηγού, όπως για παράδειγμα αναφορά στο προϊόν ή τα προϊόντα ή στην υπηρεσία ή τις υπηρεσίες με διακριτικό σήμα, κατά την έναρξη, το τέλος των προγραμμάτων και μια φορά κατά τη διάρκεια αυτών».

8.    Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 περ. ι' του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος συγκεκαλυμμένη οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση είναι «η λεκτική ή με εικόνες παρουσίαση σε προγράμματα εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός πάροχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυτή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά στο χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Η παρουσίαση αυτού του είδους θεωρείται ότι γίνεται σκοπίμως, ιδίως όταν γίνεται έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος».

9.    Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 περ. α' εδ. β' του Π.Δ. 109/5.11.2010 «απαγορεύονται οι συγκεκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις».

10.    Τέλος, κατά τα στοιχεία β' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Όπως προκύπτει περαιτέρω από το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο α του Ν. 2328/1995, η ως άνω αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων υφίσταται και για κάθε περίπτωση παραβίασης των νομοθετικών κανόνων που διέπουν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία της ραδιοτηλεόρασης.
Από συνδυασμό των διατάξεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα: α) Η χορηγία είναι μια μορφή οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης μέσω της οποίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν παρέχει υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή δεν παράγει οπτικοακουστικά έργα συνεισφέρει για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, της εικόνας, των δραστηριοτήτων ή των προϊόντων του. Εξ αυτού συνάγεται ότι τα σύμβολα, αναφορές ή άλλα διακριτικά σήματα χορηγίας πρέπει να συνδέονται στενά με την υπηρεσία ή το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται ή συγχρηματοδοτείται από τον εν λόγω χορηγό(απόφ. ΔΕΕ της 17.2.2016-υπόθ. C-314/14, σημ. 45-47). Η χορηγία αποτελεί μέσο προβολής επιχειρήσεων αλλά και μέσο επικοινωνιακής πολιτικής αυτών, απώτερος δε στόχος του χορηγού είναι η προβολή της εμπορικής του δραστηριότητας. Για να αποτελούν τα τηλεοπτικά προγράμματα αντικείμενο χορηγίας, ουδόλως πρέπει να παρακινούν στην αγορά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προτείνει ο χορηγός, δεν πρέπει δε η ανακοίνωση της χορηγίας ενός προγράμματος και η διαφήμιση του χορηγού να γίνονται ταυτόχρονα(απόφ. ΔΕΕ της 24.11.2011-υπόθ. C-281/09, θέση Commission κατά Ισπανίας). Έναρξη τηλεοπτικού προγράμματος νοείται το χρονικό σημείο που σηματοδοτεί την αρχή της μετάδοσής του, ενώ λήξη αυτού νοείται το χρονικό σημείο που σηματοδοτεί το τέλος της μετάδοσής του. Επομένως χορηγός του προγράμματος λογίζεται η εταιρεία που ανακοινώνεται κατά την έναρξη και τη λήξη του προγράμματος και στο ενδιάμεσο: κατά τη διάρκεια της ροής του προγράμματος μεταξύ της έναρξης και της λήξης του, επιτρέπεται μόνο μια φορά η αναφορά στο χορηγό(ΣτΕ 142/2019). Η νομοθετική προστασία κατατείνει στην προστασία των καταναλωτών, δηλαδή των τηλεθεατών (επί τη βάσει του άρθρου 3 παρ. 17 Ν. 2328/1995).
β) Οι δραστηριότητες προώθησης επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών μέσω των διαφημιστικών μηνυμάτων και των μηνυμάτων τηλεπώλησης πρέπει να διακρίνονται από το συντακτικό περιεχόμενο των προγραμμάτων και να είναι σαφώς αναγνωρίσιμες από τους τηλεθεατές-καταναλωτές καθώς η προστασία αυτών από την υπερβολική διαφήμιση αποτελεί ουσιώδη πτυχή του σκοπού της ευρωπαϊκής νομοθεσίας(απόφ. ΔΕΕ της 18.10.2007-υπόθ. C-195/06).
γ) Για να υπάρχει συγκεκαλυμμένη διαφήμιση μιας επιχείρησης πρέπει αυτή να γίνεται σκοπίμως από το ραδιοτηλεοπτικό φορέα με διαφημιστικό σκοπό και να ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά τον χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης, η δε παρουσίαση θεωρείται ότι γίνεται σκοπίμως όταν γίνεται έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος.
Διαφημιστικός σκοπός μπορεί να υφίσταται και στην περίπτωση ελλείψεως αμοιβής ή άλλου αναλόγου ανταλλάγματος σε σχέση με διαφήμιση(ΔΕΕ απόφ. 9.6.2011, C- 52/2010, σκέψεις 18 επόμ.), το ενδεχόμενο δε παραπλάνησης ως προς το χαρακτήρα παρουσίασης επιχείρησης εν μέσω εκπομπής, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών σε συνδυασμό με τα δεδομένα της κοινής πείρας, αναφέρεται στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό προς το οποίο απευθύνεται η παρουσίαση(ΣτΕ 2646 και 2647/2006, 1028/2012).
Η συγκεκαλυμμένη διαφήμιση γίνεται αντιληπτή υποχρεωτικά από τους καταναλωτές[τηλεθεατές ή/και ακροατές] που παρακολουθούν το πρόγραμμα στο οποίο είναι ενσωματωμένη δίνοντας την εντύπωση ενημέρωσης(ΣτΕ 888/2015, 4586/2015, 4977/2014, 201 και 202/2016, 1360/2017, 1424/2017, 3814/2014, 4421/2014).

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος, και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής:

Στη διάρκεια της εκπομπής «Happy Day» της 29.12.2016 που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA από ώρα 8.00' έως 11.00' με σήμανση 2ης κατηγορίας(κατάλληλο-επιθυμητή η γονική συναίνεση)και παρουσιάστρια την Σταματίνα Τσιμτσιλή, επικουρούμενη από συνεργάτες, μεταδόθηκε κατά την έναρξη της κάρτα χορηγού(σαμπουάν Orzene) στη διάρκεια προβολής της οποίας ακούγεται: «Νέα σειρά Orzene με υαλουρονικό. Μην το πιείτε, λουστείτε. Orzene, η δική σας πηγή λάμψης» και εμφανίζεται ανδρική και γυναικεία μορφή καθώς και μπουκάλια με σαμπουάν. Η ανωτέρω χορηγία προβάλλεται με τον αυτό τρόπο και κατά τους χρόνους 8.25', 8.32', 8.53', 9.00', 9.44', 9.52', 9.55', 10.02', 10.26', 10.33', 10.50', 10.57', 10.59'. Το μήνυμα του χορηγού δεν μεταδόθηκε μόνο κατά την έναρξη, το τέλος της εκπομπής και μία φορά κατά τη διάρκεια της(ήτοι 3 φορές), αλλά δεκατέσσερις(14) φορές στη διάρκεια της εκπομπής.

Στη διάρκεια της εκπομπής και εντός της ροής της, προβάλλονται από την παρουσιάστρια και τους συνεργάτες προϊόντα της επιχείρησης Flocafe Espresso room κατά τρόπο διαφημιστικό και εξαίροντας τις ιδιότητές τους. Ενδεικτικά, η παρουσιάστρια, κρατώντας στο χέρι της φλυτζάνι με ρόφημα, λέγει «...με ένα φανταστικό χριστουγεννιάτικο ρόφημα από το Flocafe Espresso room θα ζεσταθείτε και θα νιώσετε τα Χριστούγεννα μέσα στον ουρανίσκο σας, στο στόμα σας και θα ικανοποιήσετε τη διάθεση σας για ζεστό ρόφημα και για υπογλυκαιμία, πιστέψτε με, με ένα ρόφημα...και με το choco day Δημήτρη μου που το τιμάς δεόντως καθημερινά..., σαντιγί ferrero rocher, ο υπέροχος συνδυασμός ροφήματος με σοκολάτα και καπουτσίνο. Εγώ έχω το merry chestnut που μυρίζει κάστανο.,.κι εδώ μπροστά στο Ελενάκι, έχουμε το apple crumble που έχει τριμμένο μπισκότο, έχει σαντιγί κι είναι ένας αρωματισμένος καπουτσίνο με γεύση και άρωμα μήλου...». Στην ίδια εκπομπή η παρουσιάστρια προβάλλει την επιχείρηση ΑΒ Βασιλόπουλος εξαίροντας τη δραστηριότητα της «...θέλω να σας μιλήσω για μια πολύ ωραία πρωτοβουλία την οποία έχει ξεκινήσει ο Βασιλόπουλος και την επεκτείνει..., φέτος έχει και το δώρο αγάπης.,.είναι ένα κουτί που έχει βασικά προϊόντα, το σηκώνω, είναι βαρύ γιατί έχει πολύ ωραία πράγματα, ζάχαρη, αλεύρι, ρύζι, φασόλια, μακαρόνια... Το κόστος του είναι πολύ χαμηλό και μπορείτε όλοι, ενώ κάνετε τα ψώνια για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, να το πάρετε από το σούπερ μάρκετ και να το δωρίσετε σε ένα σπίτι όπου ξέρετε ότι υπάρχει ανάγκη ή να το αγοράσετε και να αφήσετε τους ανθρώπους του Άλφα Βήτα να το δώσουν εκεί που ξέρουν...». Οι επιχειρήσεις Flocafe Espresso room και ΑΒ Βασιλόπουλος διαφημίζονται εντός της διάρκειας και ροής της εκπομπής από τους συντελεστές αυτής παραβιάζοντας την αρχή του διαχωρισμού του προγράμματος από τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, καθώς οι τελευταίες πρέπει να είναι σαφώς διακριτές από το συντακτικό περιεχόμενο του προγράμματος μέσω οπτικών, ακουστικών ή και χωρικών μέσων.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει όλων αυτών, καθίσταται σαφές ότι η εγκαλούμενη εταιρεία παραβίασε - εκ προθέσεως - τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας διατάξεις όσον αφορά στην τήρηση των κανόνων για τη χορηγία και στην υποχρέωση διαχωρισμού του προγράμματος από τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις. Επομένως, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλουμένη διοικητική κύρωση και δη εκείνη του προστίμου.

Περαιτέρω, με βάση τη βαρύτητα της παραβάσεως και το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού, κρίνεται ότι α) για την μη τήρηση των κανόνων χορηγίας το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και β) για την παραβίαση της αρχής διαχωρισμού του προγράμματος από τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.

Δεν ετελέσθησαν-όπως έκρινε ομόφωνα η Ολομέλεια- παραβάσεις που αποδίδονται στον τηλεοπτικό σταθμό ως προς τη «συγκεκαλυμμένη» διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών επιχείρησης, αφού η διαφήμιση δεν ήταν συγκεκαλυμμένη αλλά σαφής και απροκάλυπτη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δέχεται ότι ο σταθμός της εγκαλουμένης παραβίασε - εκ προθέσεως - τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς: α) την τήρηση των κανόνων χορηγίας, β) την αρχή διαχωρισμού του προγράμματος από τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA CHANNEL», την διοικητική κύρωση του προστίμου των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για την με στοιχείο (α) παραβίαση και την διοικητική κύρωση του προστίμου των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ για την με στοιχείο (β) παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1.    Της εταιρείας ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, θέση Πέτσα - Βακαλόπουλου, ΒΙΟΠΑ Παλλήνης, με ΑΦΜ 094438520, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

2.    Του Δραϊνάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, με ΑΦΜ 031089698, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,

3.    Του Παπαδόπουλου Μιχαήλ του Νικολάου, με ΑΦΜ 073291436, Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,

4.    Της Γρυλλάκη Ευθαλίας του Αναστασίου, με ΑΦΜ 079651132, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 4η Φεβρουαρίου 2020 και δημοσιεύτηκε την 11η Σεπτεμβρίου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 11/2020 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 11η Σεπτεμβρίου 2020

Στην ίδια κατηγορία