Απόκτηση δικαιωμάτων ανάρτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTflix.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:



Έχοντας υπόψη:

1.    Τον Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α’169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2.    Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α'112) «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,

3.    Τον Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»,

4.    Τον Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/A/2000) «Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5.    Την υπ’ αριθ. Ε/178/17.09.2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.9.2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»,

6.    Την υπ' αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. , αρ. πρακτικού 203/20.09.2019, Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ),

7.    Την υπ’αριθμ.3350/9.7.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, Θέμα 7ο: «Έγκριση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας-Οργανογράμματος-» (ΑΔΑ: ΩΑΩΚ465Θ1Ε-ΕΤΤ),

8.    Την υπ’ αριθ. 3246/25.5.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, αρ. πρακτικού 222/25.5.2020, Θέμα 2ο: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων» (ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ),

9.    Τον Κανονισμό Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αριθμ. 1982/20.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, αρ. πρακτικού 149/20-12-2017, θέμα 1ο: «Έγκριση του τροποποιημένου Κανονισμού Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος» (ΑΔΑ: ΨΜ5Ρ465Θ1Ε-ΗΨΥ),

10.    Την από 24/8 και 2/9/2020 αλληλογραφία με την εταιρεία Feelgood

11.    Την με αρ. Πρωτ. 166/3.9.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγράμματος

12.    Τις ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε σε διαδικτυακό πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποφασίζουμε την απόκτηση δικαιωμάτων ανάρτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTflix των παρακάτω είκοσι έξι (26) ξένων ταινιών από την εταιρεία Feelgood με έδρα την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα:


Ύστερα από διαπραγμάτευση, το κόστος απόκτησης δικαιωμάτων ανάρτησης συμφωνήθηκε στο συνολικό ποσό των 7.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Τα δικαιώματα ανάρτησης είναι μη αποκλειστικά και αφορούν σε 3μηνη παραμονή στο ERTFflix με γεωγραφικό περιορισμό (κλειδωμένο στην ελληνική επικράτεια).

Ως ημερομηνία έναρξης των δικαιωμάτων ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Ο τρόπος παράδοσης υλικού θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ Α.Ε.

Η συνολική δαπάνη των 7.800€ πλέον ΦΠΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ για το έτος 2020.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγία Παρασκευή, 08.09.2020 - Αρ.Πρωτ.: 13832


Στην ίδια κατηγορία