ΕΣΡ: Απόρριψη Αιτήματος Παροχής Άδειας Ψηφιακής Μετάδοσης Τηλεοπτικού Προγράμματος της ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΑΕ (VOLCANO TV).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 40/2020 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 11.2.2020 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, και Γιώργο Πλειό. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιος Σαρειδάκης, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η επανεξέταση του με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 7654/14.12.2014 αιτήματος της εταιρείας ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΑΕ για την παροχή άδειας εκπομπής τηλεοπτικού σταθμού με ψηφιακή τεχνολογία, κατόπιν της ακύρωσης για τυπικούς λόγους, με την με αριθμό 2030/2019 απόφαση του ΣτΕ, της από 16.12.2014 απορριπτικής του αιτήματος απόφασης του ΕΣΡ.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 303/3.12.2019, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Γεώργιο Αναγνωσταρά, ο οποίος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 54/ΕΣ/15.1.2020 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρέστησαν για λογαριασμό της άνω εταιρείας οι πληρεξούσιοι δικηγόροι Στυλιανός Παπανδρεόπουλος, Παναγιώτης Πατουλιώτης και Μαρία Δαμίγου. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι δικηγόροι δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 3.3.2020 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 881/3.3.2020 υπόμνημα.

Την 9.6.2020 και ώρα 12.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e-presence.gov.gr» επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο και τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Γεώργιος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά τους απόντες κατά την συζήτηση Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιο Σαρειδάκη αναγιγνώσκοντας τις έγγραφες εισηγήσεις, το υπόμνημα των εγκαλουμένων και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου για την υπόθεση. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος:

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την χορήγηση των ραδιοτηλεοπτικών αδειών.

2.    Το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 ορίζει τα εξής: « Οι τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και έχουν υποβάλει εμπροθέσμως αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού σύμφωνα με τη διαδικασία των υπ' αριθμ. 4775/1/3.3.1998 (ΦΕΚ παρ. 15), 4774/1/3.3.1998 (ΦΕΚ παρ. 14), 15011/Ε/13.7.1998 (ΦΕΚ παρ. 36) αποφάσεων του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες εντός της γεωγραφικής περιοχής που αντιστοιχεί στον αναγραφόμενο στην αίτησή τους Χάρτη Συχνοτήτων του Παραρτήματος II της υπ' αριθμ. 15587/Ε/19.8.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΦΕΚ 785
Β'), μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την οποία θα χορηγηθούν άδειες λειτουργίας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών για την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή ή μέχρι την έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 2 παρ. 5 περιπτώσεις γ' και δ' του ν. 2328/1995 ελέγχου συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων ή της επάρκειας της τεχνικής μελέτης. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρέπει να έχει υποβληθεί από την ιδιοκτήτρια του λειτουργούντος σταθμού εταιρεία ή από εταιρεία στην οποία συμμετέχει η ιδιοκτήτρια του λειτουργούντος σταθμού εταιρεία ή ένας τουλάχιστον μέτοχος ή εταίρος αυτής».

3.    Εξάλλου, το άρθρο 5 παρ. 7 περ. α του Ν. 3592/2007 ορίζει τα εξής: «α) Ως νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας νοούνται αυτοί που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης και ειδική άδεια τεχνικής δικτύωσης προκειμένου να αποκτήσουν εθνική εμβέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α'), η οποία έχει παραταθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α'), του άρθρου 4 του ν. 2438/1996 (ΦΕΚ 211 Α'), της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α') και της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143 Α'). Ως νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί περιφερειακοί σταθμοί νοούνται εκείνοι που θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2644/1998 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α'), της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 3444/2006 (ΦΕΚ 46 Α') και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, όπως ισχύουν κάθε φορά».

4.    Επίσης το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4038/2012 ορίζει τα εξής: «Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παρ. 7α του ν. 3592/2007 ως νομίμως λειτουργούντες περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου...».

5.    Τέλος, το άρθρο 18 του Ν. 4208/2013 ορίζει τα εξής: «Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4070/ 2012 (Α' 82), οι τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α' 14), εφόσον εξέπεμπαν τηλεοπτικό πρόγραμμα στις 31.8.2013, συμβάλλονται με νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την ψηφιακή εκπομπή του προγράμματος τους, μέχρι τη χορήγηση αδειών παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής όπως προβλέπεται από το ν. 3592/2007, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.6.2014, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4038/2012. Η ψηφιακή εκπομπή του προγράμματος τους υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 6 του ν. 3592/2007».

6.    Από τον συνδυασμό των παραπάνω προκύπτει ότι προϋπόθεση για να επιτραπεί η ψηφιακή εκπομπή του προγράμματος μιας τηλεοπτικής επιχείρησης είναι η επιχείρηση αυτή να θεωρείται νομίμως λειτουργούσα κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998. Δεν προβλέπεται εξάλλου πλέον η ύπαρξη και λειτουργία τοπικών τηλεοπτικών σταθμών, καθώς αυτή η κατηγορία μέσων ενημέρωσης έχει καταργηθεί με τον Ν. 3592/2007 και τον Ν. 4339/2015.

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου και από τους ισχυρισμούς της αιτούσας (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως) προέκυψαν τα εξής.

Η αιτούσα υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου 521/16.1.2004 αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού τοπικής εμβέλειας, στη βάση της από 18.11.2003 Προκήρυξης του ΕΣΡ (ΦΕΚ Β 1724/21.11.2003).

Η παραπάνω αδειοδοτική διαδικασία ουδέποτε ολοκληρώθηκε, καθώς με την απόφαση ΣτΕ 2504/2005 κρίθηκε ότι κάποιοι όροι της εκδοθείσας προκήρυξης ήταν αντίθετοι με τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Δεν ολοκληρώθηκε επίσης για τον ίδιον ακριβώς λόγο και η αδειοδοτική διαδικασία που είχε παραλλήλως προκηρυχθεί για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας (βλ. ΣτΕ 2502/2005, ΣτΕ 2506/2005, ΣτΕ 2507/2005, ΣτΕ 2508/2005).

Με το με αριθμό πρωτοκόλλου 7654/15.12.2014 έγγραφο η αιτούσα ζήτησε να της χορηγηθεί προσωρινή άδεια λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε με την από 9.12.2014 Απόφαση της Ολομέλειας του ΕΣΡ, με το σκεπτικό ότι ουδεμία υφίσταται νομική βάση που να επιτρέπει τη χορήγηση της αιτούμενης προσωρινής άδειας τηλεοπτικής εκπομπής. Η απόφαση αυτή γνωστοποιήθηκε στην αιτούσα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 7244/10.12.2014 έγγραφο του Προέδρου του ΕΣΡ.

Η αιτούσα επανήλθε επί του θέματος με το με αριθμό πρωτοκόλλου 7654/16.12.2014 έγγραφο ζητώντας να της χορηγηθεί άδεια ψηφιακής μετάδοσης του τηλεοπτικού της προγράμματος, άλλως να της επιτραπεί η μετάδοση αυτή έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας προκήρυξης αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε με την από 16.12.2014 Απόφαση της Ολομέλειας του ΕΣΡ με το ακόλουθο σκεπτικό: «Κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες οι τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στην διαδικασία αδειοδοτήσεως που είχε οριστεί με τις υπ’ αρ. 4775/3.3.1998, 4774/1/3.3.1998, 15011/Ε/13.7.1998 και 15012/Ε/13.7.1998 του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Εκ των εις την υπηρεσία μας υφισταμένων στοιχείων δεν προκύπτει ότι η αιτούσα εταιρεία είχε συμμετάσχει στην εν λόγω διαδικασία αδειοδοτήσεως τηλεοπτικών σταθμών. Εντεύθεν ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός της αιτούσης εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «VOLCANO TV» δεν συγκαταλέγεται στους νομίμους λειτουργούντες. Η εταιρεία επικαλούμενη το άρθρο 18 του Ν.4208/2013, δια της υπό κρίσιν αιτήσεώς της αιτείται όπως της παρασχεθεί άδεια εκπομπής τηλεοπτικού σταθμού με ψηφιακή τεχνολογία. Όμως κατά την εν λόγω διάταξη του νόμου προϋπόθεση παροχής άδειας εκπομπής με ψηφιακή τεχνολογία είναι η νόμιμη λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού, η οποία δεν υφίσταται εν προκειμένω. Επομένως η υπό κρίσιν αίτηση είναι αβάσιμη και πρέπει να τεθεί στο Αρχείο»>. Η απόφαση αυτή γνωστοποιήθηκε στην αιτούσα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 7654/17.12.2014 έγγραφο του Προέδρου του ΕΣΡ.

Η ως άνω απορριπτική απόφαση ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους αναγόμενους στην κακή συγκρότηση του οργάνου με την απόφαση ΣτΕ 2030/2019.

ΙΙΙ. Προβαλλόμενοι ισχυρισμοί

Ισχυρίζεται η αιτούσα ότι η απόρριψη του αιτήματος χορηγήσεως άδειας ψηφιακής εκπομπής στον τηλεοπτικό σταθμό της παραβιάζει μια σειρά από συνταγματικές αρχές και τους υπερνομοθετικούς κανόνες για την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης του κοινού. Ισχυρίζεται σχετικώς ότι αγνοεί τον λόγο μη ολοκλήρωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας στην οποία είχε συμμετάσχει και υποστηρίζει ότι παρανόμως κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία αυτή.

Όπως όμως προκύπτει από το νομικό μέρος της παρούσας, από το σύνολο των υφιστάμενων νομοθετικών κανόνων συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται καμία νομική βάση που να επιτρέπει την ψηφιακή μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος από μη υπαγόμενες στο μεταβατικό καθεστώς της νομίμου λειτουργίας τηλεοπτικές επιχειρήσεις. Δεν αμφισβητείται ότι η αιτούσα ουδέποτε θεωρήθηκε εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω νομοθετικού πλαισίου. Δεν ευσταθεί εξάλλου το επιχείρημα της αιτούσας ότι η αδειοδοτική διαδικασία στην οποία συμμετείχε κηρύχθηκε αυθαιρέτως άγονη από το ΕΣΡ, καθώς η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρώθηκε συνεπεία ακυρωτικής απόφασης του ΣτΕ. Ήδη, τέλος, από το έτος 2007 έχει καταργηθεί η κατηγορία των τηλεοπτικών σταθμών τοπικής εμβέλειας, για την οποία η αιτούσα είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον χορήγησης άδειας βάσει της σχετικά εκδοθείσας προκήρυξης.

IV. Υπαγωγή

Ενόψει όλων των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι το αίτημα της αιτούσας δεν μπορεί να γίνει δεκτό λόγω έλλειψης νομικής βάσης που να επιτρέπει τη μετάδοση σε ψηφιακή μορφή του προγράμματος των μη θεωρούμενων ως νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης απορρίπτει το αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΑΕ, ιδιοκτήτριας του μη νομίμως λειτουργούντος τηλεοπτικού σταθμού VOLCANO TV, για την παροχή άδειας ψηφιακής μετάδοσης τηλεοπτικού προγράμματος, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 9η Ιουνίου 2020 και δημοσιεύτηκε την 7η Σεπτεμβρίου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 40/2020 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 7η Σεπτεμβρίου 2020

Στην ίδια κατηγορία