Ο Ανδρέας Λουκάκης στη θέση του Υπεύθυνου Διοίκησης Έργου για την ψηφιοποίηση του αρχείου της Διεύθυνσης Αρχείου της ΕΡΤ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση:ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση στη θέση του Υπεύθυνου Διοίκησης 'Εργου ψηφιοποίησης του αρχείου, της Διεύθυνσης Αρχείου, των Υπηρεσιών Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

2. Την υπ' αριθμ. Ε/178/17.09.2019 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)»], (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ 749/17.09.2019).

3. Την υπ' αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 203/20.09.2019, θ. 1ο: Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα, ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

4. Το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (ΑΔΑ: ΨΓ7Ρ465Θ1Ε-ΛΨ5), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 3150/11.03.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

5. Τον νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΩΑΩΚ465Θ1Ε-ΕΤΤ).

6. Την υπ' αριθμ. 9185/25.06.2020 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., «Τοποθέτηση στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αρχείου, που υπάγεται στις Υπηρεσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», (ΑΔΑ: Ω6Τ7465Θ1Ε-1ΙΒ).

7. Την υπ' αριθμ. 533/22.07.2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Αρχείου, «Τοποθέτηση στη θέση Υπεύθυνου Διοίκησης Έργου Ψηφιοποίησης, της Διεύθυνσης Αρχείου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Αποφασίζουμε

Την τοποθέτηση του τακτικού υπαλλήλου, ΠΕΔ1 Διοικ.-Οικον., Ανδρέα Λουκάκη του Διονυσίου, (Α.Μ. 8696), στη θέση του Υπεύθυνου Διοίκησης Έργου για την ψηφιοποίηση του αρχείου, της Διεύθυνσης Αρχείου, των Υπηρεσιών Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 12.08.20 - Αρ. Πρωτ.: 12554

Στην ίδια κατηγορία