Η Απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Επικοινωνίας για τη Διαφημιστική Καμπάνια COSMOTE GIGA MAX UNLIMITED.

Αιτούσες τον Έλεγχο WUNDERMAN THOMPSON, VODAFONE.Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Αρ. Α 5552:

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης - Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο διαφημιστική επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν και από τις δύο πλευρές, προκειμένου να αξιολογήσει εάν η εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περιορισμών στις συναθροίσεις και μετακινήσεις που έχουν επιβληθεί εξαιτίας της επιδημίας του COVID-19, η Επιτροπή συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Επιτροπή, μετά από όσα αναλυτικά συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση, διαπίστωσε ότι στα διαφημιζόμενα προγράμματα Cosmote Giga Max Unlimited δεν τίθεται από τον πάροχο Cosmote κανένα όριο στην ταχύτητα που δύναται να προσφέρει το δίκτυό της, σε αντίθεση με αντίστοιχα προγράμματα άλλων εταιρειών στα οποία η ταχύτητα, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιορίζεται από τον πάροχο.

Αξιολογώντας τον ισχυρισμό «απεριόριστη ταχύτητα», η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι, επειδή η ταχύτητα που απολαμβάνει ο χρήστης επηρεάζεται από μία σειρά παραμέτρων και εν τέλει, πάντοτε, οριοθετείται από τις τεχνολογικές δυνατότητες του δικτύου, ο υπό έλεγχο ισχυρισμός μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ή/και σε παραπλάνηση.

Έχοντας δε υπ’ όψιν ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι συνεχείς, καθώς και ότι οι καταναλωτές εκτίθενται διαρκώς σε νέα προϊόντα και νέες επικοινωνίες, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι η υπόσχεση της απεριόριστης ταχύτητας είναι πιθανό να δημιουργήσει την προσδοκία μίας διαφορετικής και πρωτόγνωρης εμπειρίας, ως προς την ταχύτητα, (βασισμένη ενδεχομένως σε μία νέα τεχνολογία), που όμως σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν δεν επαληθεύεται, αφού τα διαφημιζόμενα προϊόντα «τρέχουν» με τις ήδη διαθέσιμες ταχύτητες του δικτύου της Cosmote.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η ταχύτητα είναι ένα μέγεθος που εννοιολογικά δεν μπορεί να είναι απεριόριστη και που στην πράξη περιορίζεται πάντα από την τεχνολογία, ενώ το γεγονός ότι στα συγκεκριμένα προγράμματα δεν επιβάλλεται συγκεκριμένο όριο από τον πάροχο, δεν συνιστά επαρκή τεκμηρίωση για να χαρακτηριστεί ως απεριόριστη, κατά την ομόφωνη κρίσης της Επιτροπής.

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισμός «απεριόριστη ταχύτητα» είναι υπερβολικός, δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ή/ και παραπλάνηση, προσκρούει στο άρθρο 5.2.α του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 3 ημερών στην τηλεοπτική επικοινωνία και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στον Κανονισμό σε κάθε άλλο υλικό και μέσο.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.

Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα που αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς και των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη σχετική αίτηση ελέγχου.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής, προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες.

Πληροφορίες: www.see.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση Αρ. Α 5552 - Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας - Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας - 17 Ιουλίου 2020

Στην ίδια κατηγορία