ΕΡΤ: Δημιουργία Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Στην Αθήνα, σήμερα, 22 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 9ο : Δημιουργία Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδρυτικό νόμο της ΕΡΤ ΑΕ, τη δραστηριότητα της εταιρίας ως δημόσιου φορέα παραγωγής και εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού και διαδικτυακού περιεχομένου, την υποχρέωση για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας συνεχώς και αδιαλείπτως (24 ώρες ημερησίως, επτά ημέρες την εβδομάδα), ακόμα και όταν ή όπου η εταιρία αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της με ίδια μέσα, την κοινή εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Τομέα Λειτουργίας και του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων με αρ. πρωτ. : 1006/21.07.2020 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη δημιουργία Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου (εφεξής Μητρώο) για όλες τις γεωγραφικές περιοχές (νομοί ή νησιωτικές περιοχές) της Ελλάδας, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην ως άνω εισήγηση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 22.07.2020 - Αρ. Πρωτ.: 3364

Στην ίδια κατηγορία