Ο Χρήστος Φασόης στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Παραγωγής, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση στη θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Παραγωγής, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν.4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

2.    Την υπ' αριθμ. Ε/178/17.09.2019 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)»], (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ 749/17.09.2019).

3.    Την υπ' αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 203/20.09.2019, θ. 1ο: Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα, ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

4.    Το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (ΑΔΑ: ΨΓ7Ρ465Θ1Ε-ΛΨ5), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 3150/11.03.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

5.    Τον νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΩ4Η465Θ1Ε-65Ψ).

6.    Την υπ' αριθμ. 3246/25.05.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 222/25.05.2020, θ. 2ο «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων», ΑΔΑ ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ).

7.     Την υπ' αριθμ. 6619/01.06.2020 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., «Παροχή εξουσιοδοτήσεων», (ΑΔΑ: Ω7ΟΟ465Θ1Ε-ΓΣΛ).

8.     Την υπ' αριθμ. 489/28.05.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Παραγωγής, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (ΑΔΑ: 9ΗΛΗ465Θ1Ε-ΧΩΧ).

9.    Την υπ' αριθμ. 8077/16.06.2020 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος «Τοποθέτηση στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», (ΑΔΑ: ΩΔΠ8465Θ1Ε-7ΥΤ).

10.    Την υπ' αριθμ. 186/25.06.2020 παραίτηση του Πέτσα Νικολάου του Κωνσταντίνου από τη θέση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

11.    Την υπ' αριθμ. 9777/29.06.2020 Διαπιστωτική Πράξη του Γενικού Διευθυντή Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών, «Λήξη ισχύος απόφασης τοποθέτησης στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Παραγωγής, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της ΕΡΤ-ΑΕ», (ΑΔΑ: 9ΘΥΩ465Θ1Ε-ΡΕΤ).

12.    Την υπ' αριθμ. 143/26.06.2020 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος σχετικά με την αποδοχή της παραίτησης του Νικολάου Πέτσα, από την εν λόγω θέση και την τοποθέτηση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Παραγωγής, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

13.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Αποφασίζουμε

Την τοποθέτηση του τακτικού υπαλλήλου, ΚΤΕΠ1α Σκηνοθέτες, Χρήστου Φασόη του Γεράσιμου, (ΑΜ 4185), στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Παραγωγής, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Aγ. Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2020 - Αρ. Πρωτ.: 9798