ΕΣΡ: Απόρριψη Αίτησης Θεραπείας του Τ/Σ ΑΕ CHANNEL Ν. Θεσσαλονίκης (ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 34/2020 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 21.1.2020 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γιώργο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 3552/2.7.2019 αίτησης θεραπείας και αναστολής εκτέλεσης της ανώνυμης εταιρείας «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ΑΕ CHANNEL Ν. Θεσσαλονίκης. Με την αίτηση ζητείται η ανάκληση της με αριθμό 79/2019 απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και η χορήγηση αναστολής εκτέλεσης μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως θεραπείας.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 215/8.7.2019, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα νομικό Γεώργιο Αναγνωσταρά, που υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 995/ΕΣ/5.11.2019 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστη για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας η πληρεξούσια δικηγόρος Γεωργία Χριστοδούλου, η οποία δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να της παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την
28.1.2020 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 358/28.1.2020 υπόμνημα.

Την 9.6.2020 και ώρα 12.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e-presence.gov.gr» επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο και τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Γεώργιος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1. Κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος: «1) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 2) Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο». Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ... έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου κα της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας ».

2.    Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 2863/2000: «Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ... αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις ... Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη νομοθεσία διοικητικές προσφυγές . ».

3.    Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999): «Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)».

Από τον συνδυασμό και τη λογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα:

(Α) Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς (ή-πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει), δεν δικαιούται όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον: (α) Εάν επικαλείται νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίνον όργανο της υποθέσεως. (β) Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει από την ίδια την διοικητική πράξη.

(Β) Ότι η τυχόν αίτηση που υποβάλλεται, εκ μέρους του βλαπτομένου, από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής χωρίς την επίκληση νέων δεδομένων ή σφάλματος που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, δεν είναι παραδεκτή και γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει αρνητικής «απαντήσεως», κατά την έννοια του άρθρου 10 του Συντάγματος, η σχετική δε «απάντηση», ανεξάρτητα από την τυπική της μορφή, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη (πρβλ. ΣτΕ 2855/2013, 4393/2013, 4519/2014, 4596/2015, 671/2016).

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Με την προσβαλλόμενη απόφαση, έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: «Από τα έγγραφα του φακέλου, από την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος και από τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής.

Από την σύγκριση του τηλεοπτικού προγράμματος του σταθμού της εγκαλουμένης με το αντίστοιχο πρόγραμμα έτερων παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας παρατηρείται σημαντικότατη ταύτιση του μεταδιδόμενου τηλεοπτικού περιεχομένου. Ειδικότερα:

• Υπάρχει σημαντικότατη ταύτιση (τόσο χρονική όσο και από άποψη περιεχομένου) του προγράμματος του σταθμού της εγκαλουμένης με το αντίστοιχο πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού A EPSILON Ν. Αττικής (ενδεικτική χρονική περίοδος ελέγχου 10-16.12.2018). Οι εμπλεκόμενοι σταθμοί μεταδίδουν ταυτοχρόνως τις καθημερινές το ίδιο ακριβώς από πλευράς περιεχομένου πρόγραμμα κατά την χρονική ζώνη 09.30-19.00. Κατά την ως άνω χρονική περίοδο προβάλλονται ειδικότερα οι εκπομπές ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ-ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ-ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΝΑ-JUST BELIEVE IT-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ. Οι ελεγχόμενοι σταθμοί μεταδίδουν ταυτοχρόνως τα σαββατοκύριακα το ίδιο ακριβώς από πλευράς περιεχομένου πρόγραμμα κατά την χρονική ζώνη 08.00-20.30. Κατά την ως άνω χρονική περίοδο προβάλλονται ειδικότερα οι εκπομπές ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ-ΠΡΩΙΝΟ
WEEKEND-ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ-ΑΝΝΙΤΑ AIRLINES-TRAVEL GUIDE-JUST BELIEVE IT. Την Κυριακή προβάλλεται επίσης ταυτοχρόνως η εκπομπή ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ, κατά τις ώρες 22.00-01.00. Συνεπώς, οι ελεγχόμενοι σταθμοί προβάλλουν παραλλήλως το ίδιο ακριβώς από πλευράς περιεχομένου πρόγραμμα από εννέα (9) ώρες και τριάντα (30) λεπτά μέχρι και δεκαπέντε (15) ώρες και τριάντα (30) λεπτά ημερησίως κατά περίπτωση. Ο υπόλοιπος ημερήσιος χρόνος μετάδοσης των εμπλεκόμενων σταθμών καλύπτεται κατά βάση από χρονοθυρίδες και μεμονωμένα μηνύματα τηλεπώλησης, που αφορούν σχεδόν συνολικά τα ίδια ακριβώς προϊόντα και υπηρεσίες. Προβάλλονται επίσης σε επανάληψη οι εκπομπές ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΝΑ & ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.

• Υπάρχει σημαντικότατη ταύτιση (τόσο χρονική όσο και από άποψη περιεχομένου) του προγράμματος του σταθμού της εγκαλουμένης με το αντίστοιχο πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού ΑΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΝ. Δράμας (ενδεικτική χρονική περίοδος ελέγχου 10¬16.12.2018). Οι εμπλεκόμενοι σταθμοί μεταδίδουν ταυτοχρόνως τις καθημερινές το ίδιο ακριβώς από πλευράς περιεχομένου πρόγραμμα κατά την χρονική ζώνη 09.30-19.00. Κατά την ως άνω χρονική περίοδο προβάλλονται ειδικότερα οι εκπομπές ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ-ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ¬ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΝΑ-JUST BELIEVE IT-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ. Οι ελεγχόμενοι σταθμοί μεταδίδουν ταυτοχρόνως τα σαββατοκύριακα το ίδιο ακριβώς από πλευράς περιεχομένου πρόγραμμα κατά την χρονική ζώνη 10.00¬19.30. Κατά την ως άνω χρονική περίοδο προβάλλονται ειδικότερα οι εκπομπές ΠΡΩΙΝΟ WEEKEND-ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ-ΑΝΝΙΤΑ AIRLINES. Την Κυριακή προβάλλεται επίσης από κοινού η εκπομπή ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ, κατά τις ώρες 22.00-01.00. Συνεπώς, οι ελεγχόμενοι σταθμοί προβάλλουν παραλλήλως το ίδιο ακριβώς από πλευράς περιεχομένου πρόγραμμα από εννέα (9) μέχρι και δώδεκα (12) ώρες ημερησίως κατά περίπτωση. Ο υπόλοιπος ημερήσιος χρόνος μετάδοσης των εμπλεκόμενων σταθμών καλύπτεται κατά βάση από χρονοθυρίδες και μεμονωμένα μηνύματα τηλεπώλησης που αφορούν σχεδόν συνολικά τα ίδια ακριβώς προϊόντα και υπηρεσίες, πλην δύο (2) έως τεσσάρων (4) κατά περίπτωση ωρών ημερησίως κατά τις οποίες ο σταθμός ΑΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ προβάλλει πρόγραμμα τοπικού περιεχομένου με άλλο λογότυπο. Προβάλλονται επίσης σε επανάληψη οι εκπομπές ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ-ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΝΑ -ΑΠΟΚΑΛ ΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.

Η εγκαλουμένη προβάλλει τον ισχυρισμό ότι η ομοιότητα του προγράμματος του σταθμού της με έτερους τηλεοπτικούς φορείς οφείλεται στο γεγονός ότι για να επιτύχει οικονομίες κλίμακος έχει συνάψει συμβάσεις με εταιρείες παραγωγής προγραμμάτων, οι οποίες προφανώς προμηθεύουν βάσει αντιστοίχων συμφωνιών τα ίδια ακριβώς προγράμματα και σε άλλους παρόχους περιεχομένου σε άλλες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. Η εγκαλουμένη υποστηρίζει ότι αυτές οι συμφωνίες είναι απόλυτα νόμιμες και επιτρεπτές. Η εγκαλουμένη αρνείται επίσης ότι κάνει αναμετάδοση του προγράμματος άλλων τηλεοπτικών φορέων, υποστηρίζοντας ότι ουδεμία έχει η ίδια ανάμειξη στη μετάδοση και από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς των προβαλλόμενων από αυτήν εκπομπών. Αναφέρεται και ως προς το σημείο αυτό στις σχετικές συμβάσεις που έχει συνάψει με εταιρείες παραγωγής προγράμματος, εικάζοντας ότι αντίστοιχες συμφωνίες έχουν συναφθεί και από άλλους παρόχους περιφερειακής εμβέλειας.

Ο παραπάνω ισχυρισμός προβάλλεται αορίστως και αναποδείκτως. Δεν προσκομίζονται από την εγκαλουμένη οι συμβάσεις παραγωγής προγράμματος στις οποίες αναφέρεται και οι οποίες υποτίθεται ότι αφορούν το σύνολο των μεταδιδόμενων τηλεοπτικών εκπομπών που περιγράφονται στο πραγματικό μέρος της παρούσας. Ανεξαρτήτως όμως αυτού, με τον παραπάνω ισχυρισμό της η εγκαλουμένη συνομολογεί ουσιαστικώς ότι ο σταθμός της στερείται της απαιτούμενης κατά νόμον προγραμματικής και λειτουργικής αυτοτέλειας. Όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στο πραγματικό μέρος της παρούσας, οι μόνες ουσιαστικά εκπομπές τις οποίες προβάλλει η εγκαλουμένη (είτε απευθείας είτε σε επανάληψη) είναι εκείνες που μεταδίδονται και από έτερους τηλεοπτικούς φορείς και τις οποίες έχει αναθέσει σύμφωνα με τις παραδοχές της σε εταιρείες παραγωγής προγράμματος. Ο υπόλοιπος τηλεοπτικός της χρόνος καλύπτεται από χρονοθυρίδες και μεμονωμένα μηνύματα τηλεπώλησης, που προφανώς ουδόλως μπορούν να θεωρηθούν πρόγραμμα παραγωγής της εγκαλουμένης κατά τις σχετικές νομοθετικές επιταγές. Η εγκαλουμένη συνομολογεί συνεπώς ότι έχει αναθέσει συνολικώς την παραγωγή του τηλεοπτικού της προγράμματος σε τρίτες εταιρείες παραγωγής, ενώ μια τέτοια ανάθεση επιτρέπεται κατά νόμον για μεμονωμένα και μόνον προγράμματα.

Ακόμα και αν γίνονταν επομένως αποδεκτά τα προβαλλόμενα επιχειρήματα της εγκαλουμένης ως προς τους λόγους της σημαντικότατης ομοιότητας του τηλεοπτικού της προγράμματος με εκείνο του τηλεοπτικού σταθμού A EPSILON Ν. Αττικής, το συμπέρασμα θα παρέμενε ότι ο σταθμός της στερείται της απαιτούμενης κατά νόμον προγραμματικής και λειτουργικής αυτοτέλειας.

Ενόψει όλων αυτών, καθίσταται σαφές ότι η εγκαλούμενη εταιρεία παραβίασε - εκ προθέσεως - τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας διατάξεις. Επομένως, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλουμένη διοικητική κύρωση και δη εκείνη του προστίμου για την απουσία αυτονόμου προγράμματος και την συνολική ανάθεση της παραγωγής του τηλεοπτικού της προγράμματος σε τρίτους φορείς.

Περαιτέρω, με βάση τη βαρύτητα της παραβάσεως, το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού και το γεγονός ότι η εγκαλουμένη υπήρξε πολλαπλώς υπότροπη (και) κατά το πρόσφατο παρελθόν για παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας (όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στο ΕΣΡ στοιχεία), κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των 150.000 ευρώ».

Με την υπό κρίση αίτηση θεραπείας η ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού εταιρεία δεν προσκομίζει κανένα «νέο» δεδομένο υπό την προεκτεθείσα έννοια στο οποίο να μπορεί να θεμελιωθεί το υποβαλλόμενο αίτημα αλλά επαναλαμβάνει ουσιαστικά τα ίδια επιχειρήματα, τα οποία προέβαλε κατά την διαδικασία που προηγήθηκε της έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης και τα οποία απορρίφθηκαν με την προσβαλλομένη. Δεν υπάρχει εξάλλου στην προσβαλλομένη κανένα νομικό σφάλμα που να μπορεί να οδηγήσει στην ανάκληση αυτής.

Επομένως, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

H Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης απορρίπτει την με αριθμό πρωτοκόλλου 3552/2.7.2019 αίτηση θεραπείας της ανώνυμης εταιρείας «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της με αριθμό 79/2019 απόφασης του ΕΣΡ. 

Ενόψει αυτού, καθίσταται άνευ αντικειμένου η εξέταση του αιτήματος αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλομένης που συνυποβάλλεται με την απορριφθείσα αίτηση θεραπείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 9η Ιουνίου 2020 και δημοσιεύτηκε την 19η Ιουνίου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 34/2020 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 19η Ιουνίου 2020

Στην ίδια κατηγορία