ΕΣΡ: Διαγραφή του Τ/Σ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV Ν. Λέσβου (ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.) από τον Πίνακα Λειτουργούντων Τηλεοπτικών Σταθμών Περιφερειακής Εμβέλειας.

Διαβάστε την Απόφαση 93/2109 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 6.5.2019 και ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Σαρειδάκη, Ευαγγελία Μήτρου και Δήμητρα Παπαδοπούλου,. Απόν το μέλος Γεώργιος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο έλεγχος της λειτουργίας του Τ/Σ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV» Ν. Λέσβου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.». Σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως φάκελος με αριθμό 138/19.4.2019.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης δεν προσήλθε η φερόμενη ως λειτουργούσα τον σταθμό ως άνω εταιρεία, αν και είχε κληθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου ΕΣΡ 2413/24.4.2019 κλήση.

Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως
και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας. Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ «ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών»> (άρθρο 4 παρ. 1 περ. β Ν. 2863/2000).

2.    Κατά το άρθρο 3 παρ. 4 του Π.Δ/τος 310/1996: «οι μέτοχοι των τηλεοπτικών ανωνύμων εταιρειών καθώς και τα μέλη οργάνων της διοικήσεως των εταιρειών αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. τον Ιανουάριο κάθε έτους τα εις αυτήν και τις επόμενες δύο παραγράφους αναφερόμενα στοιχεία».

3.    Κατά το άρθρο 14 παρ. 5 περ. α του Ν. 4339/2015: «Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται να τηρούν τις γενικές αρχές ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου...καθώς και κάθε άλλης διάταξης της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας».

4.    Εξάλλου, κατά το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998: «Οι τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και έχουν υποβάλει εμπροθέσμως αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού σύμφωνα με τη διαδικασία των υπ' αριθμ. 4775/1/3.3.1998 (ΦΕΚ παρ. 15), 4774/1/3.3.1998 (ΦΕΚ παρ. 14), 15011/Ε/13.7.1998 (ΦΕΚ παρ. 36) αποφάσεων του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες εντός της γεωγραφικής περιοχής που αντιστοιχεί στον αναγραφόμενο στην αίτησή τους Χάρτη Συχνοτήτων του Παραρτήματος II της υπ' αριθμ. 15587/Ε/19.8.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΦΕΚ 785 Β'), μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την οποία θα χορηγηθούν άδειες λειτουργίας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών για την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή ή μέχρι την έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 2 παρ. 5 περιπτώσεις γ' και δ' του ν. 2328/1995 ελέγχου συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων ή της επάρκειας της τεχνικής μελέτης».

5.    Περαιτέρω, κατά το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 4339/2015: «Η άδεια τελεί υπό τους ακόλουθους όρους:... β) Ο πάροχος περιεχομένου υποχρεούμαι να συμβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας με πάροχο δικτύου, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει πληθυσμιακά την Περιφερειακή Ζώνη για την οποία χορηγείται η άδεια σε ποσοστό που καθορίζεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων, γ)... Οι πάροχοι περιεχομένου πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη μετάδοση και μεταφορά του προγράμματός τους προς τον πάροχο δικτύου. Κάθε διακοπή του προγράμματός τους που γίνεται με ευθύνη του παρόχου περιεχομένου πέραν της μίας ώρας εντός ενός εικοσιτετραώρου πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς με την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Ε.Σ.Ρ. εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών».

6.    Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3592/2007 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 80 του Ν. 4070/2012): «Η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας με χρήση ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ψηφιακού σήματος, αποτελεί παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον πάροχο περιεχομένου. Ο πάροχος δικτύου και ο πάροχος περιεχομένου απαιτείται να είναι διαφορετικά νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη του καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου ορίζει : «Στον πάροχο δικτύου χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Για τον πάροχο δικτύου, η κατά τα ως άνω παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών λαμβάνει χώρα υπό το καθεστώς Γενικής Αδείας και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο πάροχος δικτύου παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας στους παρόχους περιεχομένου»». Σε σχέση με τους παρόχους περιεχομένου, η παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ορίζει: «Για τον πάροχο περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής απαιτείται, πριν την έναρξη εκπομπής, η χορήγηση άδειας κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ. το οποίο εκδίδει και τη σχετική προκήρυξη» .

Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση ρυθμίστηκε από το άρθρο 14 του Ν 3592/2007 το οποίο όριζε στην παράγραφο 1 : «α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 13, οι νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας ή οι αδειούχοι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, μετά την αδειοδότησή τους, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ή της προβλεπόμενης στο άρθρο 17 παρ. 1 του παρόντος θυγατρικής εταιρίας αυτής, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να μεταδίδουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Με την απόφαση που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 6 καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα, κατ' επιλογή τους, να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία. Η εκπομπή ψηφιακού προγράμματος υπόκειται στις υποχρεώσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6. β) Στην ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι γεωγραφικές περιοχές, καθώς και η συχνότητα αναλογικής εκπομπής για τον κάθε νομίμως λειτουργούντα τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας που θα απελευθερωθεί, εφόσον απαιτείται, ανά γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν με ψηφιακή τεχνολογία το αναλογικό τους πρόγραμμα στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ψηφιακές συχνότητες, ανά γεωγραφική περιοχή, στις οποίες οι ανωτέρω τηλεοπτικοί σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν το αναλογικό τους πρόγραμμα με ψηφιακή τεχνολογία, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου».

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 3592/2007 ορίστηκε η διαδικασία εγκρίσεως από το ΕΣΡ του προγράμματος των λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών, προκειμένου να το εκπέμψουν ψηφιακά σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Ειδικότερα, η εν λόγω παράγραφος όριζε: «Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, καθορίζονται ποιοι και πόσοι από αυτούς θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, ανάλογα με την ποιότητα του προγράμματός τους, που κρίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 6. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η συχνότητα στην οποία θα εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, από τις συχνότητες που θα καθοριστούν με την απόφαση της παραγράφου 6.». Τις προϋποθέσεις λειτουργίας των εν λόγω τηλεοπτικών σταθμών ρύθμισε και το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4038/2012, σύμφωνα με το οποίο: «Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 παρ. 7α του ν. 3592/2007 ως νομίμως λειτουργούντες περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου, υπό τους ακόλουθους όρους:

α. Της υποβολής αίτησης κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3592/2007 εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και της έγκρισης από το ΕΣΡ της ψηφιακής εκπομπής του αναλογικού τους προγράμματος.

β. Της συμμετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής η οποία θα διενεργηθεί κατά το άρθρο 13 του ν. 3592/2007».

Σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 13 του Ν 3592/2007, εκδόθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας η με αριθμό 706/4/6.2.2014 απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία ανακηρύχθηκε υπερθεματιστής «της Δημοπρασίας για την Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής» για το 1 δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα 13 Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΎ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ και τον Δ/Τ DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ». Εν συνεχεία, με την απόφαση 707/2/13.02.2014 της ΕΕΤΤ (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμό 716/003/30.04.2014 απόφαση της ΕΕΤΤ) χορηγήθηκαν στην εταιρεία DIGEA δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Μετά την αδειοδότηση του παρόχου δικτύου έληξε η προβλεπόμενη στο άρθρο 14 του Ν 3592/2007 μεταβατική αυτή περίοδος. Ειδικότερα, με την ΚΥΑ 41167/1375/22.8.2013 (ΦΕΚ Β 2064/2013) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 40518/1168/Φ.111Α/04.07.2014 (ΦΕΚ 1879/Β/2014) και Οικ 62941/1831/Φ111Α/2910.2014 (ΦΕΚ 2931/30.10.2014) ορίστηκε η 21η Νοεμβρίου 2014 ως ημερομηνία διακοπής των ψηφιακών εκπομπών της ΚΥΑ 21161/2008. Τα ανωτέρω προβλέπονται ρητά και στο άρθρο 18 του Ν. 4208/2013, σύμφωνα με το οποίο : «Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4070/ 2012 (Α' 82), οι τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α' 14), εφόσον εξέπεμπαν τηλεοπτικό πρόγραμμα στις 31.8.2013, συμβάλλονται με νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την ψηφιακή εκπομπή του προγράμματος τους, μέχρι τη χορήγηση αδειών παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής όπως προβλέπεται από το ν. 3592/2007, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι
τις 30.6.2014, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4038/2012. Η ψηφιακή εκπομπή του προγράμματος τους υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 6 του ν. 3592/2007».

7.    Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

8.    Από τα παραπάνω, προκύπτει σαφώς ότι ο νομοθέτης επέτρεψε την προσωρινή εκπομπή των καλυπτόμενων από το άρθρο 17 παρ. 1 Ν. 2644/1998 περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών μέχρι την έκδοση προκήρυξης αδειών λειτουργίας για την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή. Επομένως, η σχετική κάλυψη ισχύει για όσο χρόνο λειτουργεί ο σταθμός μέχρι την προκήρυξη της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας και τη χορήγηση των οριστικών αδειών. Συνακολούθως, ένας πάροχος περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας παύει να καλύπτεται από το μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις:

α) Αν εκδοθεί προκήρυξη χορήγησης αδειών περιφερειακής εμβέλειας και ο πάροχος δεν συμμετάσχει παραδεκτώς στην προκηρυχθείσα αδειοδοτική διαδικασία.

β) Αν εκδοθεί προκήρυξη χορήγησης αδειών περιφερειακής εμβέλειας και χορηγηθούν οριστικές άδειες.

γ) Αν ο σταθμός παύσει να λειτουργεί στο μεσοδιάστημα από την έναρξη ισχύος του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 μέχρι και την έκδοση της προκήρυξης για τη χορήγηση των αδειών παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας.

Ομοίως προκύπτει ότι όλοι οι λειτουργούντες πάροχοι περιεχομένου οφείλουν να συμβάλλονται με τον νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης ψηφιακής μετάδοσης του τηλεοπτικού τους προγράμματος. Κάθε προσωρινή διακοπή μετάδοσης του προγράμματος αυτού πρέπει να αιτιολογείται και να συνοδεύεται από την υποβολή σχετικής έκθεσης στο ΕΣΡ.

Εξάλλου, από τον συνδυασμό της ρύθμισης του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 με τις προβλέψεις του Ν. 4339/2015 συνάγονται τα ακόλουθα:

(α) Ότι μεταξύ του Κράτους και του παρόχου περιεχομένου που εμπίπτει στο μεταβατικό καθεστώς του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 δημιουργείται μια ιδιόρρυθμη (sui generis) δημοσίου δικαίου έννομη σχέση, με την οποία επιτρέπεται στον πάροχο η άνευ αδείας προσωρινή εκπομπή τηλεοπτικού προγράμματος.

(β) Ότι εξαιτίας του όλως εξαιρετικού χαρακτήρος της ρύθμισης - αφού με αυτήν επιδιώκεται η προσωρινή εκπομπή τηλεοπτικού προγράμματος άνευ νομίμου αδείας - και της ως εκ τούτου ανάγκης η ρύθμιση αυτή να ερμηνεύεται στενώς, παρέχεται στους παρόχους η δυνατότητα να εκπέμπουν τηλεοπτικό πρόγραμμα μόνον για όσον χρόνο πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998.

(γ) Ότι για όσο χρονικό διάστημα ο εμπίπτων στο ως άνω μεταβατικό καθεστώς πάροχος εκπέμπει τηλεοπτικό πρόγραμμα οφείλει - για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και δη κατά μείζονα λόγο - να πληροί τις προϋποθέσεις και να τηρεί τις υποχρεώσεις που εκ της νομοθεσίας προβλέπονται για νομίμως αδειοδοτημένους σταθμούς, αφού, υπό την αντίθετη εκδοχή, θα προέκυπτε το προφανές άτοπο να αποδίδεται στην βούληση του νομοθέτη η πρόθεση να υπαγάγει τους κατόχους νόμιμης άδειας σε δυσμενέστερη θέση έναντι εκείνων των τηλεοπτικών σταθμών που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν παρανόμως και των οποίων οι επιχειρηματικοί φορείς έσπευσαν να επωφεληθούν των μεταβατικών νομοθετικών ρυθμίσεων (πρβλ. σχετικώς Ολ. ΣτΕ 3578/2010 και ΑΠ 1701/2014).

(δ) Ότι ένας τέτοιος όρος ύπαρξης της έννομης σχέσης και μια αντίστοιχη υποχρέωση του εμπίπτοντος στο προαναφερόμενο μεταβατικό καθεστώς παρόχου περιεχομένου είναι η διαρκής και αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού, η διακοπή της λειτουργίας του οποίου επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση της όλης έννομης σχέσης μεταξύ του παρόχου και του Κράτους (το οποίο μάλιστα, με βάση και τους διεθνείς κανόνες, δεν έχει δικαίωμα αποθεματοποίησης του ραδιοφωνικού ή του τηλεοπτικού φάσματος).

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των διαλαμβανομένων στο φάκελο στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα: Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.» λειτουργούσε τηλεοπτικό σταθμό στην Λέσβο με τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV». Όμως: (α) Ο εν λόγω τηλεοπτικός σταθμός δεν έχει υποβάλει στο ΕΣΡ τα υπό του Π.Δ/τος 310/1996 οριζόμενα στοιχεία κατά τα τελευταία έτη, και συγκεκριμένα από το 2011. (β) Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3705/10.7.2017 έγγραφό του, το ΕΣΡ ζήτησε από την εταιρία εξηγήσεις για την μακρόχρονη μη υποβολή στοιχείων στην Υπηρεσία, αλλά ουδεμία απάντηση δόθηκε. (γ) Ο νόμιμος πάροχος δικτύου (DIGEA) στο από 19-4-2019 ενημερωτικό του έγγραφο δεν περιλαμβάνει τον ανωτέρω σταθμό σ’ εκείνους που λειτουργούν στην νήσο Λέσβο.

ΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, διαπιστώνεται η διακοπή της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV Νομού Λέσβου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., κατά τα τελευταία έτη, γεγονός που επέφερε -με βάση τα ανωτέρω αναλυθέντα- αυτοδίκαιη κατάργηση της όλης έννομης σχέσης μεταξύ της ανωτέρω εταιρείας και του Κράτους. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η διαγραφή του σταθμού αυτού από τον τηρούμενο από το ΕΣΡ Πίνακα Λειτουργούντων Τηλεοπτικών Σταθμών Περιφερειακής Εμβέλειας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης διαπιστώνει ότι ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV Νομού Λέσβου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., έχει παύσει να λειτουργεί κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό και αποφασίζει τη
διαγραφή του από τον Πίνακα Λειτουργούντων Τηλεοπτικών Σταθμών Περιφερειακής Εμβέλειας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 6η Μαΐου 2019 και δημοσιεύθηκε την 28η Μαΐου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Παρατηρήσεις: Απόφαση 93/2109 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - 28η Μαΐου 2020

Στην ίδια κατηγορία