ΕΡΤ ΑΕ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ σχετικά με τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της:Στην Αθήνα, σήμερα, 25 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των εκτάκτων μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 2ο : Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αναφορικά με τον ορισμό Προϊσταμένων στις Γενικές Διευθύνσεις της ΕΡΤ ΑΕ, μετά την έγκριση του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και τοποθετεί:

■ Τον κο Φώτιο Καφαράκη, του Κωνσταντίνου, πτυχιούχο της Σχολής Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, ως Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης.

■ Τον κο Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου, του Θεοδώρου, κάτοχο πτυχίου Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος.

■ Τον κο Ιωάννη Βουγιουκλάκη, του Δρακούλη, κάτοχο πτυχίου Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων.

■ Τον κο Ευάγγελο Λουριδά, του Κωνσταντίνου, κάτοχο πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η διάρκεια της θητείας τους ορίζεται τριετής, ξεκινά στις, 26.05.2020 και λήγει στις 25.05.2023, υπό την προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε ετήσια βάση. Σε αυτή την περίπτωση η θητεία τους ανανεώνεται αυτοδίκαια για ένα έτος και δεν απαιτείται νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

■ Την κα Κωνσταντίνα Κουτρούλη, του Θεοφάνη, κάτοχο πτυχίου Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Παντείου Πανεπιστημίου, ως Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης.
Η διάρκεια της σύμβασής της ορίζεται σε ένα έτος, ξεκινά από την ανάληψη των καθηκόντων της, μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ίσο χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση τριών ετών συνολικά.

■ Την κα Χρυσάνθη - Κυριακή Μασούρου, του Σωτηρίου, ως Εντεταλμένη Σύμβουλο του Τομέα Συντονισμού Τηλεοπτικού Προγράμματος για το υπόλοιπο της θητείας της, ήτοι έως 21.10.2020, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση τριών ετών συνολικά.

Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί:

■ Στον κ. Φώτιο Καφαράκη, Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης, την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης, έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη, την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και υπογραφής συμβάσεων μίσθωσης εκτάκτων κυκλωμάτων μεταφοράς τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος, τεχνικών διευκολύνσεων εσωτερικού-εξωτερικού έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη και την αρμοδιότητα και το δικαίωμα υπογραφής συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης τηλεοπτικής παραγωγής, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τον ορίζει επίσης ως διατάκτη για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης/ανατροπής υποχρέωσης (AAY) ως ακολούθως:■ Στον κ. Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου, Γενικό Διευθυντή Προγράμματος, την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης, έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη και την αρμοδιότητα και το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων και συμβάσεων μίσθωσης προγράμματος έως του ποσού των 10.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη, καθώς και συμβάσεων συμπαραγωγής οπτικοακουστικών - κινηματογραφικών έργων (1,5% - Μικρού Μήκους), κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην τελευταία περίπτωση.
Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος εξουσιοδοτείται να αποστέλλει επιστολές επιβεβαίωσης εκ μέρους της ΕΡΤ για τη συμμετοχή της ως συμπαραγωγού σε ταινίες - ντοκιμαντέρ, κατόπιν σχετικής απόφασης του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου.
Επίσης, χορηγεί την αρμοδιότητα και το δικαίωμα υπογραφής συμβάσεων προμήθειας περιεχομένου ανεξαρτήτως ποσού, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και την αρμοδιότητα και το δικαίωμα εγγραφής σε μουσικές βιβλιοθήκες για την προμήθεια μουσικού υλικού πλαισίωσης τρέιλερ έως του ποσού των 1.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά εγγραφή.
Τον ορίζει επίσης ως διατάκτη για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης/ανατροπής υποχρέωσης (AAY) ως ακολούθως:■ Στον κ. Ιωάννη Βουγιουκλάκη, Γενικό Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων, την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης, έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη και την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών, την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και υπογραφής συμβάσεων μίσθωσης τακτικών κυκλωμάτων μεταφοράς τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος, τηλεφωνικών γραμμών καθώς και κάλυψης αναγκών εκχιονισμού δρόμων για την πρόσβαση στα Κέντρα Εκπομπής έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη και το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων και συμβάσεων προμήθειας διαδικτυακού περιεχομένου έως του ποσού των 10.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη.
Τον ορίζει επίσης ως διατάκτη για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης/ανατροπής υποχρέωσης (AAY) ως ακολούθως:■ Στον κο Ευάγγελο Λουριδά, Γενικό Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, έκδοσης αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και παραλαβής, έκδοσης προκήρυξης, έγκρισης κατά στάδια της διαδικασίας ανάθεσης και έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης για διαδικασίες ανάθεσης και συμβάσεις έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη. Η απόφαση για την προμήθεια αγαθών ή την ανάθεση υπηρεσιών για συμβάσεις έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη θα επέχει θέση σύμβασης, εκτός εάν στην ίδια την απόφαση προβλέπεται ρητά ότι θα υπογραφεί σύμβαση, που θα περιλαμβάνει τους όρους της συνεργασίας. Επιπλέον, την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων ορισμού υπολόγου για χορήγηση έκτακτων πάγιων προκαταβολών, την αρμοδιότητα έγκρισης προκαταβολών μισθού έως τριών (3) μηνών. Η επιστροφή της προκαταβολής, που θα χορηγείται, θα γίνεται με παρακράτηση από τη μισθοδοσία του υπαλλήλου σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων δεν θα ξεπερνά τις δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις.
Τον ορίζει επίσης ως διατάκτη για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης/ανατροπής υποχρέωσης (AAY) ως ακολούθως:


■ Στην κα Κωνσταντίνα Κουτρούλη, από την ημερομηνία που θα αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων της ως Γενική Διευθύντρια Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης, την αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας δαπανών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης, έως του ποσού των 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη και την αρμοδιότητα και το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων και συμβάσεων έως του ποσού των 10.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) ανά διακριτή δαπάνη.
Την ορίζει επίσης ως διατάκτη για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης/ανατροπής υποχρέωσης (AAY) ως ακολούθως:Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της κας Κωνσταντίνας Κουτρούλη, τις αρμοδιότητες της εν λόγω Γενικής Διευθύντριας ασκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Για τις εσωτερικές παραγωγές που υλοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος, Ενημέρωσης, και ΕΡΤ3, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές Προγράμματος, Ενημέρωσης και ΕΡΤ3 όπως, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, εγκρίνουν τις εσωτερικές παραγωγές που υλοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση εκάστου, εκδίδοντας και δημοσιεύοντας τις απαιτούμενες αποφάσεις.

Για την παροχή τεχνικών διευκολύνσεων σε γεωγραφικές περιοχές όπου είτε ουδείς πάροχος έχει εγγραφεί στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών τεχνικών διευκολύνσεων, είτε οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο δεν δύνανται να καλύψουν τις ανάγκες, είτε - τέλος η μετακίνηση συνεργείων εγγεγραμμένων σε μητρώα της ίδιας ή άλλων γεωγραφικών περιοχών είναι ασύμφορη για την ΕΡΤ λόγω μεγάλου κόστους μετακίνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές Ενημέρωσης, Προγράμματος, Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων και ΕΡΤ3 για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικών διευκολύνσεων σε παρόχους με έδρα εντός των προαναφερθεισών περιοχών, που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αλλά καλύπτουν τις απαιτήσεις της ΕΡΤ και αποδέχονται τις τιμές του μητρώου και την έκδοση της σχετικής απόφασης κάθε φορά.

Για τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας εσωτερικού και τις αποφάσεις μετακίνησης εντός έδρας εσωτερικού των υπαλλήλων της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους Γενικούς Διευθυντές όπως, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, υπογράφουν τις αποφάσεις μετακινήσεις των υπαλλήλων της Γενικής τους Διεύθυνσης.

Για τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας εξωτερικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών όπως υπογράφει τις εν λόγω αποφάσεις μετακίνησης των υπαλλήλων της ΕΡΤ ΑΕ, ανεξαρτήτως ποσού ανά μετακίνηση. Η έγκριση των υπηρεσιακών σημειωμάτων που προηγούνται των ως άνω αποφάσεων για την υπηρεσιακή μετακίνηση των εργαζομένων στο εξωτερικό, ανήκει στην αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Στους Γενικούς Διευθυντές Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ενημέρωσης, Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων, ΕΡΤ3 και Προγράμματος χορηγείται η αρμοδιότητα και το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων αναπλήρωσης Προϊσταμένων της Γενικής τους Διεύθυνσης.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στη διαύγεια τίθεται άμεσα σε εφαρμογή η νέα οργανωτική δομή, όπως αυτή εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: 3150/11-03-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 222 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 25.5.2020 - Αρ. Πρωτ.: 3246

Στην ίδια κατηγορία