ΕΣΡ: Απόφαση σχετικά με αίτημα του Ρ/Σ «ΗΡΟΔΟΤΟΣ FM» (ήδη «ΝΟΣΤΟΣ FM»)!

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 144/2018 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 27.2.2018 και ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Νικόλαο Κιάο, Βασίλειο Καραποστόλη, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Γεώργιο Σαρειδάκη, Γεώργιο Πλειό και Ευαγγελία Μήτρου. Απόν το μέλος Δήμητρα Παπαδοπούλου, η οποία είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμό πρωτ. 4026/31.7.2017 αίτησης του Κωνσταντίνου Χούντα, φερόμενου ως ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών «ΗΡΟΔΟΤΟΣ», με την οποία ζητεί να ανακληθεί η με αριθμό 102/2017 απόφαση του ΕΣΡ. Με την τελευταία το ΕΣΡ «ανακάλεσε την υπ’ αριθμ. 254/2015 απόφασή του και τις εκδοθείσες, με βάση αυτή, και αναφερόμενες στο σκεπτικό “βεβαιώσεις νομίμου λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού”».

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 414/24.8.2017, ο οποίος χρεώθηκε στην ειδική επιστήμονα - νομικό Πέρσα Λαμπροπούλου και στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου. Οι Ειδικοί Επιστήμονες υπέβαλαν στο ΕΣΡ τις με αριθμό πρωτοκόλλου 919/ΕΣ/5.10.2017 και 851/ΕΣ/10.10.2018 νομικές τους εισηγήσεις, αντιστοίχως.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστησαν ο Κωνσταντίνος Χούντας καθώς και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του Αντώνης Πετρίδης, Γιώργος Φερετζάνης και Βασίλης Πήττας. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο οι εκπρόσωποι της εγκαλουμένης δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 7.3.2018 και ώρας 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 1244/7.3.2018 υπόμνημα.
Την 20.11.2018 και ώρα 10.30 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τα αυτά ως άνω (παρόντα κατά τη συζήτηση) μέλη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Πριν αρχίσει η επί της υποθέσεως συζήτηση, προσήλθε αυτόκλητος και αυτοπροσώπως ο αιτών Κωνσταντίνος Χούντας και ζήτησε να του επιτραπεί να ομιλήσει συμπληρωματικώς επί της αιτήσεώς του, η δε Ολομέλεια δέχτηκε το αίτημά του. Ο αιτών ομίλησε και αποχώρησε, Μετά ταύτα, η Ολομέλεια, αφού άκουσε τους ειδικούς επιστήμονες - νομικούς Πέρσα Λαμπροπούλου και Αλέξανδρο Οικονόμου, που είχαν ορισθεί, από τον Πρόεδρο, εισηγητές:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ι. ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ (Α) Νομικό Μέρος
1. Κατά το άρθρο 50 του ΠΔ 18/1989: «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας»: «4. Οι διοικητικές αρχές, σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους κατά το άρθρο 95, παρ. 5 του Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό. Ο παραβάτης, εκτός από τη δίωξη κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση.
5.Οι αποφάσεις της Ολομελείας, ακυρωτικές και απορριπτικές, καθώς και των Τμημάτων, αποτελούν μεταξύ των διαδίκων δεδικασμένο που ισχύει και σε κάθε υπόθεση ή διαφορά ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής, κατά την οποία προέχει το διοικητικής φύσεως ζήτηση που κρίθηκε από το Συμβούλιο».
Εξάλλου, κατά το άρθρο 198 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999):
«1. Οι διοικητικές αρχές οφείλουν, με θετικές ενέργειες ή με αποχή από κάθε αντίθετη ενέργεια, να συμμορφώνονται προς το περιεχόμενο των αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται για διαφορές που άγονται προς επίλυση με άσκηση προσφυγής.
2. Η παράλειψη διοικητικής αρχής προς συμμόρφωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έχει ως συνέπεια, για τον παραβάτη, εκτός από την κατ' άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα ποινική του δίωξη, και την προσωπική του ευθύνη προς αποζημίωση».

(Β) Πραγματικό Μέρος
Στην προκειμένη περίπτωση, το ιστορικό της υποθέσεως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 1794/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, της οποίας η ελάσσων πρόταση και το συμπέρασμα έχουν, κατά λέξιν, ως εξής:
« 4. Επειδή, εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως
προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών υπέβαλε στις 14.10.2009 αίτηση προς το Ε.Σ.Ρ., με την οποία, καθ' ερμηνείαν του περιεχομένου της, ζήτησε να χορηγηθεί βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 παρ. 29 του ν. 3310/2005, για τον ραδιοφωνικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΟΔΟΤΟΣ FM» Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας του. Η αίτηση αυτή απερρίφθη αρχικώς με την υπ’ αριθμ. 199/27.4 2010 απόφαση του Ε.Σ.Ρ., ενώ με τις υπ' αριθμ. 287/1.9.2014 και 51/9.2.2015 όμοιες αποφάσεις απερρίφθησαν και οι από 22.5.2014 και 20.10.2014 σχετικές αιτήσεις θεραπείας του αιτούντος. Εν συνεχεία, όμως, νεότερη αίτηση θεραπείας του αιτούντος έγινε δεκτή με την υπ. αριθμ. 254/22.7.2015 απόφαση του Ε.Σ.Ρ., με την οποία, κατόπιν της συνεκτιμήσεως εγγράφων που δεν είχαν εξετασθεί κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Αρχής, κρίθηκε ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 παρ. 29 του ν. 3310/2005 για τη χορήγηση βεβαιώσεως νόμιμης λειτουργίας για τον επίμαχο σταθμό. Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι από τα στοιχεία του φακέλου προέκυπτε αφ’ ενός μεν ότι ο φορέας του σταθμού είχε υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην προκηρυχθείσα το έτος 1996 διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης ραδιοφωνικών σταθμών, αφ' ετέρου δε ότι ο σταθμός λειτουργούσε κατά την 31.12.2004. Εν όψει των ανωτέρω, το Ε.Σ.Ρ. ανακάλεσε τις προηγούμενες απορριπτικές αποφάσεις του και ενέκρινε τη χορήγηση βεβαιώσεως νόμιμης λειτουργίας στον ραδιοφωνικό σταθμό του αιτούντος, Σχετικώς εξεδόθη η υπ' αριθμ. 3/22.7.2015 βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται ότι ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθμός «λειτουργεί νομίμως στο Νομό Αττικής με έδρα την Αθήνα και εκπέμπει στην συχνότητα 107,4». Με την από 21.10.2015 ορθή επανάληψη της ως άνω βεβαιώσεως διορθώθηκε η συχνότητα εκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού από «107,4» σε «100,6». Ακολούθησε η υποβολή, στις 15.12.2015, καταγγελίας στο Ε.Σ.Ρ. από τρίτο πρόσωπο σχετικά με τη νομιμότητα της βεβαιώσεως νόμιμης λειτουργίας που χορηγήθηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό του αιτούντος. Το περιεχόμενο της ανωτέρω καταγγελίας εξετάσθηκε από τους ειδικούς επιστήμονες του Ε.Σ.Ρ., οι οποίοι συνέταξαν σχετικές εισηγήσεις, ενώ ο αιτών υπέβαλε το από 11.1.2016 υπόμνημα προς αντίκρουση της καταγγελίας. Εν συνεχεία και αφού εκλήθη ο αιτών σε ακρόαση, εξεδόθη η προσβαλλομένη απόφαση του Ε.Σ.Ρ., με την οποία έγινε δεκτό ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση βεβαιώσεως νόμιμης λειτουργίας, δεδομένου ότι προέκυπτε ότι ο αιτών είχε αποξενωθεί από τον επίμαχο ραδιοφωνικό σταθμό, κατόπιν της εισφοράς της ατομικής του επιχείρησης, η οποία ήταν και ο φορέας εκμετάλλευσης του σταθμού, σε ανώνυμη εταιρεία, την οποία συνέστησε το έτος 2000 με τρίτο πρόσωπο και από την οποία, εν συνεχεία, εξήλθε, το έτος 2001, μεταβιβάζοντας το σύνολο των μετοχών του. Η ως άνω ανώνυμη εταιρεία έλαβε το έτος 2002 άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού με άλλο διακριτικό τίτλο. Στην προσβαλλομένη απόφαση διαλαμβάνεται, επίσης, επικουρικώς, ότι ο αιτών, όπως ο ίδιος ανέφερε στην από 22.5.2014 αίτησή του προς το Ε.Σ.Ρ. είχε διακόψει τη λειτουργία του σταθμού «ΗΡΟΔΟΤΟΣ FM» επί σειρά ετών (μετά την 31.12.2004). Εν όψει των ανωτέρω, το Ε.Σ.Ρ. προέβη στην ανάκληση της προηγουμένης υπ' αριθμ. 254/2015 αποφάσεώς του, καθώς και των βεβαιώσεων νόμιμης λειτουργίας που είχαν χορηγηθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό του αιτούντος.
5. Επειδή, η προθεσμία δημοσιεύσεως προκηρύξεως για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α της παρ. 29 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005, μέχρι το πέρας της οποίας θεωρούνται νομίμως λειτουργούντες και οι εμπίπτοντες στην περίπτωση β της προαναφερθείσης διατάξεως ραδιοφωνικοί σταθμοί του νομού Αττικής^ παρετάθη διαδοχικώς με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 7 περ. β’ του ν. 3444/2006 (Α ' 46), 9 παρ. 2 του ν. 3548/2007 (Α' 68), 20 παρ. 5 του ν. 3592/2007 (Α' 161), άρθρου δεύτερου παρ. 1 του ν. 3640/2008 (Α' 22), 9 του ν. 3723/2008 (Α' 250), 38 του ν. 3 775/2009 (Α' 122), 29 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (Α ’ 49), 49 παρ. 8 του ν. 3905/2010 (Α ' 219), 8 παρ. 4 του 4038/2012 (Α' 14), 17 του ν. 4208/2013 (Α' 252) και του άρθρου έκτου παρ. 4α του ν. 4279/2014 (Α' 158). Η τελευταία παράταση δόθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4313/2014 (Α' 261), με το οποίο η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι τις 31.12.2015. Δεν ακολούθησε οε νεότερη νομοθετική ρύθμιση για τους κατά τα ως άνω θεωρηθέντες ως νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς του νομού Αττικής. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, εφ’ όσον παρήλθε ο χρόνος και της τελευταίας παρατάσεως της προθεσμίας, μέχρι το πέρας της οποίας θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες οι εμπίπτοντες στην προμνησθείσα διάταξη του άρθρου 12 παρ. 29 περ. β του ν. 3310/2015 ραδιοφωνικοί σταθμοί, η τελευταία αυτή διάταξη δεν μπορεί πλέον, σε κάθε περίπτωση, να αποτελέσει έρεισμα για τη νόμιμη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού «ΗΡΟΔΟΤΟΣ FM» (ήδη «ΝΟΣΤΟΣ FM») και ως εκ τούτου, η ακύρωση της προσβαλλομένης πράξεως παρίσταται αλυσιτελής για τον αιτούντα, καθ’ όσον δεν θα είχε ως συνέπεια την επαναφορά του εν λόγω σταθμού σε νόμιμη λειτουργία (πρβλ. ΣτΕ 771-2/2016). Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί, για τον λόγο αυτό, ως απαράδεκτη».

(Γ) Υπαγωγή
Κατά την κρατήσασα γνώμη της Ολομελείας, η αίτηση πρέπει να εξεταστεί επί της ουσίας, με τις ακόλουθες σκέψεις: Όπως σαφώς προκύπτει από το άρθρο 50 παρ. 5 του ΠΔ 18/1989, εφαρμοζομένου αποκλειστικώς εν προκειμένω ενόψει της ρητής αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των αιτήσεων ακυρώσεως κατά των πράξεων του ΕΣΡ (άρθρο 5 παρ. 8 ν. 2863/2000), το δεδικασμένο υφίσταται έναντι του ΕΣΡ για το κριθέν από το Δικαστήριο διοικητικής φύσης ζήτημα. Ενόψει του ότι το Δ’ τμήμα του ΣτΕ με την απόφαση του 1794/2018 δεν έκρινε επί του διοικητικής φύσεως ζητήματος που ήχθη ενώπιόν του, δηλ. επί της νομιμότητας ή όχι της αποφάσεως 102/2017 του ΕΣΡ, δεν υφίσταται δεδικασμένο που να δεσμεύει το ΕΣΡ.
Κατά τη γνώμη, όμως, δύο μελών του Συμβουλίου, η κρινόμενη αίτηση έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη, διότι υπό τα προεκτεθέντα, υφίσταται δεδικασμένο τόσο ως προς την κλήση του αιτούντος σε ακρόαση κατά την διοικητική διαδικασία που είχε προηγηθεί της εκδόσεως της προσβαλλόμενης απόφασης, όσο και ως προς την έλλειψη εννόμου συμφέροντος στο πρόσωπο του αιτούντος για επί της ουσίας εξέταση της αίτησής του. Κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση υποβάλλεται απαραδέκτως, αφού μ' αυτή επιδιώκεται επανάκριση ζητημάτων κριθέντων ήδη με απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, που εκδόθηκε επί της αυτής υποθέσεως και η οποία, πάντως, δεν υπεισήλθε στην ουσιαστική έρευνα της υποθέσεως.

Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
Κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας του Συμβουλίου η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη, με τις ακόλουθες σκέψεις:
(Α) Νομικό Μέρος
Κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος: « 1) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 2) Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο».
Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.2863/2000: «Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ... αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις ... Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη 3 νομοθεσία διοικητικές προσφυγές ... ». Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999): <«4ν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)».
Από λογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών και τον συνδυασμό μεταξύ τους και με το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος συνάγονται τα ακόλουθα:
(Α) Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς (ή-πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει), δεν δικαιούται όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον: (α) Εάν επικαλείται νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίναν όργανο της υποθέσεως. (β) Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει από την ίδια την διοικητική πράξη.
(Β) Ότι η τυχόν αίτηση που υποβάλλεται, εκ μέρους του βλαπτομένου, από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής χωρίς την επίκληση νέων δεδομένων ή σφάλματος που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, δεν είναι παραδεκτή και γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει αρνητικής «απαντήσεως», κατά την έννοια του άρθρου 10 του Συντάγματος, η σχετική δε «απάντηση», ανεξάρτητα από την τυπική της μορφή, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη (πρβλ. ΣτΕ 2855/2013, 4393/2013, 4519/2014, 4596/2015, 671/2016).

(Β) Πραγματικό μέρος
Στην προκειμένη περίπτωση ούτε νέα (νομικώς ουσιώδη), υπό την εκτεθείσα έννοια, δεδομένα προσκομίζει ο αιτών, ούτε προκύπτει σφάλμα από την ίδια την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη.

(Γ) Υπαγωγή
Κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση θεραπείας είναι ουσιαστικώς αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί.
Κατά τη γνώμη, όμως, τριών μελών της Ολομελείας, η κρινόμενη αίτηση έπρεπε να γίνει δεκτή, με τις ακόλουθες σκέψεις:
1. Σφάλμα της προσβαλλόμενης πράξης:
Όπως προκύπτει από την αίτηση θεραπείας, κατά την εισφορά της ατομικής επιχείρησης του ραδιοφωνικού σταθμού «ΗΡΟΔΟΤΟΣ» ιδιοκτησίας του Κώστα Χούντα στην «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν υπήρξε αποξένωση από το σύνολο της ατομικής του περιουσίας του ως άνω, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, αφού συνάγεται ότι ο Κ. Χούντας διατήρησε στην ιδιοκτησία του περιουσιακά στοιχεία τα οποία του επέτρεψαν να επαναλειτουργήσει μεταγενέστερα τον ρ/σ «Ηρόδοτο». Ειδικότερα, πρόκειται για το σήμα «Ηρόδοτος», για ακίνητο επί της οδού Θέκλας αρ. 5 όπου λειτουργούσε ο σταθμός και για μέρος του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων παραγωγής (studio). Επικουρικώς αναφέρεται ότι στην κρίση των μειοψηφούντων μελών βάρυναν τα εξής πραγματικά γεγονότα: πρώτον, ότι, ανεξαρτήτως της νομικής αξιολόγησης της εισφοράς του ραδιοφωνικού σταθμού του αιτούντος στην «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η αληθής βούληση των συμβληθέντων μερών στο υπ’ αρ. 4.931/13.1.2000 συμβόλαιο σύστασης ανώνυμης εταιρίας από μετατροπή ατομικής επιχείρησης, όπως συνάγεται από τα όσα αναφέρθηκαν ενώπιον της Ολομελείας κατά τη συνεδρίαση της 27.2.2018 από τους νομίμους εκπροσώπους των τότε συμβαλλομένων, ήταν να χρησιμοποιήσει η υποψήφια προς αδειοδότηση στον τότε επικείμενο διαγωνισμό εταιρεία τις εγκαταστάσεις εκπομπής του ρ/σ «Ηρόδοτος» στον Υμηττό, διότι για την απόκτηση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων κεραίας και ηλεκτροδότησης αυτών στον Υμηττό απαιτείται χρονοβόρος διαδικασία, γεγονός θα καθιστούσε αδύνατη την άμεση εκπομπή σήματος του νέου σταθμού. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. 387/ΕΣ/27.4.2017 Εισήγηση του Ειδικού Επιστήμονα Α. Οικονόμου, η συμμετοχή της ατομικής επιχείρησης του Κ. Χούντα στην υποψηφιότητα της «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ήταν πρακτικώς άνευ σημασίας δεδομένου ότι, μη ληφθέντος υπόψη του κριτηρίου του χρόνου λειτουργίας για το σύνολο των υποψήφιων σταθμών, στα υπόλοιπα κριτήρια που αξιολογήθηκαν κατά τη χορήγηση αδειών, η επιχείρηση του Κ. Χούντα δεν συνέβαλε καθόλου στην αδειοδότηση της ως άνω υποψήφιας. Ειδικότερα, ως προς τους εργαζόμενους η συνεισφορά του ήταν 3 εργαζόμενοι επί συνόλου 54, ως προς την επένδυση το μεγαλύτερο μέρος των τιμολογίων του μοριοδοτηθέντος εξοπλισμού της ανώνυμης εταιρείας προέρχεται από τιμολόγια της τελευταίας και όχι από την ατομ. επιχείρηση του Κ. Χούντα και, τέλος, ως προς την προγραμματική πληρότητα, ο τελικώς αδειοδοτηθείς σταθμός ήταν αθλητικού περιεχομένου ενώ ο «Ηρόδοτος» ήταν επιμορφωτικός.
Δεύτερο πραγματικό γεγονός που ελήφθη υπόψη από τα μειοψηφούντα μέλη ήταν η αποχώρηση του Κώστα Χούντα από το μετοχικό κεφάλαιο της «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (14.6.2001) πολύ πριν από την χορήγηση της άδειας λειτουργίας (14.3.2002) στην ως άνω εταιρεία και η επαναλειτουργία του ρ/σ «Ηρόδοτος» το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μετά τη σταδιακή επαναλειτουργία του συνόλου των μη αδειοδοτηθέντων σταθμών του Νομού Αττικής. Κατά τούτο, δεν υπήρξε χρονική στιγμή κατά την οποία ο Κ. Χούντας συμμετείχε ταυτόχρονα σε δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενέργεια αντίθετη στην κατά την 31.12.2004 ισχύουσα νομοθεσία και, σε κάθε περίπτωση, καταχρηστική.
Κατά συνέπεια, κατά τα μειοψηφούντα μέλη, σε αντίθεση με τα κριθέντα στην απόφαση 102/2017, ο Κ. Χούντας είχε στην πλήρη κυριότητά του τον ρ/σ «Ηρόδοτο» κατά την 31.12.2004, με αποτέλεσμα να πληρούται το τρίτο κριτήριο υπαγωγής στο καθεστώς νόμιμης λειτουργίας (άρθρο 12 παρ. 29 ν. 3310/2005),
2. Υποβολή νέου νομικώς ουσιώδους στοιχείου: το με αρ. πρωτ. 13963/Φ386/19.5. 2017 έγγραφο της ΕΕΤΤ.
Όπως σαφώς προκύπτει από το ως άνω έγγραφο, που εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του Κ. Χούντα και κοινοποιήθηκε στο ΕΣΡ (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 2879/24.5.2017), στη συχνότητα 107,4 λειτουργούσε πάντοτε από το Μάιο του 2005 έως την ημέρα συντάξεως του εγγράφου (έστω και με "σποραδικές διακοπές", όπως αναφέρεται στο έγγραφο της ΕΕΤΤ) ρ/σ υπό διαφορετικές ονομασίες («STAR», «COOL FM», «SUPER FM», «NEW RADIO» και «ΡΑΔΙΟ ΜΥΘΟΣ»). Όπως αναφέρεται σε 
Υπόμνημα του αιτούντος (αρ. πρωτ. 4811/17.9.2018), πρόκειται για «Προσπάθειες του Ηρόδοτου να εκπέμπει». Από το έγγραφο αυτό συνάγεται η πραγματική λειτουργία του σταθμού μετά την 31.12.2004. Εξάλλου, στο από 7.3.2018 Υπόμνημά του, ο αιτών εξηγεί ότι η έννοια της αναφοράς του σε άλλο έγγραφο σε διακοπή λειτουργίας του σταθμού είναι η διακοπή συνεργασίας του με ραδιοφωνικούς παραγωγούς αλλά όχι η παντελής διακοπή μετάδοσης του προγράμματος, που έκτοτε αποτελούνταν από συνεχή ροή μουσικής. Επισημαίνεται δε ότι η μη συνεχής λειτουργία του σταθμού και η μη αναφορά της ορθής ονομασίας του δικαιολογείται από το γεγονός ότι πρόκειται για παράνομο σταθμό που, μέχρι τη νομιμοποίησή του, δικαιολογημένα προσπαθεί να διαφύγει την κατάσχεση των μηχανημάτων του (όπως άλλωστε συνέβη κατ’ επανάληψη στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις).
Κατά συνέπεια, κατά την μειοψηφήσασα άποψη, μετά την υποβολή του προαναφερθέντος νέου στοιχείου, δεν ευσταθεί η αναφερόμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση κατάργηση της «έννομης σχέσης του Κ. Χούντα με το Κράτος σχετικά με τη ραδιοφωνική συχνότητα 107,4 FM», διότι, πρώτον, η πραγματική λειτουργία του σταθμού αποδεικνύεται από το προαναφερθέν έγγραφο της ΕΕΤΤ και, δεύτερον, η ακριβής τήρηση των αναφερόμενων στο νόμο υποχρεώσεων περί συνεχούς λειτουργίας, αναφοράς της επωνυμίας (κ.ο.κ.) αφορά τους νομίμως λειτουργούντες σταθμούς (που ήδη κατέχουν βεβαίωση λειτουργίας) και όχι τους παρανόμους που επιζητούν τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 20η Νοεμβρίου 2018 και δημοσιεύθηκε την 1η Μαρτίου 2019.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Στην ίδια κατηγορία