Διαπραγμάτευση με την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) θα εκκινήσει η ΕΡΤ.

Παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών διαπραγμάτευσης με την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) για λογαριασμό των δικαιούχων μελών της.

Στην Αθήνα, σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Βασίλης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Γεώργιος Θαλασσινός, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Μάρκος Βογιατζόγλου, Εντεταλμένος Σύμβουλος Νέων Μέσων, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Πέτρος Φίλος, Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Παναγιώτης Τσούτσιας, Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης, ο κ. Ιωάννης Βουγιουκλάκης, Γενικός Διευθυντής Νέων Μέσων, ο κ. Γεώργιος Σιούλας, Γενικός Διευθυντής Τηλεόρασης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :
Θέμα 12ο : Παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών διαπραγμάτευσης με την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) για λογαριασμό των δικαιούχων μελών της. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου με αρ. πρωτ. : 1468/25.10.2018 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, να διαπραγματευτεί με την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) στην οποία ανατέθηκε, με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων - μελών της πρώην ΑΕΠΙ προκειμένου να εξευρεθεί νόμιμος και δίκαιος τρόπος απόδοσης εκ μέρους της ΕΡΤ της αμοιβής πνευματικών δικαιωμάτων για τη χρήση των έργων του ρεπερτορίου που η ανωτέρω Υπηρεσία εκπροσωπεί.

Παρατηρήσεις: ΕΡΤ ΑΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 176 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-10-2018