ΕΡΑ: Αγορά ραδιοφωνικών προγραμμάτων για το Δεύτερο Πρόγραμμα.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του ΔΣ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε. με Θέμα 29ο: Αγορά ραδιοφωνικών προγραμμάτων για το Δεύτερο Πρόγραμμα.Στην Αθήνα, σήμερα, 11 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 29ο: Αγορά ραδιοφωνικών προγραμμάτων για το Δεύτερο Πρόγραμμα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Δ.Παπαδημητρίου, Μέλους του ΔΣ, με αρ. πρωτ. : 183/09.03.2020, αποφασίζει ομόφωνα, για την άμεση κάλυψη των αναγκών των Προγραμμάτων των Μουσικών Ραδιοφώνων της ΕΡΤ και εγκρίνει την αγορά ραδιοφωνικής εκπομπής ως ακολούθως:

Στο συνολικό κόστος περιλαμβάνονται όλα τα δικαιώματα.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΡΤ ΑΕ - Πρακτικό αριθμ. 216 - Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020 - Αρ. Πρωτ.: 3148

Στην ίδια κατηγορία