ΕΣΡ: Απόρριψη Αίτησης Ανάκλησης σχετικά με Απόφαση μη Χορήγησης Βεβαίωσης Λειτουργίας στον Ρ/Φ Σταθμό ΑΣΤΡΟ FM Ν. Αττικής.

Διαβάστε ακολούθως της Απόφαση 8/2020 της Ανεξάρτητης Αρχής.Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 25.11.2019 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμό πρωτ. 4275/16.9.2019 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ», φερόμενης ως ιδιοκτησιακού φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού «ΑΣΤΡΟ FM» Ν. Αττικής, με την οποία ζητούν να ανακληθούν: α) η με αριθμό 142/2018 απόφαση του ΕΣΡ και β) οι με αριθμό 303/2005, 337/2005, 223/2006, 369/2007, 569/2007 και 450/2008 αποφάσεις του ΕΣΡ με τις οποίες απορρίφθηκαν οι αιτήσεις της ως άνω εταιρείας για χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας στον εν λόγω ραδιοφωνικό σταθμό.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 253/18.9.2019, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου. O ειδικός επιστήμων υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 886/ΕΣ/9.10.2019 νομική του εισήγηση καθώς και την υπ’ αριθμ. 166/19.12.2019 συμπληρωματική εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της ως άνω εταιρείας παρέστη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Πάνος Λαζαράτος, ο οποίος ζήτησε να εξετασθεί ως μάρτυς ο δικηγόρος Νικόλαος Αγαπηνός, που ήταν παρών. Ερωτηθείς από τον 
Πρόεδρο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσης δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου. Στη συνέχεια εξετάσθηκε ο προταθείς μάρτυρας και κατέθεσε τα διαλαμβανόμενα στο οικείο πρακτικό. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 6.12.2019 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 5506/29.11.2019 υπόμνημα.

Την 27.1.2020 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο και Γιώργο Πλειό. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιος Σαρειδάκης, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

Κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος: «1) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 2) Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο». Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ... έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου κα της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας ...». Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.2863/2000: «Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ... αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις ... Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη 3 νομοθεσία διοικητικές προσφυγές ... ». Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999): «Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)».

Από τον συνδυασμό και τη λογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα:

(Α) Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς (ή-πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει) δεν δικαιούται όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον: (α) Εάν επικαλείται νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίναν όργανο της υποθέσεως. (β) Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει από την ίδια την διοικητική πράξη.

(Β) Ότι η τυχόν αίτηση που υποβάλλεται, εκ μέρους του βλαπτομένου, από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής χωρίς την επίκληση νέων δεδομένων ή σφάλματος που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, δεν είναι παραδεκτή και γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει αρνητικής «απαντήσεως», κατά την έννοια του άρθρου 10 του Συντάγματος, η σχετική δε «απάντηση», ανεξάρτητα από την τυπική της μορφή, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη (πρβλ. ΣτΕ 2855/2013, 4393/2013, 4519/2014, 4596/2015, 671/2016).

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Στη προκειμένη περίπτωση, με την υπ’ αριθμ. 142/2018 απόφασή του το παρόν Συμβούλιο απέρριψε προγενέστερη αίτηση της ίδιας εταιρείας, δεχθέν ως αποδεδειγμένα, κατά λέξιν, τα ακόλουθα:

« Με την υπ’ αριθμ. 303/2005 απόφασή του το παρόν Συμβούλιο απέρριψε την από 11-5-2005 αίτηση της και εδώ αιτούσης εταιρείας «προς χορήγηση βεβαιώσεως νομίμου λειτουργίας του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού με διακριτικό τίτλο ΑΣΤΡΟ FM νομού Αττικής». Διέλαβε δε κατά λέξιν το ακόλουθο αιτιολογικό: « Εκ των προσκομισθέντων εγγράφων και της ακροάσεως του εκπροσώπου της κατωτέρω εταιρίας προέκυψαν τα ακόλουθα: Η εταιρία με τον διακριτικό τίτλο Α.ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΓΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε είναι ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού με διακριτικό τίτλο ΑΣΤΡΟ FM Νομού Αττικής και είχε μετάσχει στην διαδικασία αδειοδοτήσεως ραδιοφωνικών σταθμών Νομού Αττικής. Όπως προκύπτει εκ του 8195/Φ386/22.3.2005 εγγράφου της ΕΕΤΤ ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθμός δεν εξέπεμπε κατά την 29.12.2004 και από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι εξέπεμπε κατά την κρίσιμη ημερομηνία ήτοι την 31.12.2004. Είναι αληθές ότι στο ως άνω έγγραφο της ΕΕΤΤ αναφέρεται εκπομπή από τη συχνότητα 106,70 από άγνωστο ραδιοφωνικό σταθμό, ουδόλως όμως προκύπτει ότι η εν λόγω εκπομπή πραγματοποιήθηκε από τον ως άνω ραδιοφωνικό σταθμό καθόσον ο τεχνολογικός εξοπλισμός του ραδιοφωνικού σταθμού είχε κατασχεθεί κατά την 16.11.2001 και η κατάσχεση αυτή έχει επικυρωθεί με την υπ’ αριθ. 1398/2003 καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.
Η υπό κρίση αίτηση είναι ουσία αβάσιμη».

Στη συνέχεια, με τις υπ’ αριθμ. 337/2005, 223/2006, 369/2007, 569/2007 και 450/2008 αποφάσεις του το Συμβούλιο απέρριψε αντίστοιχες αιτήσεις θεραπείας που η αιτούσα είχε υποβάλει κατά της αρχικής απορριπτικής ως άνω απόφασης. Όλες δε εκείνες οι αποφάσεις (πλην της τελευταίας, στην οποία δεν γίνεται λόγος για την ραδιοφωνική συχνότητα) ρητώς αναφέρονται σε αιτήματα της αυτής εταιρείας και στην προαναφερόμενη συχνότητα, ήτοι εκείνη των 106,7 FM. Ενδεικτικώς δε αναφέρονται σχετικά τα ακόλουθα:

(α) Στην υπ’ αριθμ, πρωτ. ΕΣΡ 11389/4-8-2005 αίτηση θεραπείας του Αναστασίου Βεντούρη φερόμενου «ως φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού ΑΣΤΡΟ FM» (σελ. 8)
διαλαμβάνονται κατά λέξιν τα εξής: « Απέδειξα... ότι ο σταθμός μου λειτουργούσε
κανονικά κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα. ήτοι την 31-12-2004. λειτουργούσε παρανόμως με εφεδρικά μηχανήματα και για να αποφύγει και δεύτερη κατάσχεση εξέπεμπε χωρίς διακριτικό σήμα, γι' αυτό και στην συχνότητα 106,7, που είναι δεδομένο ότι είναι η συχνότητα του ΑΣΤΡΟ FM, καταγράφεται ως φορέας εκπομπής Άγνωστος, είναι όμως ο δικός μου σταθμός και αυτό προέκυψε από πλήθος αποδεικτικών εγγράφων».

(β) Στο υπ’ αριθμ, πρωτ. ΕΣΡ 12054/6-9-2005 υπόμνημα του Αναστασίου Βεντούρη αναφέρεται: « . είναι αληθές ότι στο υπ’ αριθμ. . έγγραφο της ΕΕΤΤ αναφέρεται εκπομπή από την συχνότητα 106,7 (η συχνότητα στην οποία εξέπεμπε και ακόμα ως σήμερα εκπέμπει ο ρ/σ ΑΣΤΡΟ FM) από άγνωστο ραδιοφωνικό σταθμό. » (σελ. 2).
« Επειδή ο φερόμενος ως “άγνωστος σταθμός”, που κατά την έκθεση της ΕΕΤΤ εμφαίνεται πως εκπέμπει την 31-12-2004 στη συχνότητα 106,7, είναι ο ρ/σ ΑΣΤΡΟ FM ».
Παρά ταύτα, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η χορήγηση βεβαιώσεως νομίμου λειτουργίας από άλλη συχνότητα και δη εκείνη των 99,8 FM. Κατά λέξιν, η αίτηση - την οποία η Ολομέλεια ενόψει του περιεχομένου της εκτιμά ως αίτηση θεραπείας - έχει, κατά το ουσιαστικό της μέρος, ως εξής: « Η εταιρεία μας είναι
φορέας λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού Άστρο FM, ο οποίος εκπέμπει από το 1989 στους 99,8 Mhz.

Η εταιρεία μας μετείχε στη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών ραδιοφώνου που προκηρύχθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 1430/9-12-1996 απόφαση του Υπουργού Τύπου καθώς και στην διαγωνιστική διαδικασία που προκηρύχθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 4925/Ε/21-2-2001 απόφαση του Υπουργού Τύπου. Στις ανωτέρω διαδικασίες η αίτηση της εταιρείας μας δεν έγινε δεκτή παρά το γεγονός ότι πληρούσαμε όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδείας...
... Ο σταθμός μας πληρούσε και πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις καθώς αφενός μετείχε και στις δύο ως άνω προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες, ο φορέας λειτουργίας του, την 31/12/2004, ήταν ο ίδιος με εκείνο που υπέβαλε τις αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, επιπλέον δε κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα (Δεκέμβριος 2004) ο σταθμός βρισκόταν πράγματι εν λειτουργία.

Τούτο προκύπτει από τις καταγραφές της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών με τις οποίες διαπιστώνεται λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού στη συχνότητα 99,8 Mhz, συχνότητα την οποία χρησιμοποιούσαμε ανέκαθεν καθώς και από τιμολόγια ραδιοφωνικής μμετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων με ημερομηνίες
29/10/2004, 21/11/2004, 22/11/2004, 26/11/2004, 27/12/2004 και 31/12/2004 ».

Όμως δεν αποδεικνύεται ότι η αιτούσα έκανε χρήση της συγκεκριμένης ραδιοφωνικής συχνότητας (99,8 FM) στον νομικώς σκοπητέο χρόνο (31-12-2004), ούτε βεβαίως ότι είχε λάβει μέρος στους προηγηθέντες διαγωνισμούς ως χρήστης της συχνότητας αυτής. Αντιθέτως αποδεικνύεται ότι επί σειρά ετών (μετά την 31-12¬2004) επιδίωξε να εμφανισθεί ως χρησιμοποιούσα την συχνότητα 106,7 FM. »

Από τα έγγραφα του φακέλου, την κατάθεση του μάρτυρος, που εξετάσθηκε κατά ανωτέρω, και τους ισχυρισμούς της αιτούσης , προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως, δεν αποδείχθηκε η ουσιαστική βασιμότητα του ισχυρισμού της ότι
εξέπεμπε το ραδιοφωνικό της πρόγραμμα από την συχνότητα 99,8 FM του νομού Αττικής στον νομικώς κρίσιμο χρόνο της 31-12-2004.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Κατά συνέπεια η αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 27η Ιανουαρίου 2020 και δημοσιεύτηκε την 28η Φεβρουαρίου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Παρατηρήσεις: Απόφαση 8/2020 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 28η Φεβρουαρίου 2020

Στην ίδια κατηγορία