ΕΣΡ: Ομόφωνη Έγκριση Μεταβίβασης Εταιρικού Μεριδίου του Ρ/Φ Σταθμού ΜΗΝΥΜΑ 107,7 Ν. Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 193/2019 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη για αυτό τόπο την 17.12.2019 και ώρα 10:30, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Γεώργιος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων της εταιρείας «ΣΙΚΑΡΙΔΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού «ΜΗΝΥΜΑ 107,7» Νομού Θεσσαλονίκης, η οποία γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με το υπ’ αρ. πρωτ. 5187/4.10.2018 έγγραφο. Ειδικότερα, με το προαναφερόμενο έγγραφο γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ το υπ’ αρ. 1733/19.9.2018 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Παρασκευής Αποστόλου, δυνάμει του οποίου ο Δανιήλ Σικαρίδης, κάτοχος του 97,5% του εταιρικού μεριδίου της ως άνω εταιρείας, μεταβίβασε το σύνολο του εταιρικού του μεριδίου στην Ελένη Σιδηροπούλου έναντι τιμήματος 10.014,68 ευρώ και αποχώρησε.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 78/8.3.2019, ο οποίος ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα-νομικό Θεοδώρα Παπαδάκη και στον ειδικό επιστήμονα- οικονομολόγο Παναγιώτη Μαλέσιο. Οι ειδικοί επιστήμονες υπέβαλαν στο ΕΣΡ: την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1135/ΕΣ/12.12.2019 νομική της εισήγησή η πρώτη και την 1111/ΕΣ/6.12.2019 έκθεσή του ο δεύτερος. 

Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση με την ελεγχόμενη μεταβίβαση. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια, αφού άκουσε τους ανωτέρω εισηγητές:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.

2.    Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ ελέγχει μεταξύ άλλων μεταβολές στην εταιρική σύνθεση ή τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας που γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στο Ε.Σ.Ρ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 11 του Ν 2328/1995. Η εν λόγω διάταξη του Ν 2328/1995 εξακολουθεί να ισχύει δεδομένου ότι ο Ν 3592/2007 δεν περιέχει ανάλογες ρυθμίσεις. Ειδικότερα η παράγραφος 11 του άρθρου 6 του Ν 2328/1995, ορίζει ότι: «Επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, εφόσον αυτή λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση της επιχείρησης και του συνόλου των βαρών της κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστού ή μετοχών ή μεριδίων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 %) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση εταιρείας με τη συμμετοχή ατομικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε μετατροπή της μορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο... Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενου ς και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας». Εξάλλου, η παράγραφος 12 του ιδίου ως άνω άρθρου, ορίζει ότι: «Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές ή μερίδα εταιρείας ή ατομική επιχείρηση που κατέχει την παραπάνω άδεια και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, υποχρεούται να εκποιήσει την επιχείρηση ή το μερίδιο του ή το μερίδιο που υπερβαίνει τα νόμιμα όρια, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας». Παρά την κατάργηση του άρθρου 6 του Ν 2328/1995 και συνακόλουθα της προπαρατεθείσας παραγράφου 11 (και της μη ρύθμισης του θέματος), ο ως άνω έλεγχος καθίσταται επιβεβλημένος για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και κατά τούτο πρέπει να θεωρηθεί ότι τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής η διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 1 ιδίου νόμου, η οποία ρυθμίζει, με τρόπο ανάλογο εκείνου της καταργηθείσας παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν 2328/1996, τον έλεγχο μεταβιβάσεων και λοιπών μεταβολών του καταστατικού των τηλεοπτικών επιχειρήσεων.

3.    Εξ άλλου, η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξ αιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του του άρθρου 53 του Ν 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα (πρβλ ΣτΕ 3515/2013) τούτο όμως λογικώς δεν οδηγεί σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ούτε βεβαίως σε ερμηνεία ότι επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα: Για τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΜΗΝΥΜΑ 107,7» Νομού Θεσσαλονίκης έχει εκδοθεί η με αριθμό ΥΠ. ΤΥΠ. 17301/Ε1/2932/20.10.2000 «Βεβαίωση Νομίμου Λειτουργίας» από το πρ. Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ. Σύμφωνα με τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις της, η νέα εταίρος της εταιρείας «ΣΙΚΑΡΙΔΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ» (εφεξής «E. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»), Ελένη Σιδηροπούλου δεν συμμετέχει, κατά δήλωσή της, σε άλλα ΜΜΕ ούτε σε άλλες εταιρείες εκτός ΜΜΕ. Δηλώνει επίσης υπευθύνως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό της η ασυμβίβαστη ιδιότητα του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, έχει καταθέσει υπεύθυνη δήλωση των συγγενικών της προσώπων κατά το άρθρο 5 παρ. 3 περ. β του Ν. 3592/2007, ενώ δεν συντρέχει κώλυμα λόγω καταδίκης για αδίκημα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ραδιοφωνικού σταθμού. Δεν συντρέχει επομένως νομικό κώλυμα για την απόκτηση του εταιρικού μεριδίου, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ενενήντα επτά εκατοστών και πενήντα εκατοστών του εκατοστού (97,50%) του εταιρικού κεφαλαίου του εξεταζόμενου ραδιοφωνικού σταθμού.
Από τον οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βάσει στοιχείων και εγγράφων που υποβλήθηκαν, τεκμηριώνεται η κάλυψη του τιμήματος της μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου, που ήταν 10.014,68 ευρώ.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, η εν λόγω μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, που προαναφέρθηκαν. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η σχετική αίτηση και να εγκριθεί η μεταβίβαση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης εγκρίνει ομόφωνα την μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου του Δανιήλ Σικαρίδη της εταιρείας «ΣΙΚΑΡΙΔΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ», εφεξής «Ε. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού «ΜΗΝΥΜΑ 107,7» Νομού Θεσσαλονίκης, προς την Ελένη Σιδηροπούλου. 
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 17η Δεκεμβρίου 2019 και δημοσιεύτηκε την 14η Φεβρουαρίου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Παρατηρήσεις: Απόφαση 193/2019 - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 14 Φεβρουαρίου 2020

Στην ίδια κατηγορία