ΕΡΤ: Πρόσληψη Δημοσιογράφου κ. ΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ψυχαγωγικά Προγράμματα.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση για την πρόσληψη από 13.01.2020, του δημοσιογράφου κ. ΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ Νικολάου του Ιακώβου, ως Μετακλητού υπαλλήλου, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, υπό την Εντεταλμένη Σύμβουλο Προγράμματος, με ειδικότερο αντικείμενο, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ψυχαγωγικά προγράμματα.:Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».
2.    Τη με αριθμ. πρωτ. Ε/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ 749/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./17.09.2019).
3.    Τη με αριθμ. πρωτ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 203/20.09.2019, θ. 1ο «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα», ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
4.    Το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 161/07.05.2018, θέμα: 1β): « Ζητήματα του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. : Άρθρο 12- Ιεραρχία - Τοποθετήσεις -Προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης», (ΑΔΑ:ΨΨΤΚ465Θ1Ε-Ο7Α) και την ΑΔΣ 2953/12.11.2019, Πρακτικό 209/12.11.2019, θέμα 13ο «Τροποποίηση Κανονισμών», (ΑΔΑ: 94ΥΚ465Θ1Ε-ΣΛΠ).
5.    Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: 9ΦΦΒ465Θ1Ε-ΩΟ3).
6.    Τη με αριθμ. πρωτ. 2908/11.10.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 205/1.10.2019, θ. 2ο «Ανάθεση καθηκόντων Εντεταλμένου Συμβούλου Προγράμματος», ΑΔΑ: Ω63Ρ465Θ1Ε- 2Ρ6), (ΦΕΚ 1939/τ. Γ721.10.2019).
7.    Την ανάγκη πρόσληψης ενός Μετακλητού υπαλλήλου υπό την Εντεταλμένη Σύμβουλο Προγράμματος.

Αποφασίζουμε

Την πρόσληψη από 13.01.2020, του δημοσιογράφου κ. ΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ Νικολάου του Ιακώβου, ως Μετακλητού υπαλλήλου, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, υπό την Εντεταλμένη Σύμβουλο Προγράμματος, με ειδικότερο αντικείμενο, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ψυχαγωγικά προγράμματα.
Οι αποδοχές του ανωτέρω εργαζόμενου θα υπολογιστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 1177/22.04.2019 Κ.Υ.Α, (ΦΕΚ 1447/τ. Β'/24.04.2019).
Η σύμβαση που θα συναφθεί δυνάμει της παρούσης μπορεί να καταγγελθεί ελεύθερα οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση, λύεται αυτοδίκαια με τη λήξη της θητείας της Εντεταλμένης Συμβούλου Προγράμματος ή την αποχώρησή της από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΣΟΥΡΟΥ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Αγία Παρασκευή, 13.01.2020 Αρ. Πρωτ. : 345

Στην ίδια κατηγορία