Τεχνική και Τεχνολογική αναβάθμιση του ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94.0 FM (Ν. Αττικής).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Ηρακλείου Αττικής.Ημερομηνία επίδοσης της 194/17-10-2019 Πρόσκλησης σε όλα τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου είναι η 17-10-2019.

Αριθμός Απόφασης 60η

Αριθμός Θέματος 24ο

ΤΑ ΜΕΛΗ

Παρόντα
Ιγγλέση Μαίρη ( Πρόεδρος) Ταβουλάρης Δημ. (Αντ/δρος) Σπυρόπουλος Νίκ. (Τακτ.)
Σούφλας Δημ. (Τακτ.)
Γαλανάκος Αθ. (Τακτ.)
Κικίμης Κων/νος(Τακτ.) Περδικάρης Περ.(Αναπλ.) Μαχαίρα Άννα(Αναπλ. εκπρ. εργ.)

Απόντα
Αϊβάζης Ιωάννης. (Τακτ.)
Μπάρμπας Ηλ. (Τακτ.)
Μισιάκας Γ. (Εκ. Εργαζ.)

Διαπιστώθηκε απαρτία και ξεκίνησε η συνεδρίαση με την παρουσία οκτώ (8) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Θέμα 24ο : Συγκρότηση επιτροπής για την εκπόνηση μελέτης που αφορά στην τεχνική και τεχνολογική αναβάθμιση του «Επικοινωνία 94fm».

Μετά την εκφώνηση του 24ου θέματος η Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκαν τη συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενη από όσα περισσότερα άτομα εξειδικευμένα μπορούν να συμμετέχουν, καθώς και άτομα από το διοικητικό συμβούλιο της ραδιοφωνίας, ν α ερευνήσουν την αγορά, να μαζέψουν και να μελετήσουν προτάσεις προκειμένου η τεχνική και τεχνολογική αναβάθμιση του σταθμού να είναι αυτή που αρμόζει σε ένα αυτοδιοικητικό και δημοτικό ραδιόφωνο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και του Αντιπροέδρου και τη βρήκε ορθή και νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει ομόφωνα τη συγκρότηση επιτροπής για την εκπόνηση μελέτης που αφορά στην τεχνική και τεχνολογική αναβάθμιση του «Επικοινωνία 94fm»

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.    
Ιγγλέση Μαίρη

Τα Παρόντα Μέλη    
Ταβουλάρης Δ.
Σπυρόπουλος Νίκ.
Σούφλας Δημ.
Γαλανάκος Αθ.
Κικίμης Κων.
Περδικάρης Περ.
Μαχαίρα Άννα

Παρατηρήσεις: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 9ου Πρακτικού Συνεδρίασης της 21-10-2019 - Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Ηρακλείου Αττικής - ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ. 218/24-10-19

Στην ίδια κατηγορία