ΕΣΡ: Η εταιρία «Σ. Τσαγγαλάς - Ι. Πάττα ΟΕ» δεν παραβίασε την υποχρέωση συνεχούς λειτουργίας του Ρ/Φ της σταθμού από την συχνότητα 91,4 FM (Ν. Λαρίσης).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 154/2019 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 8.10.2018 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Μήτρου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο έλεγχος λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «PALACE RADIO FM 91,4» Νομού Λαρίσης, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ - Ι. ΠΑΤΤΑ Ο.Ε.».

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 134/16.4.2018, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου. Ο ειδικός επιστήμων- νομικός υπέβαλε (μετά την ακρόαση) την με αριθμό πρωτ. ΕΣΡ 903/ΕΣ/31.10.2018 νομική εισήγησή του.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας, παρέστησαν η πληρεξούσια δικηγόρος της Μαρία Κωστοπούλου και η Ιωάννα Πάττα, διαχειρίστρια και εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθμού. Ερωτηθείσες από τον Πρόεδρο οι εκπρόσωποι της εγκαλουμένης δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την  22.10.2018 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 5518/22.10.2018 υπόμνημα.

Την 1.10.2019 και ώρα 12:00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο και Καλλιόπη Διαμαντάκου. Απόντα τα μέλη Γεώργιος Πλειός και Γεώργιος Σαρειδάκης, οι οποίοι είχαν προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: ««Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».
2.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999: «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών».
3.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν 2778/1999: «2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπή λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,...»
4.    Κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 3592/2007: «Οι φορείς άδειας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία τους.».
5.    Τέλος, κατά το άρθρο 20 παρ. 1 και το άρθρο 21 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4070/2012 (με το οποίο ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης): «Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία». «Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων επιτρέπεται στο πλαίσιο των Γενικών Αδειών. Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνότητας χορηγούνται όπου κρίνεται αναγκαίο ώστε... να διαφυλάσσεται η αποτελεσματική χρήση του φάσματος... ».
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, μεταξύ τους και προς τη γενική αρχή της λογικής συνοχής και ενότητας της έννομης τάξης, συνάγονται τα ακόλουθα:
(α) Ότι μεταξύ του Κράτους και του προσώπου, που χρησιμοποιούσε μια ραδιοφωνική συχνότητα δημιουργείται μια ιδιόρρυθμη (sui generis) δημοσίου δικαίου έννομη σχέση (προσομοιάζουσα με εκείνη της κατοχής και χρήσης δημοσίου κτήματος), με την οποία παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα πραγματοποίησης ραδιοφωνικών εκπομπών κατά τον μεταγενέστερο της 1.11.1999 χρόνο.
(β) Ότι εξαιτίας του όλως εξαιρετικού χαρακτήρος της ρύθμισης - αφού δι’ αυτής επιδιώκεται η έννομη τακτοποίηση έκνομης δραστηριότητας - και της ως εκ τούτου ανάγκης οι σχετικές διατάξεις να ερμηνεύονται στενώς, παρέχεται στον δικαιούχο η δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης και μόνο συχνότητας και όχι οποιασδήποτε άλλης ή του ραδιοφωνικού φάσματος γενικώς.
(γ) Ότι για όσο χρονικό διάστημα ο σταθμός εκπέμπει ραδιοφωνικό πρόγραμμα είτε εντελώς αυθαίρετα, είτε επειδή «θεωρείται νομίμως λειτουργών», οφείλει - για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και δη κατά μείζονα λόγο - να πληροί τις προϋποθέσεις και να τηρεί τις υποχρεώσεις που εκ της νομοθεσίας προβλέπονται για νομίμως αδειοδοτημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αφού, υπό την αντίθετη εκδοχή, θα προέκυπτε το προφανές άτοπο να αποδίδεται στην βούληση του Νομοθέτη η πρόθεση να υπαγάγει τους νομοταγείς πολίτες, δηλαδή τους κατόχους νόμιμης άδειας σε δυσμενέστερη θέση έναντι των αδικοπραγούντων, δηλαδή των αυθαίρετων χρηστών του φάσματος (πρβλ. σχετικώς Ολ. ΣτΕ 3578/2010 και ΑΠ 1701/2014).
(δ) Ότι ένας τέτοιος όρος ύπαρξης της έννομης σχέσης και μια αντίστοιχη υποχρέωση του χρήστη μιας ραδιοφωνικής συχνότητας είναι η διαρκής και αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού, η διακοπή της λειτουργίας του οποίου επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση της όλης έννομης σχέσης μεταξύ του δικαιούχου και του Κράτους (το οποίο μάλιστα, με βάση και τους διεθνείς κανόνες, δεν έχει δικαίωμα αποθεματοποίησης του ραδιοφωνικού ή του τηλεοπτικού φάσματος).

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Από τα στοιχεία του φακέλου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ισχυρισμοί της ελεγχόμενης εταιρίας με την επωνυμία «Σ. Τσαγκαλάς - Ι. Πάττα ΟΕ» και με έδρα την Λάρισα (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως) προέκυψε ότι η εταιρία αυτή είχε θέσει σε λειτουργία από πολλών ετών ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος την 1-11¬1999 λειτουργούσε με χρήση της συχνότητας 91,4 FM του νομού Λαρίσης, της χορηγήθηκε δε σχετική «Βεβαίωση Νομίμου Λειτουργίας» από το παρόν Συμβούλιο κατά το έτος 2003. Προσκομίζεται πλήθος εγγράφων (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται φορολογικά στοιχεία, φωτογραφικό υλικό και επίσημη αλληλογραφία της εταιρίας με το ΕΣΡ) από τα οποία προκύπτει η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού μέχρι σήμερα, ενώ η διαλαμβανόμενη στο υπ’ αριθμ. πρωτ. (ΕΣΡ) 1900/5.4.2018 διαπίστωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ότι στις 16-11-2017 και 7-3-2018 ο σταθμός «δεν εξέπεμπε ραδιοφωνικό σήμα», εκτιμάται ότι οφειλόταν σε προσωρινή δυσλειτουργία και όχι σε «διακοπή λειτουργίας» του σταθμού κατά την έννοια του νόμου. Ενδεικτικό είναι ότι την 9-11-2017 ελήφθησαν στο ΕΣΡ ηλεκτρονικώς δύο
μηνύματα στα οποία αναφερόταν ότι «ο σταθμός Palace 91,4 δεν λειτουργεί εδώ και 20 ημέρες», ενώ έγγραφο που ελήφθη από καταχώρηση στο διαδίκτυο της 2-11-2017 υπό τον τίτλο «τέλος εποχής για δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς της Λάρισας», αναφέρει μεν ότι «δύο γνωστά μουσικά ραδιόφωνα της Λάρισας σταμάτησαν να εκπέμπουν εδώ και περίπου μια εβδομάδα», προσθέτει όμως ότι «ο Palace 91,4 ... αυτή τη στιγμή μεταδίδει δοκιμαστικό τόνο».

ΙΙ. Υπαγωγή
Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα κρίνεται ότι η ανωτέρω εταιρία δεν παραβίασε την υποχρέωση συνεχούς λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβούλιου Ραδιοτηλεόρασης κρίνει ότι η εταιρία με την επωνυμία «Σ. Τσαγκαλάς - Ι. Πάττα ΟΕ» και έδρα την Λάρισα δεν παραβίασε την υποχρέωση συνεχούς λειτουργίας του ραδιοφωνικού της σταθμού από την συχνότητα 91,4 FM του νομού Λαρίσης.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 1η Οκτωβρίου 2019 και δημοσιεύθηκε την 29η Νοεμβρίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Παρατηρήσεις: Απόφαση 154/2019 - Εθνικό Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 29η Νοεμβρίου 2019

Στην ίδια κατηγορία