ΕΡΑ: Ανανέωση ανάθεσης εκτέλεσης Μικτών Ραδιοφωνικών Εκπομπών.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ σχετικά με την Ανανέωση ανάθεσης εκτέλεσης Μικτών Ραδιοφωνικών Εκπομπών.Στην Αθήνα, σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 24ο : Μικτές ραδιοφωνικές εκπομπές

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Δ. Παπαδημητρίου, Μέλους του ΔΣ, με αρ. πρωτ. : 8/11.11.2019, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την ανανέωση ανάθεσης εκτέλεσης των παρακάτω αναφερομένων μικτών ραδιοφωνικών εκπομπών, από 1η Νοεμβρίου 2019, ως ακολούθως:

Ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 12.11.2019 - Αρ. Πρωτ. : 2962

Στην ίδια κατηγορία