Ο κος. Ιωάννης Σιάχρας αναλαμβάνει Ειδικός Σύμβουλος για την οργάνωση και τη διοίκηση της ΕΡΤ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ.Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Λ' 169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».
2.    Τη με αριθ. Ε/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Λιευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΛΤΟΦΩΝΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ 749/τ. Υ.Ο.Λ.Λ./17.09.2019).
3.    Την υπ' αριθ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Λιοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε (Πρακτικό 203/20.09.2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΛΣ της Ε.Ρ.Τ. σε Σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΛΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΤΨ).
4.    Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τις ΑΛΣ 161/07.05.2018, θέμα 1β): «Ζητήματα του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: άρθρο 12- Τεραρχία- Τοποθετήσεις- Προϋποθέσεις επιλογής σε θέση ευθύνης» (ΑΛΑ: ΨΨΤΚ465Θ1Ε-Ο7Α) και 209/12.11.2019, θέμα 13ο: «Τροποποίηση Κανονισμών» (ΑΛΑ: 94ΥΚ465Θ1Ε-ΣΛΠ).
5.    Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΛΑ: 9ΦΦΒ465Θ1Ε-ΩΟ3).
6.    Την υπ'αριθμ. 2182/11.06.2018 απόφαση του Λιοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 163/11.06.2018, θ. 1ο «Ορισμός Προϊσταμένων Γενικών Λιευθύνσεων: (i) Τεχνικών Υπηρεσιών, (ii) Τηλεόρασης, (iii) Νέων Μέσων, (iv) Λιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και (v) Ενημέρωσης», (ΑΛΑ: 68ΖΝ465Θ1Ε-ΞΛΖ).
7.    Την υπ' αριθ. 1544/18.11.2019 εισήγηση του Γενικού Λιευθυντή Λιοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου- Μετακλητού υπαλλήλου»
8.    Την ανάγκη πρόσληψης ενός Ειδικού Συμβούλου- Μετακλητού υπαλλήλου υπό τον ΓΛΛΟΥ.

Αποφασίζουμε

Την πρόσληψη, από 19.11.2019, του ΣΙΑΧΡΑ Ιωάννη του Μιχαήλ, ως Ειδικού Συμβούλου- Μετακλητού υπαλλήλου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, υπό τον ΓΔΔΟΥ, με ειδικότερο αντικείμενο την παροχή συμβουλών σχετικά με την οργάνωση και τη διοίκηση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Οι αποδοχές του ανωτέρω θα υπολογιστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου.
Η σύμβαση που θα συναφθεί, μπορεί να καταγγελθεί ελεύθερα οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση, λύεται αυτοδίκαια με τη λήξη της θητείας του ΓΔΔΟΥ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΤ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγία Παρασκευή, 20.11.2019 - Αρ. πρωτ.: 17606