ΕΡΤ: Ανανέωση συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης τηλεοπτικών παραγωγών.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική απόφαση της ΕΡΤ περί ανανέωσης συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης τηλεοπτικών παραγωγών.Στην Αθήνα, σήμερα, 24 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30,  ο Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.»  («ΕΡΤ  ΑΕ») ζήτησε  από  τα  υπόλοιπα  μέλη  του  Διοικητικού Συμβουλίου τη λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων διά περιφοράς του πρακτικού. Στην πρόσκλησή του αυτή ανταποκρίθηκαν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολούθως το πρακτικό υπογράφεται από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, Πρόεδρο του ΔΣ, Γεώργιο Γαμπρίτσο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νικόλαο Ελματζιόγλου, Ιωάννα Στεφανάκη, Δημήτριο Παπαδημητρίου και Αριστοτέλη Μεταξά, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Του εν  λόγω  πρακτικού έλαβε γνώση ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο: Ανανέωση συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης τηλεοπτικής παραγωγής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τηλεόρασηςμε αρ. πρωτ. : 177/22.10.2019, για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος  της  ΕΡΤ  με  την  ανανέωση  εξωτερικών  παραγωγών,  αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την ανανέωση  ανάθεσηςεκτέλεσης  των  παρακάτω τηλεοπτικών παραγωγών:Ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτ.: 2921 - 24-10-2019

Στην ίδια κατηγορία