ΕΡΤ: Ανάθεση καθηκόντων Εντεταλμένου Συμβούλου Προγράμματος.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ Α.Ε. με Θέμα: Ανάθεση καθηκόντων Εντεταλμένου Συμβούλου Προγράμματος.Στην Αθήνα, σήμερα, 11 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου..
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 2ο : Ανάθεση καθηκόντων Εντεταλμένου Συμβούλου Προγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ.1) με αρ. πρωτ.:
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./78/14021/12.4.2019, το άρθρο 7 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ και την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων Εντεταλμένου Συμβούλου, αποφασίζει και αναθέτει καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου Τηλεοπτικού Προγράμματος στην κα Χρυσάνθη – Κυριακή Μασούρου.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος έχει θητεία ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα. Η θητεία της ξεκινά από την ανάληψη των καθηκόντων της, μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: ΕΡΤ - Απόφαση Αγ. Παρασκευή, 11-10-2019, Αρ. Πρωτ. : 2908 ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 205

 

Στην ίδια κατηγορία