ΕΣΡ: Έγκριση Μεταβίβασης Εταιρικών Μεριδίων του Ρ/Σ ENERGY 88,3, Ν. Ημαθίας.

Διαβάστε την ακόλουθη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:Απόφαση 89/2017 για τον Ρ/Σ ENERGY 88,3 Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 13.2.2017 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο και τα μέλη: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Ευαγγελία Μήτρου, η οποία είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Στέλλα Γαλάνη, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της νομιμότητας της με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 5680/2014 αίτησης θεραπείας της εταιρείας ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ Μ.Ε.Π.Ε, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού ENERGY 88,3 ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ, κατά της υπ’ αριθμ. 312/2014 αποφάσεως του ΕΣΡ, με την οποία είχε απορριφθεί το αίτημα εγκρίσεως μεταβιβάσεως εταιρικού μεριδίου της αιτούσης εταιρείας από τον Ιωάννη Ποταμόπουλο στον υιό του Σπύρο Ποταμόπουλο.

Για τον έλεγχο της αίτησης θεραπείας σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 411/2014.
Για τη συζήτηση (ακρόαση) δεν εκλήθη η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προ διευκρίνιση. Αμέσως μετά την συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη. Η Ολομέλεια, αφού άκουσε την εισηγήτρια Πέρσα Λαμπροπούλου (η οποία αποχώρησε): 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος
Κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος: «1) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 2) Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο»». Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ... έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου κα της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας ...» Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.2863/2000: «Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης . αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις . Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη 3 νομοθεσία διοικητικές προσφυγές ... ». Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999): «Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)».
Από τον συνδυασμό και τη λογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα:
(Α) Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς (ή-πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει) δεν δικαιούται όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον: (α) Εάν επικαλείται νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίναν όργανο της υποθέσεως. (β) Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει από την ίδια την διοικητική πράξη.
(Β) Ότι η τυχόν αίτηση που υποβάλλεται, εκ μέρους του βλαπτομένου, από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής χωρίς την επίκληση νέων δεδομένων ή σφάλματος που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, δεν είναι παραδεκτή και γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει αρνητικής «απαντήσεως», κατά την έννοια του άρθρου 10 του Συντάγματος, η σχετική δε «απάντηση», ανεξάρτητα από την τυπική της μορφή, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη (πρβλ. ΣτΕ 2855/2013, 4393/2013, 4519/2014, 4596/2015, 671/2016).

ΙΙ. Πραγματικό μέρος
Ο ραδιοφωνικός σταθμός ENERGY 88,3 ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ λειτουργεί νομίμως, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3306/Ε1/117/9.2.01 βεβαίωση του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ. Με το υπ’ αριθμ. 12.355/30.12.2013 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βέροιας Προδρόμου Παπαχρυσάνθου, τροποποιήθηκε το κατασταστικό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕ, φορέα του ως άνω ραδιοφωνικού σταθμού, και συγκεκριμένα ο εκ των εταίρων ο Ιωάννης Ποταμόπουλος μεταβίβασε τα εταιρικά μερίδιά του στον υιό του Σπύρο λόγω πωλήσεως και εξήλθε της εταιρείας (έγγραφο με αριθ. Πρωτ. ΕΣΡ 782/2014). Μετά την μεταβίβαση αυτή ο Σπύρος Ποταμόπουλος, ήδη μέλος της εταιρείας, κατέστη μοναδικός εταίρος αυτής, η οποία εν συνεχεία μετετράπη σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Εν συνεχεία, οι συμβαλλόμενοι τροποποίησαν, με την υπ’ αριθμ. 12428/1.4.2014 πράξη του ιδίου συμβολαιογράφου, την ως άνω σύμβαση ως προς την αιτία της μεταβίβασης διευκρινίζοντας ότι έγινε λόγω γονικής παροχής και όχι λόγω πωλήσεως (έγγραφο με αριθμό πρωτ. ΕΣΡ 855/2014).
Παρά το γεγονός ότι ο Σπύρος Ποταμόπουλος ήταν ήδη μέλος της εταιρείας και δεν υπήρξε καταβολή τιμήματος για την μεταβίβαση των μεριδίων από τον πατέρα του σε αυτόν, το ΕΣΡ, με την προσβαλλομένη, δεν την ενέκρινε «λόγω μη υποβολής στοιχείων προς ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου».
Εν συνεχεία, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5680/2014 αίτησή της η εταιρεία ζήτησε την ανάκληση της ως άνω αποφάσεως του ΕΣΡ ισχυριζόμενη ότι είχε αποστείλει τα αιτηθέντα στοιχεία στο ΕΣΡ (αναφέροντας το σχετικό αποδεικτικό ταχυμεταφοράς) και ότι το ΕΣΡ δεν έλαβε υπ’όψη το περιεχόμενο αυτών. Ταυτόχρονα υπεβλήθησαν υπεύθυνες δηλώσεις του Σπύρου Ποταμόπουλου.

ΙΙΙ. Υπαγωγή
Η κρινομένη αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου δεδομένου ότι: αφενός μεν ο αιτών επισημαίνει σφάλμα της απόφασης με την οποία απερρίφθη η αίτησή του (προκύπτον από την ίδια την απόφαση, αφού αναφέρεται σε μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής) αφετέρου υποβάλλει πρόσθετα (νεότερα) στοιχεία. Ειδικότερα με την προσβαλλομένη το ΕΣΡ απέρριψε την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων από τον Ιωάννη προς υιό του Σπύρο Ποταμόπουλο λόγω μη υποβολής οικονομικών στοιχείων τα οποία δεν ήταν, εν προκειμένω, αναγκαία δεδομένου ότι επρόκειτο για μεταβίβαση λόγω γονική παροχής, δηλαδή αφορούσε συναλλαγή κατά την οποία δεν υπήρξε καταβολή τιμήματος από τον αποκτώντα στον μεταβιβάζοντα. Δεν ήταν δε αναγκαία η υποβολή κανενός άλλου στοιχείου, αφού ο αποκτών ήταν ήδη εταίρος της ελεγχόμενης εταιρείας και κατά τούτο το ΕΣΡ είχε τα αναγκαία για το πρόσωπό του στοιχεία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ανακαλεί την υπ' αριθμ. 312/2014 απόφασή της και εγκρίνει την γενομένη δια του υπ’ αριθμ. 12.355/30.12.2013 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Βέροιας Προδρόμου Παπαχρυσάνθου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 12428/1.4.2014 πράξη του ιδίου συμβολαιογράφου, μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 13η Φεβρουαρίου 2017 και δημοσιεύτηκε την 11η Οκτωβρίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Στην ίδια κατηγορία